Trainingen Nederlands Jeugdinstituut

Het NJi heeft zijn missie, visie en ambitie aangescherpt. Daardoor passen sommige activiteiten niet goed meer bij de nieuwe rol. Daarom voert het NJi enkele trainingen en programma's niet meer zelf uit. Hieronder leest u welke partijen de trainingen wel uitvoeren. Het wil niet zeggen dat het NJi deze programma's niet belangrijk vindt. Integendeel: het NJi ondersteunt juist het gebruik van kennis. Maar het gaat hier om marktgerichte activiteiten die beter door andere partijen kunnen worden opgepakt.

Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Met de Basistraining VVE krijgen alle pedagogisch medewerkers dezelfde stevige basis in het pedagogisch-didactisch handelen. Dit is belangrijk omdat zij vanaf het begin grote invloed hebben op de ontwikkeling van jonge kinderen. Voor meer informatie kun je kijken op de website van Vier VVE.

Lees meer op Viervve.nl

Kaleidoscoop

Kaleidoscoop is een educatieve methode voor jonge kinderen van 0 tot 13 jaar. Wil je de ontwikkeling van kinderen stimuleren en begeleiden? Leer Kaleidoscoop dan toe te passen in de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Het uitgangspunt is het actief spelende en lerende kind.

In 2022 en 2023 wordt Kaleidoscoop afgebouwd. Nieuwe trainingen kunnen niet meer worden gestart. Meer informatie

Kaleidoscoop is als effectief volgens eerste aanwijzingen erkend door de Erkenningscommissie Interventies.

Moeders Informeren Moeders (MIM)

Moeders Informeren Moeders is een programma voor moeders met een eerste kind tussen 0 en 18 maanden. Getrainde vrijwilligers (ervaren moeders) bieden opvoedondersteuning, gezondheidsvoorlichting en een steuntje in de rug aan andere moeders.

Moeders Informeren Moeders is als goed onderbouwd erkend door de Erkenningscommissie Interventies.

Met ingang van 1 januari 2022 is MIM ondergebracht bij Families Foundation. Ben je geïnteresseerd in MIM en wil je meer informatie ontvangen, neem dan contact op via info@familiesfoundation.net.

Stapprogramma's

Instapje, Opstapje en Opstap zijn gezinsgerichte programma's die de onderwijskansen van jonge kinderen met laagopgeleide ouders vergroten. De Stapprogramma's hebben aantoonbaar positieve effecten op de ontwikkeling van de kinderen en de interactievaardigheden van hun ouders.

De stapprogramma's zijn sinds 1 april 2021 verkrijgbaar via Spelend Leren Thuis, onderdeel van Bereslim. Je kunt contact opnemen via h.kalthoff@bereslim.nl of info@spelendlerenthuis.nl.

VVE Thuis

VVE Thuis wil de onderwijskansen van kinderen tussen de 3 en 6 jaar met laagopgeleide ouders vergroten door: het bevorderen van hun taal-, denk- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Waarbij het accent ligt op het vergroten van de woordenschat. VVE Thuis bevordert een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat.

VVE Thuis is als goed onderbouwd erkend door de Erkenningscommissie Effectieve Jeugdinterventies.

VVE Thuis is sinds 1 april 2021 verkrijgbaar via Spelend Leren Thuis, onderdeel van Bereslim. Je kunt contact opnemen  via h.kalthoff@bereslim.nl of info@spelendlerenthuis.nl.

Werken met baby's – voor trainers in de kinderopvang

Wil je de Werken met baby's-training geven aan pedagogisch medewerkers in de kinderopvang? Je maakt in deze training kennis met interactievaardigheden specifiek voor de babyopvang.

Het NJi heeft per 15 juni 2021 het programma 'Werken met Baby's' overgedragen aan adviesorganisatie Edux. Voor de training Werken met Baby's kun je contact opnemen met Gerrie Compen, adviseur jonge kind bij Edux; g.compen@edux.nl

Lees meer op Edux.nl

Zicht op veiligheid

Wil je beleid rond de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen je organisatie vormgeven? Deze training biedt een gestructureerde werkwijze om de veiligheid van cliënten in de jeugdzorg te waarborgen in beleid en praktijk.

Zicht op veiligheid is sinds 1 juli 2021 verkrijgbaar via het Expect Jeugd, Expertisecentrum Partners voor Jeugd. Je kunt contact opnemen via opleidingen@pvj.nl.

Zorgvuldig beslissen in onveilige opvoedsituaties en gebruik LIRIK

Zoek je extra houvast bij het inschatten van de veiligheid van kinderen in het gezin? Deze training helpt je bij het leren maken van veiligheids- en risicotaxaties.

Zicht op veiligheid is sinds 1 juli 2021 verkrijgbaar via het Expect Jeugd, Expertisecentrum Partners voor Jeugd. Je kunt contact opnemen via opleidingen@pvj.nl.

Als je nog vragen hebt kun je contact met ons opnemen via (030) 230 63 44 of via e-mail training@nji.nl.