Werken met de meldcode

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin staat hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdhulp en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen.

Basismodel meldcode

Iedere organisatie en zelfstandig werkende beroepskracht die werkt met ouders en/of kinderen moet een eigen meldcode ontwikkelen. Uitgangspunt daarvoor is het Basismodel meldcode. Daarin staan de volgende vijf stappen:

 1. In kaart brengen van signalen.
 2. Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
 3. Gesprek met de betrokkene(n).
 4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
 5. Beslissen over hulp organiseren en melden.

Aanscherping sinds 1 januari 2019

Sinds 1 januari 2019 zijn stap 4 en 5 van de meldcode aangescherpt. In stap 4 wegen beroepskrachten op basis van de informatie uit stap 1 tot en met 3 af of zij een vermoeden hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarbij bepalen zij met behulp van een afwegingskader of er sprake is van acute of structurele onveiligheid. In stap 5 nemen beroepskrachten twee beslissingen:

Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?
Hulp verlenen is mogelijk als:

 • de professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of te organiseren.
 • de betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp.
 • de hulp leidt tot duurzame veiligheid.

Indien hulp verlenen op basis van één van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk.

Bekijk ook de video van de rijksoverheid over de verbeterde meldcode

Afwegingskaders

Een afwegingskader ondersteunt een beroepskracht met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in stap 5 van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Het gaat dan om het beslissen of een melding noodzakelijk is en vervolgens of het zelf bieden of organiseren van hulp (ook) mogelijk is. In het kader staat wanneer dat volgens de normen van de eigen beroepsgroep het geval is. Lees meer bij: Afwegingskader in de meldcode.

Documenteren

Het is belangrijk om als professional de stappen die gezet worden, in concrete termen te documenteren. De vereniging voor aandachts­functionarissen huiselijk geweld en kindermis­handeling (LVAK) maakte een video met voorbeelden van niet-concreet documenteren en wel-concreet documenteren.

Bekijk de video van LVAK over documenteren:

Videobeschrijving

LVAK: Documenteren in de meldcode

Vragen en antwoorden over de meldcode

1. Hoe kunnen organisaties en beroepskrachten een meldcode voor de eigen organisatie invoeren?

Wie een meldcode gaat opstellen, kan het Basismodel meldcode gebruiken. Dit basismodel beschrijft in vijf stappen wat een beroepskracht moet doen bij vermoedens van geweld. Een organisatie of zelfstandige beroepsbeoefenaar maakt de meldcode specifiek voor de eigen praktijk. Bijvoorbeeld door te benoemen wie de stappen moet doorlopen. Zo kan een school afspreken dat de leerkracht de signalen bespreekt met de vertrouwenspersoon. Ook kan het nodig zijn in de meldcode extra aandacht te besteden aan signalering en handelswijze bij specifieke vormen van geweld, zoals vrouwelijke genitale verminking en eergerelateerd geweld.

De Toolkit Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bevat hulpmiddelen om de meldcode in de organisatie in te voeren. Zowel het Basismodel als de Toolkit kunt u vinden op www.meldcode.nl.

Voor managers is er een checklist om de meldcode in hun organisatie in te voeren: Checklist invoeren meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Sinds 1 januari 2019 is de meldcode uitgebreid met een afwegingskader. In het Basisdocument - Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling staan aanwijzingen hoe een organisatie dit afwegingskader kan opnemen in hun meldcode.

Bekijk ook deze uitgave van de Rijksoverheid: Vraag & Antwoord - Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

2. Is de meldcode uitgewerkt in protocollen voor specifieke sectoren?

Ja. Er zijn landelijke voorbeeldprotocollen beschikbaar voor diverse sectoren, waaronder de kinderopvang, ggz en medische sector. Daarin zijn de afwegingskaders verwerkt die gelden voor de aangescherpte meldcode die geldt per 1 januari 2019.

Je vindt de voorbeeldprotocollen op www.lvak.nl/protocollen.

Voor beroepskrachten in de kinderopvang hebben brancheorganisaties de app Meldcode Kindermishandeling ontwikkeld. De app is een digitale vertaling van het protocol Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang van juni 2018. In de app is ook het nieuwe afwegingskader opgenomen. De app is te downloaden in de App Store en Play Store.

3. Hoe kunnen we de meldcode koppelen aan bestaande ondersteuningsroutes op school?

De stappen van de meldcode passen in de bestaande ondersteuningsroutes op scholen. In die routes zijn overleg met ouders, collega’s, experts en externe partners uit de jeugdhulp ingebouwd. Het volgen van de ondersteuningsroute betekent niet dat altijd alle stappen, in de volgorde van de meldcode, gezet zullen worden. Wanneer er vermoedens zijn van ernstig, acuut of structureel geweld moet onmiddellijk gemeld worden bij Veilig Thuis. Veilig Thuis kan dan meedenken over vervolgstappen in de school en met de jeugdhulppartners van de school. De meldcode vraagt om professioneel handelen van leerkrachten en IB’ers, conform de professionele normen en het afwegingskader.

