Melding en registratie van slachtoffers

Het is belangrijk dat alle (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel en loverboys gemeld en geregistreerd worden bij CoMensha, het landelijke Coördinatiecentrum Mensenhandel in Nederland. Professionals hebben hier een belangrijke rol in. Alleen dan ontstaat een meer waarheidsgetrouw beeld van de problematiek.

Registratie laat zien hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij tot slachtoffer gemaakt worden. Dat is belangrijk om het probleem in beeld te brengen, lokaal en landelijk. Zo kunnen slachtoffers en daders eerder herkend worden en kan de hulp aan slachtoffers verbeteren. Ook de publieke opinie en politieke agenda vragen om een helder beeld van dit type criminaliteit. Voor beleidsmakers van gemeenten biedt het melden inzicht in de mensenhandelproblematiek in hun gemeente of hun regio. Dit schept een belangrijke basis voor het opstellen van een gericht preventie- en interventiebeleid.

Inzicht in de aard en omvang van de problematiek is essentieel voor:

  • Effectieve signalering: hoe kunnen we slachtoffers herkennen?
  • Effectieve opvang: hoe moeten we de opvang inrichten om slachtoffers op te vangen?
  • Specialistische hulpverlening: hoe sluiten we aan bij de doelgroep?
  • Gerichte preventie: welke groepen zijn kwetsbaar en waar moet de preventie zich op richten?
  • Efficiëntere opsporing: wat is de werkwijze van de mensenhandelaren?
  • Weloverwogen beleid: welke keuzes maken we op landelijk en lokaal bestuurlijk niveau en bij de politie, het Openbaar Ministerie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)?

Commissie Azough heeft actiepunten opgesteld om de meldingsbereidheid door jeugdzorgorganisaties te vergroten. Het lijkt er op dat er nog in weinig gevallen wordt gemeld. Professionals ervaren een hoge drempel voor het vragen van toestemming, krijgen geen toestemming of zien geen belang voor hun individuele cliënt.

Wat kun je als professionals doen?

Professionals spelen een belangrijke rol in het melden van slachtoffers.

Werk je in het onderwijs of een wijkteam? Registreer dan in elk geval intern, in een incidentenregistratie of leerlingvolgsysteem het vermoedelijke slachtofferschap van de jeugdige. En meld je vermoedens of signalen ook bij een meldpunt of zorgtafel, zie ook de pagina Melden en samenwerken in de keten. Zij dragen zorg voor de melding bij CoMensha.

Lees ook

Anne Addink