Doorgaande lijnen voor voor- en vroegschoolse educatie

Een doorgaande lijn voor kinderen van de voorschool naar groep 1 draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen.

Het gaat hierbij om:

 • Vve-coördinatie tussen de voor- en vroegschool.
 • Voldoende doorstroom van voor- naar vroegschool (alleen voor voorschoolse educatie).
 • Warme overdracht.
  Om een kind als het vier jaar wordt soepel door te laten stromen naar school, is het belangrijk dat de gegevens van het kind over zijn behoeften en ontwikkeling goed worden overgedragen. Eenzelfde kindvolgsysteem kan hierbij helpen, net als standaard overdrachtsdocumenten. Ook dient er persoonlijk contact te zijn tussen de beroepskrachten over het kind: warme overdracht.
 • Afstemming aanbod.
  Hetzelfde vve-programma in kinderdagverblijf of peuterspeelzaal en groep 1 en 2 van de basisschool zorgt voor meer continuïteit in de ontwikkeling van kinderen. Afstemming van het aanbod kan ook betekenen dat gedurende het jaar parallel dezelfde thema's worden gekozen, zodat de kinderen allemaal met hetzelfde thema bezig zijn. Verder kan het aanbod samen ingevuld worden en kunnen er gezamenlijke activiteiten rond het thema georganiseerd worden.
 • Afstemming pedagogisch-educatief handelen.
 • Afstemming in omgang met ouders.
 • Afstemming interne begeleiding en zorg.

Meer informatie over doorgaande lijn is te vinden op de website van GOAB

Doorgaande lijn in kaart brengen

Een hulpmiddel om de doorgaande lijn in beeld te brengen is de Checklist Doorgaande lijn die Sardes in opdracht van de gemeente Haarlem heeft gemaakt. Je vindt deze als bijlage in een verslag van de themabijeenkomst Doorgaande lijn.

Lees ook

Foto Lotte Heijs

Lotte Heijs

medewerker inhoud