Beleidsontwikkelingen voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Hier vindt je actuele ontwikkelingen in het beleid voor het bestrijden van onderwijsachterstanden, waarbij vooral wordt ingegaan op voorschoolse educatie.

Voorschoolse educatie naar 16 uur

Vanaf 1 augustus 2020 dienen gemeenten een minimaal aanbod te realiseren van 16 uur voorschoolse educatie per week, wat neerkomt op in totaal 960 uur per kind. Oberon en Sardes maakten in opdracht van het ministerie van OCW een handreiking voor gemeenten om samen met de voorschoolse aanbieders de uitbreiding van ve-uren voor te bereiden. 

Nieuw onderzoek naar voorschoolse educatie

De Universiteit Utrecht onderzoekt met subsidie van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) of urenuitbreiding bij de voorschoolse educatie ook daadwerkelijk de kansengelijkheid vergroot. Een consortium van Sardes, Oberon en Cebeon monitort in opdracht van Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) de implementatie en besteding van de urenuitbreiding van voorschoolse educatie en de urennorm per 1 januari 2022 voor de inzet van een hbo'er in de voorschoolse educatie.

Bevorderen integratie jonge vluchtelingenkinderen

Het Consortium Vluchtelingenpeuters publiceerde een checklist voor gemeenten over het bevorderen van de integratie van jonge vluchtelingenkinderen (0-4) via de kinderopvang. Hoe kun je als gemeente de deelname van jonge vluchtelingenkinderen aan voorschoolse voorzieningen bevorderen? De checklist beschrijft acht punten waarop gemeenten hun beleid kunnen nalopen.

Kwaliteitsverbetering voorschoolse educatie door inzet hbo'ers

Het kabinet wil de kwaliteit van de voorschoolse educatie verbeteren door meer hbo'ers in te zetten. Gedacht wordt aan 160 uur pedagogisch beleidsmedewerker per groep waar voorschoolse educatie wordt gegeven (ve-groep). Deze pedagogisch beleidsmedewerker kan worden ingezet in de groep, als coach of voor het pedagogisch beleid van de voorschoolse educatie. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2022.

Foto Lotte Heijs

Lotte Heijs

medewerker inhoud