4. Wat vraagt het van een wijkteammedewerker om te werken met de meldcode?

Wijkteams zijn in veel gemeenten de plek waar jeugdigen en ouders terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld opvoeden en opgroeien, schulden, werk, wonen en zorg. Als wijkteammedewerker kun je op verschillende manieren te maken krijgen met onveilige opvoed- en opgroeisituaties. Een wijkteammedewerker signaleert (risico’s op) onveilige opvoedsituaties bijvoorbeeld aan het begin van het contact dat hij heeft met het gezin hebt. Of signaleert dit in een lopende casus. Het kan ook zijn dat een wijkteam met onveilige opvoedsituaties te maken krijgt doordat Veilig Thuis een casus overdraagt aan het wijkteam.

Huiselijk geweld of kindermishandeling signaleren, bespreekbaar maken in een gezin en werken aan het voorkomen of verbeteren van onveilige opvoedsituaties is voor veel professionals in een wijkteam nog lastig. Daarom heeft het NJi een aantal reflectievragen opgesteld. De vragen helpen om te reflecteren op de competenties die daarvoor nodig zijn. Zo kom je erachter wat goed gaat en welke aspecten nog aandacht vragen.  

Zo zorg je dat kinderen veilig opgroeien

Als wijkteamprofessional of professional die regelmatig samenwerkt met wijkteams kun gratis aan deelnemen aan Wijkteam-community Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Dit is een platform voor online scholing en informatie(uitwisseling). Het doel is om wijkteammedewerkers te ondersteunen bij het gebruik van de meldcode en het werken aan veiligheid in gezinnen, en onderlinge uitwisseling te bevorderen. 

5. Wat is de verantwoordelijkheid van vrijwilligersorganisaties in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling?

Binnen vrijwilligersorganisaties geldt geen verplichte meldcode. Wel dienen verenigingen en organisaties een goed preventiebeleid te voeren als het gaat om het voorkomen van seksueel misbruik of ongewenst gedrag binnen de vrijwilligersorganisatie. Een meldprotocol kan hierbij helpen.

Iedereen die op de hoogte is van een ernstig strafbaar feit, zoals verkrachting of ander seksueel misbruik, moet hiervan aangifte doen. Dat staat in de wet en geldt dus ook voor iedereen in een vereniging. Een interne meldplicht zorgt ervoor dat het melden geen zaak is van persoonlijke overwegingen en oordelen. Door de meldplicht op te nemen in het huishoudelijk reglement kunnen de leden van de vereniging worden verplicht om ook niet strafbaar gestelde vormen van seksueel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag te melden.

6. Wat is de rol van de gemeente bij gebruik van de meldcode?

De meldcode geldt binnen de gemeente voor ambtenaren die betrokken zijn bij de uitvoering van de:

 • Leerplichtwet
 • Wet publieke gezondheid (Wpg)

Gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat de meldcode door deze medewerkers gebruikt wordt en dat zij daarvoor over voldoende kennis beschikken.

Gemeenten houden ook toezicht op naleving van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor wat betreft de maatschappelijk ondersteuning en de kinderopvang.

7. Zijn er trainingen om te leren werken met de meldcode?

In het Kwaliteitsregister Jeugd vind je diverse trainingen over het werken met de meldcode: Scholingsaanbod.

Augeo biedt voor verschillende beroepsgroepen online cursussen over de stappen in de meldcode en over het implementeren van de meldcode. Meer informatie vind je op www.augeo.nl.

De competenties waarover professionals moeten beschikken die te maken krijgen met huiselijk geweld en kindermishandeling, staan beschreven in 'Geweld leren signaleren en behandelen'.

8. Wat kan de rol zijn van een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling?

Een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling is verantwoordelijk voor de uitvoering van de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze functionaris coördineert het signaleringsproces en de verwijzing en zorg rondom het kind en het gezin bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast is de aandachtsfunctionaris vraagbaak voor de andere medewerkers, en geeft advies over de aanpak van kindermishandeling, zowel beleidsmatig als uitvoerend.

Er is een handreiking met concrete handvatten voor gemeenten over taken, competenties en activiteiten van aandachtsfunctionarissen in de kinderopvang en het onderwijs: Promoten en ondersteunen aandachtsfunctionarissen kindermishandeling.

De Handleiding teamleergesprek biedt handvatten voor het voeren van een teamleergesprek over huiselijk geweld en kindermishandeling:

Er is een Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) voor aandachtsfunctionarissen.

9. Hoe kan ik de participatie van kinderen structureel waarborgen in de meldcode?

Hiervoor kun je inspiratie opdoen in de handreiking Participatie van kinderen in de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Daarin wordt uitgelegd waarom het zo belangrijk is om naar kinderen te luisteren, hoe je dat in een meldcode kunt vastleggen en op welke manier je kinderen moet betrekken.

