Vanuit geslotenheid naar het mbo

Een verkenning naar de overgang van gesloten jeugdzorg en justitiële geslotenheid naar mbo-onderwijs

In de verkenning 'Vanuit geslotenheid naar het mbo' is een analyse gemaakt van de overstap die sommige jongeren maken vanuit het onderwijs in gesloten jeugdzorginstellingen en forensische centra jeugd naar het mbo. Deze overstap is niet eenvoudig.

In de verkenning is gekeken naar de periode van geslotenheid, tijdens de overstap en bij de start aan de mbo-instelling. Naast continuïteit van onderwijs hebben deze jongeren ook steun nodig op andere leefgebieden.

Voorwaarden voor een succesvolle overstap

Wat hebben deze jongeren specifiek nodig om deze overstap succesvol te maken? Wat zijn de succesfactoren, knelpunten en dilemma's? Daarbij is niet alleen gekeken bij onderwijs in geslotenheid en het mbo, maar ook bij partners in het sociaal en justitieel domein, en jeugdzorg.

Gezamenlijk bieden zij de voorwaarden hoe de onderwijscontinuïteit voor deze jongeren te borgen. En zo hun loopbaankansen te vergroten.

De analyse is gebaseerd op basis van gesprekken met ruim twintig betrokkenen van dertien verschillende organisaties.

Omslag NJi-publicatie
Titel: 
Vanuit geslotenheid naar het mbo. Een verkenning naar de overgang van gesloten jeugdzorg en justitiële geslotenheid naar mbo-onderwijs
Auteur: 
Fafieanie, V., E. de Jong
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
20 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie