Wat is mijn rol als professional?

Bij een pleegzorgplaatsing zijn verschillende professionals betrokken. Al deze professionals hebben een andere rol, een andere verantwoordelijkheid en andere mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan een constructieve samenwerking rondom een pleegzorgplaatsing. Dit zul je vast herkennen uit jouw praktijk.

Jouw regierol: acceptatie, doelen en afspraken

Soms ben je als professional al lange tijd aan het werk met een gezin, en besluiten jullie samen dat een pleegzorgplaatsing passend is. Jouw rol en werkzaamheden zullen dan veranderen. Ben je een pleegzorgprofessional, dan heb je een belangrijke regierol: het is jouw taak om alle mensen die om het pleegkind heen staan goed te laten samenwerken.

Voor alle betrokkenen geldt dat hun wederzijdse acceptatie, gedeelde doelen en duidelijke afspraken een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. Het is ieders professionele verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat iedereen zijn rol pakt en zo nodig anderen hierop aanspreekt.

In het kort vind je de volgende rollen van de verschillende professionals, zoals we die de laatste jaren vaak zien in Nederland.

Je rol als wijkteamprofessional

Je ondersteunt het gezin en sluit aan op de hulpvraag van ouders en kinderen. Bij een pleegzorgplaatsing kun je ouders en kinderen voorbereiden op de plaatsing, en begeleiding bieden nadat het kind verhuisd is. Of misschien werk je juist in de wijk waar pleegouders wonen en ondersteun je samen met de pleegzorgbegeleider het pleeggezin. Vaak ben je als wijkteammedewerker voorafgaand aan de plaatsing en ná de terugplaatsing het meest aanwezig in het gezin. Dit is per gemeente echter anders afgesproken. Als wijkteamprofessional stem je goed af wie wat doet, samen met ouders en andere betrokken professionals.

Je rol als pleegzorgprofessional

Je begeleidt de pleegouders in hun opvoedtaak en in hun leer- en ontwikkelproces als pleegouders. Je hebt een coördinerende en faciliterende rol in de samenwerking rondom het pleegkind. Doorgaans zien we dat de pleegzorgprofessional de rol van voorzitter aanneemt in een zorgteam en de samenwerking tussen de betrokken partijen stroomlijnt. Als pleegzorgbegeleider monitor je het volgende: Leveren de samenwerking en de ingezette hulp de gewenste resultaten op? Is de gewenste ontwikkeling van het kind geborgd? Is er een gezonde balans tussen draagkracht en draaglast van pleegouders? Ook bied je als pleegzorgbegeleider nazorg aan pleegouders als de plaatsing stopt.

Je rol als jeugdbeschermer

Je bent betrokken bij de pleegzorgplaatsing wanneer er sprake is van een ondertoezichtstelling of voogdij. Het is jouw wettelijke taak om de veiligheid van het kind te waarborgen. Met de kennis die jij hebt over de veiligheid en de ontwikkeling van kinderen sluit jij aan in het zorgteam. Het is belangrijk om goed met elkaar af te stemmen wat de concrete taken zijn van een jeugdbeschermer als het kind in een pleeggezin woont. Dit kan per situatie verschillen. Soms beperken de taken zich tot het begeleiden van ouders bij het bezoek aan of van hun kind, of tot het afstemmen van bezoekafspraken. Soms zijn er zorgen over de veiligheid van het kind, bijvoorbeeld bij een geheime plaatsing, en maak je samen met alle betrokkenen een veiligheidsplan.

Je rol als specialistische hulpverlener

Je haakt aan als het pleegkind aanvullende hulp nodig heeft, zoals traumabehandeling of speltherapie. Je werkt met het kind (en ouders en pleegouders) aan zijn of haar behandeldoelen. Je stemt af bij welke overleggen je bent en welke informatie je met het zorgteam deelt.

Al deze verschillende professionals werken met elkaar samen en staan gezamenlijk voor het belang van het kind. Een goed functionerend zorgteam is essentieel voor de stabiliteit van het pleegkind en de continuïteit van de plaatsing in het gezin.

Foto Hoda Yamani

Hoda Yamani

medewerker inhoud