Kijk voor tips voor het praten met kinderen ook bij In gesprek met kind en ouders: en 'lastig' gesprek?

10. Hoe informeer ik ouders en andere betrokkenen over de meldcode?

Om ouders en andere betrokkenen te informeren over de stappen die plaatsvinden  volgens de meldcode, is het belangrijk dat een organisatie, instelling of school vertelt dat zij de meldcode gebruiken en wat  dat inhoudt. Dit kan door middel van een folder of op de website van de organisatie. Scholen kunnen bijvoorbeeld in hun schoolgids vermelden dat ze met de meldcode werken.

Vermelding meldcode op website of in folder

Een voorbeeld van een tekst die organisaties kunnen opnemen op hun website of in een folder over de meldcode is:

‘Onze organisatie heeft de verantwoordelijkheid om effectief  te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. In het kort houdt dit in:

 1. Signalen in kaart brengen.
 2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis.
 3. Gesprek met ouders en betrokkenen.
 4. Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld.
 5. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Veilig Thuis.

Voor meer informatie verwijzen we naar ... (Wanneer het een tekst in een folder betreft, vermeld hier dan de website van de organisatie waar meer informatie te vinden is over de meldcode).

Voor vragen kunt u terecht bij … (Vermeld hier de contactpersoon binnen de organisatie wat betreft de meldcode).’

Vermelding meldcode in schoolgids

Omdat besturen en scholen moeten kunnen aantonen dat zij over een meldcode beschikken, is het aan te raden hierover informatie in de schoolgids te zetten. Met daarin bijvoorbeeld de tekst:

‘Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode van ons schoolbestuur. De meldcode is te vinden op de website van onze school.’ (Boersema, 2013)

Bronnen

 • Boersema, L. (2013), Meldcode kindermishandeling 1 juli 2013 in werking. MR Magazine, nummer 4, mei 2013.
 • www.meldcode.nl
11. Wanneer geldt een meldplicht?

De Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stelt het gebruik van een meldcode verplicht voor professionals in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en bij justitie. De meldcode helpt de beroepskracht onder meer bij de afweging of hij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling gaat melden bij Veilig Thuis.

Het daadwerkelijk melden van dat vermoeden bij Veilig Thuis is niet wettelijk verplicht. Vanaf 1 januari 2019 geldt wel de professionele norm dat, als er sprake is van acute of structurele onveiligheid, de beroepskracht het vermoeden meldt bij Veilig Thuis. Melden is ook noodzakelijk als bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling hulp verlenen niet mogelijk is vanwege een of meer van onderstaande redenen:

 • de beroepskracht is niet in staat om effectieve of passende hulp te bieden of te organiseren.
 • de betrokkenen werken niet mee aan de geboden of georganiseerde hulp.
 • de hulp leidt niet tot duurzame veiligheid.

Indien hulp verlenen op basis van één van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk.

Mishandeling en misbruik door beroepskrachten

Wanneer de pleger een professional is die tijdens het uitoefenen van zijn functie kinderen mishandelt, geldt in een aantal sectoren een meldplicht (zoals in de jeugdhulp en de medische sector). Voor het onderwijs en de kinderopvang geldt een meldplicht bij seksueel misbruik.

Wanneer een professional een vermoeden heeft dat een collega een kind (of volwassene) mishandelt dan wel seksueel misbruikt, dient hij dit te melden bij het bestuur van de instelling. Deze meldt het misbruik vervolgens bij de desbetreffende Inspectie (Jeugdzorg, Gezondheidszorg of Onderwijs).

12. Wat is de Kindcheck?

De Kindcheck is onderdeel van de Wet meldcode en valt onder de eerste stap van de meldcode: het in kaart brengen van signalen. Bij zorgen over een volwassen cliënt of patiënt moet je nagaan of hij of zij de zorg heeft voor minderjarige kinderen en of deze veilig kunnen opgroeien. De problemen van de cliënt of patiënt kunnen de opvoeding namelijk negatief beïnvloeden en leiden tot schadelijke gevolgen voor de kinderen.

Met de invoering van de Kindcheck ben je, ook als je alleen met volwassenen werkt, verantwoordelijk voor het signaleren van kindermishandeling. De Kindcheck helpt je om oudersignalen in kaart te brengen en vergroot de mogelijkheden om kindermishandeling te signaleren.

Meer informatie vind je op www.kindcheck.nl: handleidingen voor het doen van de Kindcheck, online cursussen, een special van het Tijdschrift Kindermishandeling & Huiselijk geweld en achtergrondinformatie.

13. Wie houdt toezicht op naleving van de meldcode?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (i.o.), Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Justitie en Veiligheid houden toezicht op de naleving van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de zorg, het onderwijs en bij justitiepartijen.

Gemeenten houden toezicht op de naleving van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor wat betreft de maatschappelijke ondersteuning en de kinderopvang.

Lees ook

Zeliha Erdal