Wijkteams

Samen met jeugd en ouders

Ouders en jeugdigen zijn partners in de jeugdhulp. De mogelijkheden van gezinnen en hun sociale netwerk staan centraal, om waar nodig samen met professionals te werken aan een oplossing. Ook zijn ouders en jeugdigen een belangrijke partij bij beleidsontwikkeling en evaluatie van de jeugdhulp. Zij weten wat in de praktijk werkt en waar verbetering nodig is. Steeds meer gemeenten betrekken inwoners waar het gaat om de organisatie, evaluatie en ontwikkeling van hulp en ondersteuning.

Jeugdwet en jeugdigen en ouders betrekken

In de Jeugdwet wordt aandacht besteed aan (de omgang met) cliënten: kinderen, jongeren en ouders of opvoeders. Zo stelt de wet dat de gemeente bij jeugdhulp rekening moet houden met de behoeften en persoonskenmerken, en met de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de jeugdige en zijn ouders.

Ook staat in de Jeugdwet dat gemeenten zich meer moeten richten op het voorkomen van problemen, en op het versterken van de vaardigheden van ouders en van het opvoedkundig klimaat ('eigen kracht' van gezinnen). In de praktijk nemen professionals een meer coachende rol aan, zodat gezinnen meer zelf kunnen werken aan een oplossing. Er is nu dus meer dan voorheen aandacht voor wat ouders en andere opvoeders zélf kunnen.

Familiegroepsplan

De gemeente moet ervoor zorgen dat gezinnen de mogelijkheid hebben om zelf, samen met hun netwerk, een familiegroepsplan op te stellen. Verdere plannen en hulp worden gebaseerd op dit familiegroepsplan.  

In dit plan schrijven gezinnen bijvoorbeeld  op wat hun belangrijkste vraag is en welke doelen zij willen bereiken. Wie willen zij betrekken bij de aanpak van deze vraag? Welke mensen uit hun omgeving kunnen hierbij helpen? En welke ondersteuning vinden zij nodig?

Lees meer in het dossier Familiegroepsplan.

Vertrouwenspersoon en cliëntondersteuning

Gemeenten moeten zorgen dat kinderen en jongeren gratis en anoniem advies kunnen krijgen. Zij kunnen daarvoor samenwerken met de landelijke Stichting De Kindertelefoon.

Jeugdigen, ouders of pleegouders moeten daarnaast een beroep kunnen doen op een vertrouwenspersoon die onafhankelijk is van de gemeente en van de aanbieders van hulp. Een vertrouwenspersoon kan informatie en advies geven aan cliënten die vragen hebben over jeugdhulp. Meestal staat een vertrouwenspersoon een cliënt bij wanneer deze vragen of klachten heeft.

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo) is opgenomen dat onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar moet worden gemaakt door gemeenten. En dat gemeenten cliënten en mantelzorgers wijzen op de mogelijkheid van gratis cliëntondersteuning. Het gaat bij onafhankelijke cliëntondersteuning om informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Ook draagt het bij aan een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Een cliëntondersteuner kan de cliënt helpen op het moment dat een cliënt op zoek gaat naar hulp en kan bijvoorbeeld ondersteunen in het voeren van de inhoudelijke gesprekken met wijkteamprofessionals.  Clientondersteuners kunnen beroepskrachten, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen zijn.

Lees meer in Onafhankelijke cliëntondersteuning. Een inventarisatie van verschijningsvormen in 29 gemeenten.

Meer informatie

Vragen?

Nikki Udo is contactpersoon.

Foto Nikki  Udo

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies