Onderwijsstatistieken

Voor de onderwijsstatistieken van het Centraal Bureau voor Statistiek worden registratiegegevens vanuit verschillende bronnen gebruikt. De gegevens gaan over onderwijsdeelname in Nederland (schooltype, leerjaar en dergelijke) en kenmerken van de leerlingen (leeftijd, geslacht, herkomst, huishouden en dergelijke). Bronnen voor deze gegevens zijn bijvoorbeeld de Gemeentelijke Basis Administratie, BRON-gegevens en het 'Project ééncijfer hoger onderwijs'.

Instelling

Centraal Bureau voor de Statistiek

Methode

Soort onderzoek

registratie

Jaar dataverzameling

Jaarlijks vanaf 2000.

Afname

Gegevens over het primair onderwijs komen van tellingen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Gegevens over het voortgezet onderwijs zijn vanaf schooljaar 2003/2004 gebaseerd op het onderwijsnummerbestand VO van de IB-Groep (BRONVO). De gegevens over het aantal leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs vanaf het schooljaar 2005/2006 zijn gebaseerd op het onderwijsnummerbestand BO van de IB-Groep (BRONBO). In alledrie de gevallen is de peildatum van de gegevens 1 oktober van het schooljaar. De gegevens over bijvoorbeeld 2005/2006 geven dus de situatie op 1 oktober 2005 weer. De gegevens over het aantal ingeschrevenen in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs zijn gebaseerd op uitkomsten van het 'Project ééncijfer Hoger Onderwijs', waarin het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), de IB-groep, de HBO-raad, de VSNU, DUOf-CFI en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen samenwerken om bij publicaties over het hoger onderwijs van dezelfde gegevens gebruik te maken en eenduidige definities en berekeningen te gebruiken. De gegevens over de woongemeente en de herkomst van studenten komen uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Leerlingen van reguliere onderwijsinstellingen in Nederland.

Publicatiegegevens

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Statline: statline.cbs.nl