Tips voor gemeenten om kwaliteit vve te versterken

Een verdiepingsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs (2016) in twaalf G37-gemeenten die goed scoren op het gebied van vve, laat zien hoe gewerkt kan worden aan een hoge kwaliteit.

Sterke regierol

Het is belangrijk dat de gemeente een sterke regierol heeft. Een gemeente is regievoerder of procesbegeleider en maakt voor de inhoudelijke inbreng gebruik van de deskundigheid van het werkveld.

Hoge ambities en aanvullende kwaliteitseisen

De gemeente moet concrete doelen stellen, gebaseerd op een ambitieuze visie voor de toekomst. Stel op basis daarvan eisen. Dit zijn eisen die de wettelijk omschreven basisvoorwaarden aanvullen. Bijvoorbeeld eisen met betrekking tot opbrengstgericht werken in de voorscholen, de kwaliteitszorg op de voorscholen en de pedagogische en educatieve kwaliteit. Zorg voor jaarlijkse evaluaties, onder andere in het kader van de subsidieverantwoording. Onderzoek door een externe, onafhankelijke toezichthouder draagt bij aan het realiseren van de doelen.

Maak vve deel van een brede beleidsvisie

Maak vve onderdeel van een integrale visie op onderwijs en zorg aan kinderen van nul tot twaalf jaar. Nodig is een heldere samenhang van vve met jeugdhulp en passend onderwijs. Zorg dat er bij vorming van integrale kindcentra (IKC) nadrukkelijk aandacht is voor ontwikkelingsstimulering van het jonge kind van 0 tot 6 jaar.

Zorg voor een goede schaalgrootte

Zijn er veel gemeentelijke partners? Zorg dan voor een overzichtelijke opdeling. Er moeten voldoende doelgroepkinderen zijn per kinderopvangorganisatie of schoolbestuur om te kunnen investeren in de kwaliteit van de voorschoolse educatie. Tegelijkertijd moet het aantal gemeentelijke partners (houders/kinderopvangorganisaties en schoolbesturen) overzichtelijk blijven in de aansturing en het overleg. 

Zet hbo'ers in

Noodzakelijk is dat het belang van de kwaliteit van vve wordt gedeeld door alle gemeentelijke partijen. Hierbij gaat het vooral om de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten op de werkvloer. Zet daarvoor de expertise van vve-coördinatoren of vve-coaches van  minimaal hbo-niveau in.

Bevorder draagvlak en goede relaties

Om de kwaliteit van vve te verbeteren, is inzet nodig op alle niveaus in de gemeente: van de wethouder en de gemeenteraad tot op de werkvloer. Iedereen moet ervan overtuigd zijn dat het belangrijk is samen kansen te creëren voor kinderen.

Er is een goede relatie nodig tussen de gemeentelijke partners, met gedeelde verantwoordelijkheid. Partijen dienen open te staan voor feedback en waardering te hebben voor elkaars werk. Partijen kunnen dan ervaringen uitwisselen. Daarbij is het van belang dat er sprake is van stabiliteit en continuïteit in de relaties. Een concurrerende houding van kinderopvangorganisaties en schoolbesturen onderling werkt belemmerend voor de kwaliteitsontwikkeling.

Foto Lotte Heijs

Lotte Heijs

medewerker inhoud