Richtlijnen en kwaliteitsstandaarden pleegzorg

Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming

De Richtlijn Pleegzorg biedt een actueel en toegankelijk overzicht van de thema's die spelen in de pleegzorg en de kennis die daarover bestaat. Ook geeft de richtlijn aanbevelingen voor het handelen van pleegzorgbegeleiders, gedragswetenschappers en voogden. Belangrijke thema's in de richtlijn zijn het samenwerken in een zorgteam, het nemen van een opvoedingsbesluit en het voorkomen van een breakdown.

Richtlijnen ondersteunen professionals om samen met kinderen, jongeren en ouders te beslissen over de best passende hulp. Ze geven onderbouwde aanbevelingen op basis van wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van ouders en kinderen.

Andere richtlijnen

In aanvulling op de Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming is het belangrijk om bij specifieke problemen van het kind de aanbevelingen uit de betreffende richtlijn te volgen, zoals de:

Voor pleegkinderen met een licht verstandelijke beperking is er de Richtlijn Effectieve Interventies LVB van het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Kwaliteitsstandaarden

Er zijn internationale kwaliteitsstandaarden: de 'VN-richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen' en de 'Internationale kwaliteitsstandaarden Q4C'. Daarin worden eisen gesteld aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening aan kinderen die niet langer thuis kunnen wonen. Beide sluiten aan bij het Kinderrechtenverdrag.

Verenigde Naties

De 'VN-richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen' zijn ontwikkeld door de Verenigde Naties. De twee belangrijkste uitgangspunten zijn dat uithuisplaatsing echt noodzakelijk is - uithuisplaatsing is het laatste redmiddel - en dat het kind op de best passende plek komt. Dat laatste wil zeggen dat de plek voldoet aan de behoeften van het kind: heeft het kortdurende of langdurige zorg nodig, is het beter als het wel of niet gezamenlijk geplaatst wordt met broers en zussen? Het is niet duidelijk waarop de aanbevelingen in deze richtlijn verder gebaseerd zijn.

Quality4Children

De 'Quality for children standards for out-of-home child care in Europe' zijn ontwikkeld door SOS Children's Villages, International Foster Care Organisation (IFCO) en Fédération Internationale des Communautés Educatives (FICE). Deze organisaties werken samen onder de naam Quality4Children (Q4C). De kwaliteitsstandaarden zijn gebaseerd op honderden interviews met direct betrokkenen - kinderen, ouders, pleegouders, hulpverleners en advocaten - uit 26 Europese landen.

In Nederland is voor de invoering van de standaarden een aanvullend kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder cliënten, hun ouders en pleegouders. Dat heeft geleid tot een bewerking van de internationale kwaliteitsstandaarden toegespitst op de Nederlandse jeugdhulp. Uiteindelijk zijn twintig Nederlandse standaarden opgesteld, geformuleerd in de bewoordingen van de jongeren en ouders. De eerste standaard stelt dat alle zorg en ondersteuning gericht is op het voorkómen van uithuisplaatsing. De overige negentien standaarden, onder andere voor besluitvorming, komen pas aan bod wanneer dat niet mogelijk is. Alle punten die voor jongeren van belang zijn, komen in de standaarden terug.

Foto Hoda Yamani

Hoda Yamani

medewerker inhoud