Melden en samenwerken in de keten

Wanneer signalen van seksuele uitbuiting herkend worden, is het belangrijk dat deze vervolgens op een goede plek terecht komen en actie wordt ondernomen. Samenwerking in de keten is hiervoor essentieel, als het gaat om preventie, signalering maar met name ook de hulp aan en veiligheid van het meisje. Diverse organisaties kunnen en moeten betrokken zijn in de aanpak van deze problematiek.

Melden van signalen

Er zijn verschillende instanties − zowel lokaal als landelijk − om vermoedens en signalen te melden en te bespreken. Omstanders (bijvoorbeeld vrienden, ouders en ook horeca), professionals uit onderwijs, jeugdhulp, jongerenwerk en andere sectoren kunnen hier met vragen en signalen terecht. Seksueel geweld en exploitatie van minderjarigen zijn vormen van kindermishandeling. Professionals die met jongeren werken, horen stappen te ondernemen conform de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij sommige meldpunten kunnen ook signalen van daders worden gemeld.

 • Regionaal meldpunt; het meldpunt onderzoekt, verifieert, stelt vast, classificeert en koppelt terug (bijvoorbeeld Rotterdam)
 • Veilig Thuis (regionaal)
 • Zorgtafel, overlegtafel en dergelijke (al dan niet voor mensenhandel of specifiek seksuele uitbuiting). Hier zitten meerdere organisaties bij elkaar aan tafel, waarbij afspraken zijn vastgelegd in een convenant.
 • Zorgcoördinator mensenhandel (meestal belegd bij één organisatie in de regio)
 • CoMensha (coördineert de hulp aan meerderjarige slachtoffers, maar biedt ook advies op minderjarigen)
 • Meld Misdaad Anoniem (landelijk en anoniem)
 • Centrum voor Seksueel Geweld (regionaal)

Ketensamenwerking

Per gemeente is de ketensamenwerking verschillend ingericht. In elk geval moeten partners als de gemeente, politie, Openbaar Ministerie en jeugdhulp voor een integrale aanpak met elkaar samenwerken. Het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CCV) beschikt over uitgebreide informatie over voorwaarden en structuren met betrekking tot de integrale ketenaanpak. Lees de informatie en stappen op de website van het CCV. Afspraken tussen partners kunnen formeel worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst of samenwerkingsconvenant, waarin ook aandacht is voor informatie-uitwisseling.

Het CCV noemt belangrijke succesfactoren voor de ketensamenwerking:

 • inachtneming van de privacywetgeving
 • delen van kennis en best practices
 • buiten de eigen organisatie of functie kunnen en willen kijken
 • vertrouwen in elkaar
 • vaste contactpersonen bij alle partners
 • structurele financiering in een meerjarenplan
 • persoonlijke inzet en betrokkenheid
 • terugkoppeling van geboekte resultaten aan elkaar en aan het gemeentebestuur en gemeenteraad
 • voldoende capaciteit en gegarandeerde inzet van alle ketenpartners.

Samenwerking tussen jeugdprofessionals en politie en justitie

Naast de brede ketensamenwerking benadrukken we het belang in de samenwerking tussen jeugdprofessionals en politie en justitie. Een goede samenwerking kan de veiligheid van slachtoffers versterken en is cruciaal bij bijvoorbeeld een vermissing van een jeugdige die in een instelling verblijft.

De handreiking voor jeugdhulpverleners Hoe zorg je voor goede samenwerking met politie en justitie? geeft tips voor een goede samenwerking met politie en justitie in de regio. De handreiking biedt aandachtspunten voor het opbouwen van contact en vertrouwen en het samen in kaart brengen van het netwerk van een slachtoffer. Daarnaast gaat de handreiking in op situaties als de vermissing van een slachtoffer en agressie of onveiligheid binnen de hulp.

Charlotte Dopper