Jongerenwerk

Wat is jongerenwerk

Professionals in het jongerenwerk nemen een stevige positie in binnen de pedagogische infrastructuur van een wijk of buurt. Wat doet een jongerenwerker in de wijk of buurt?

Jongerenwerkers spreken de taal van jongeren en van de buurt, stimuleren hun persoonlijke én sociale ontwikkeling, behartigen hun belangen en geven grenzen aan. Jongerenwerk is daarmee een instrument om de kwetsbare jongeren de kans te geven op te groeien tot betrokken, actieve en zelfstandige volwassenen.

De term jongerenwerk

De term jongerenwerker wordt in een aantal gemeenten niet meer gebruikt. De medewerkers van de welzijnsstichting 
gebruiken dan een overkoepelende term voor hun functie, zoals sociaal werker, sociaal makelaar (jeugd), wijkwerker (met expertise jongerenwerk). Ook komt de nadruk steeds meer te liggen op vraaggericht werken in plaats van aanbodgericht werken.

Doelgroepen

Jongerenwerk richt zich op jongeren vanaf 10 jaar tot circa 23 jaar. Kinderwerk richt zich op kinderen van 4 tot en met 12 jaar. In de steden gaat dit vooral, maar niet uitsluitend, om jongeren in kwetsbare posities. In landelijke gebieden richt het jongerenwerk zich meestal op alle jongeren.

Voor meiden bestaat er, meestal in grote steden, ook meidenwerk. Dit omdat jongerenwerkers veel meiden niet bereiken. Ook mogen sommige meiden van hun ouders niet deelnemen aan de activiteiten omdat deze voor zowel jongens als meiden zijn. Door aparte activiteiten voor meiden te organiseren, kunnen jongerenwerkers een betere vertrouwensband opbouwen. Tegelijkertijd kan zo gewerkt worden aan de empowerment en het zelfvertrouwen van de doelgroep.

Youth Spot heeft van 2011 tot 2018 onderzoek uitgevoerd naar het meidenwerk als specifieke methodiek van het jongerenwerk. Het doel was om het methodisch handelen van meidenwerkers te expliciteren en aan te tonen wat de werking en het resultaat is van het meidenwerk. 

Sociale en talentontwikkeling

Jongerenwerkers organiseren veelzijdige activiteiten: van een speurtocht tot een straatvoetbaltoernooi, van voorlichting over drugs en alcohol tot jamsessies. De rode draad is altijd de persoonlijke vorming van de jeugd. Daarom is het jongerenwerk gericht op het: 

  • stimuleren van talentontwikkeling;
  • functioneren als rolmodel;  
  • helpen opbouwen van een sociaal netwerk ;
  • helpen aanpakken van persoonlijke of sociale problemen; 
  • vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding; 
  • bevorderen van actieve participatie in de samenleving;
  • het vinden van een toekomstperspectief.

Jongeren moeten de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Waarbij er minder nadruk moet komen op wat zij niet kunnen of wat er fout gaat. Daarnaast spelen jongerenwerkers een prominente rol bij het voorkomen van problemen, zoals schooluitval, werkloosheid, overlast, uitsluiting en radicalisering.

Vertrouwensband met jongeren

Jongerenwerkers kennen de jongeren, de ouders en de scholen en weten aan te sluiten bij de leefwereld van de jeugd. De kracht van het jongerenwerk is dat de professionals in staat zijn om kwetsbare jongeren te bereiken en langdurige relaties met hen aan te gaan.

Jongerenwerk valt onder de Jeugdwet, is de verantwoordelijkheid van gemeenten en is verankerd in het lokale jeugd- en sociaal beleid.

Vragen?

Mike Loef is contactpersoon.

Foto Mike  Loef

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies