Classificatie Jeugdproblemen (CAP-J)

Wat is CAP-J?

CAP-J is het Classificatiesysteem voor de Aard van Problematiek van Jeugd. In CAP-J staan definities en heldere beschrijvingen van verschillende soorten problemen waarmee jeugdigen en gezinnen kunnen kampen. CAP-J beschrijft problemen in verschillende domeinen, zoals psychosociaal functioneren, gezinsproblematiek en de omgeving van de jeugdige. Hierdoor ontstaat er een compleet beeld van de jeugdige en het gezin. Op basis van dat beeld kan worden vastgesteld welke zorg de jeugdige en zijn gezin nodig hebben, of kan inzicht worden verkregen in de doelgroep van een jeugdhulporganisatie.

CAP-J is een aanvulling op classificatiesystemen die gericht zijn op stoornissen, zoals de DSM-5. CAP-J richt zich echter op problemen en is specifiek gericht op jeugdigen en gezins- en omgevingsproblematiek.

Doel

CAP-J geeft heldere beschrijvingen van problemen van jeugdigen en hun ouders en kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden.

Zorgen voor eenheid van taal

Alle hulpverleners gebruiken dezelfde probleembeschrijvingen en hanteren dezelfde definities voor problemen. Dit maakt overdracht en gegevensuitwisseling tussen professionals makkelijker.

Toeleiding naar de best passende zorg voor de cliënt

Het CAP-J-systeem is in de eerste plaats een instrument voor professionals, onderzoekers en beleidsmedewerkers. Indirect heeft dit systeem als doel cliënten beter en sneller te helpen, door betere overdracht tussen professionals en door CAP-J te gebruiken als hulpmiddel om de problemen in kaart te brengen.

Inzicht verkrijgen in de doelgroepen

Op dit moment kan de jeugdsector nauwelijks aangeven welke problemen van cliënten zijn behandeld en of die problemen na afloop van de hulp ook verholpen zijn. Met behulp van CAP-J kunnen organisaties onderzoeken of hun huidige aanbod voldoende aansluit bij de problematiek van de cliënten. Tevens kunnen organisaties de gegevens gebruiken om verantwoording af te leggen over de besteding van gemeenschapsgeld.

Aansluiting bij andere instrumenten in de jeugdzorg

CAP-J sluit goed aan bij andere instrumenten die veel gebruikt worden in de jeugdhulp, zoals de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) en risicotaxatie-instrumenten. Deze instrumenten kijken vaak breder naar bijvoorbeeld bepaalde levensdomeinen waarop problemen zich voordoen, of naar mogelijke risico's die voor problemen kunnen zorgen. CAP-J classificeert de problemen die op dat moment aanwezig zijn, en beschrijft deze nauwkeurig.

Vragen?

Willeke van Sleeuwen is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies