Cijfers over pesten: daders

Aantal kinderen en jongeren dat pest

Grafiek Percentage kinderen en jongeren dat pest

In 2017 is er een forse afname, ten opzichte van voorgaande jaren, van het aantal leerlingen in zowel het basisonderwijs als voortgezet onderwijs dat zegt andere leerlingen structureel te pesten. In groep 8 van het basisonderwijs geeft in 2017 2,1 procent van de leerlingen aan minstens twee keer per maand te pesten. In 2001 ging het om circa 7,5 procent. In het voortgezet onderwijs is de afname nog groter. Daar zegt in 2017 2 procent van de leerlingen structureel te pesten. In 2001 ging het om ruim 11 procent van de leerlingen die zich regelmatig aan pestgedrag schuldig maakte.

Onder jongens komt pestgedrag meer voor dan onder meisjes. In het basisonderwijs gaat het om respectievelijk 3.2 procent en 1.9 procent. Dit verschil is echter niet significant. In het voortgezet onderwijs is het verschil groter en wel significant. Daar gaat het om respectievelijk 2,7 procent en 1,1 procent van de jongens en meisjes die aangeven minstens twee keer per maand iemand te pesten.

10 procent van de basisschoolleerlingen zegt incidenteel (minstens één keer) te pesten. Van de leerlingen in het voortgezet onderwijs is dat 9 procent.

Deze gegevens zijn afkomstig uit het HBSC 2017 onderzoek onder scholieren.

Online pesten

In het HBSC onderzoek 2017 is aan leerlingen van groep 8 basisonderwijs en leerlingen in het voortgezet onderwijs gevraagd of ze zich schuldig maken aan online pesten. Het gaat daarbij om het sturen van gemene tekstberichten, het belachelijk maken van iemand op een website of het zonder toestemming plaatsen van een jongere waar hij/zij stom of belachelijk op stond.

In het basisonderwijs komt structureel (d.w.z. minstens twee keer per maand) online pesten met 0,4 procent nauwelijks voor. In het voortgezet onderwijs komt het met 1,6 procent van de leerlingen die zich hier schuldig aan maakt significant vaker voor. In het basisonderwijs is er geen verschil tussen jongens en meisjes. In het voortgezet onderwijs maken meer jongens zich hier schuldig aan. 2,1 procent van de jongens en 0,9 procent van de meisjes zegt minstens twee keer per maand online te pesten. Het verschil is significant.

Zie bij 'Pesten: slachtoffers' voor cijfers over het aantal jongeren dat wordt gepest.

Verschil tussen leerlingen met en zonder migratieachtergrond

In 2017 zeggen leerlingen met een migratieachtergrond vaker dader te zijn van structureel pesten dan leerlingen die geen migratieachtergrond hebben. Relatief het grootste verschil doet zich voor in het basisonderwijs. Daar zegt 5 procent van de leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond structureel (d.w.z. minstens twee keer maand) te pesten. Onder leerlingen zonder migratieachtergrond gaat het om 1,3 procent. In het voortgezet onderwijs gaat het om respectievelijk 3,5 procent en 1,6 procent.

De verschillen in online pesten zijn tussen leerlingen met- en zonder migratieachtergrond kleiner. Dat geldt met name voor het basisonderwijs. Daar zegt 0,6 procent van de leerlingen met een niet-westerse achtergrond regelmatig online te pesten. Onder leerlingen zonder migratieachtergrond gaat het om 0,4 procent. In het voortgezet onderwijs is het verschil groter. Daar gaat het om respectievelijk 3 procent en 1,2 procent (HBSC, 2017).

Percentage leerlingen dat zegt te hebben gepest

Grafiek Percentage leerlingen dat naar eigen zeggen heeft gepest

In de landelijke monitor Sociale Veiligheid in en rond de school is gepest worden gedefinieerd als het één keer per maand of vaker ervaren van geweld. Dat geweld of agressief gedrag kan verschillende vormen aannemen, zoals aangegeven in de figuur. Het betreft gegevens over 2012. Voor vrijwel alle vormen van geweld geldt dat het aantal jongeren dat zich er aan schuldig heeft gemaakt de laatste jaren significant is toegenomen.

Definitie

Pesten is een stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. Bij pesten is de macht ongelijk verdeeld. Relatief nieuwe manieren van pesten zijn het digitaal en mobiel pesten. Kinderen of jongeren gebruiken dan het internet (bijvoorbeeld pesten via het chatten) of pesten elkaar door vervelende berichten via de mobiele telefoon te sturen.

Meer informatie

Pesten

Gebruikte publicaties
Gebruikte onderzoeken

Lees ook

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud