Vormen van kindermishandeling

De officiële definitie van kindermishandeling is vastgelegd in de Jeugdwet. Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling, die in combinatie kunnen voorkomen.

Definitie

De officiële definitie van kindermishandeling uit de Jeugdwet luidt:

Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.

De definitie laat zien dat het naast lichamelijke mishandeling ook gaat om psychische mishandeling en seksueel geweld. Naast actieve mishandeling gaat het ook om verwaarlozing. In gezinnen waarin één of meer kinderen worden mishandeld, komen vaak verschillende vormen van mishandeling tegelijk voor. Bij elke vorm van kindermishandeling varieert de ernst van licht tot zeer zwaar. De duur en frequentie van het geweld bepalen mede de ernst van de mishandeling. Hoe zwaarder het geweld, hoe langer het duurt en hoe vaker het voorkomt, des te ernstiger is de kindermishandeling. Stress als gevolg van problemen bij de ouders, het kind, het gezin of in de omgeving kan een rol spelen bij het ontstaan van een situatie waarin kindermishandeling zich voordoet. Lees meer bij Risicofactoren en beschermende factoren.

Vormen

Vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld komen vaak in combinatie voor. Ook dierenmishandeling komt voor in gezinnen waar kindermishandeling of huiselijk geweld speelt.

Lichamelijke mishandeling

Onder lichamelijke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen het kind, zoals slaan, schoppen, bijten, knijpen, krabben, het toebrengen van brandwonden of het kind laten vallen. Bijzondere vormen zijn het shakenbabysyndroom, münchhausen-by-proxysyndroom, en meisjesbesnijdenis. 

Meer informatie

Lichamelijke verwaarlozing

Bij lichamelijke verwaarlozing komen ouders of opvoeders gedurende langere tijd onvoldoende tegemoet aan de lichamelijke basisbehoeften van het kind. Het krijgt niet de zorg en verzorging waar het gezin zijn leeftijd en ontwikkeling behoefte en recht op heeft. 

Meer informatie

Psychische mishandeling

Van psychische of emotionele mishandeling is sprake wanneer ouders of andere opvoeders met hun houding en hun gedrag afwijzing en vijandigheid uitstralen tegenover het kind. Ze schelden het kind regelmatig uit of maken het kind opzettelijk bang. 

Meer informatie

Psychische verwaarlozing

Bij psychische of emotionele verwaarlozing schieten de ouders of opvoeders doorlopend tekort in het geven van positieve aandacht aan het kind. Daarmee negeren ze structureel de basale behoeften van het kind aan liefde, warmte, geborgenheid en steun. 

Meer informatie

Seksueel misbruik

Seksueel misbruik bestaat uit alle seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt. Door het lichamelijke of relationele overwicht, de emotionele druk, of door dwang en geweld van de volwassene kan het kind die aanrakingen niet weigeren. 

Meer informatie

Vlogs

  • Iedere zorgprofessional komt in zijn of haar dagelijkse werk wel in aanraking met seksueel misbruik van kinderen: bij kinderen, maar ook bij volwassenen die als gevolg van deze traumatische ervaringen in hun kindertijd hulp zoeken. Het Centrum Seksueel Geweld publiceerde een aantal vlogs met antwoorden op veelgestelde vragen van professionals.
  • Wat kan ik doen als iemand aan me heeft gezeten en het voelde niet oké? Wat is seksueel misbruik eigenlijk? Is het normaal dat ik in de war ben? Waarom voel ik me schuldig? Allemaal vragen van kinderen die te maken hebben (gehad) met seksueel misbruik. Het Centrum Seksueel Geweld publiceerde een aantal vlogs met antwoorden op veelgestelde vragen van kinderen.
  • Waarom is het belangrijk om als leerkracht in de klas te praten over seksualiteit? Hoe reageer je als een leerling vertelt over seksueel misbruik? Deze en andere vragen beantwoordt het Centrum Seksueel Geweld in een serie korte vlogs voor leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs.
  • Wat kun je als ouder of verzorger doen als bekend wordt dat je kind seksueel misbruikt is? Waarom zou je wel of niet aangifte doen? En hoe krijg je als vader of moeder weer grip op je leven? Deze en meer vragen komen aan bod in een serie vlogs van het Centrum Seksueel Geweld voor ouders van kinderen die seksueel misbruikt zijn. 
  • Wat is seksueel misbruik? Wat kan helpen als je seksueel misbruikt bent? Wat kun je doen om je te beschermen tegen seksueel misbruik? Dit zijn vragen van mensen met een (licht) verstandelijke beperking die te maken hebben gehad met seksueel misbruik. In een serie vlogs van het Centrum Seksueel Geweld, speciaal voor deze doelgroep, worden deze en andere vragen beantwoord.

Getuige van huiselijk geweld

Kinderen die getuige zijn van geweld in het gezin, worden geconfronteerd met geweld in hun eigen huis. Dat kan gaan om het zien of horen van conflicten tussen hun ouders of ze worden geconfronteerd met de gevolgen, bijvoorbeeld verwondingen bij de ouder of het moeten vluchten van een ouder. 

Meer informatie

Op huiselijkgeweld.nl vind je meer informatie over vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Zeliha Erdal