Betrokken organisaties bij pleegzorg

Gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van pleegzorg. Dit doen zij door middel van het afgeven van een verleningsbeschikking. De toegang tot pleegzorg en de beoordeling van de noodzaak van een verleningsbeschikking hebben gemeenten vaak uitbesteed aan wijkteams.

Vrijwillig kader

Formele pleegzorg in het vrijwillig kader betekent dat ouders instemmen met de inzet van pleegzorg. Zij werken vrijwillig mee in het pleegzorgtraject. Ouders behouden de voogdij over het kind en blijven dus ook verantwoordelijk.

Gedwongen kader

Formele pleegzorg in het gedwongen kader betekent dat ouders niet instemmen met de inzet van pleegzorg. Als de veiligheid van het kind in het geding is, kan de kinderrechter besluiten om het kind uit huis te plaatsen. Hiervoor is een machtiging uithuisplaatsing nodig. Daarnaast kan de kinderrechter het gezag van ouders beperken door een ondertoezichtstelling of een voogdijmaatregel uit te spreken. De gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en de Raad voor de Kinderbescherming voorzien de rechtbank hiertoe van informatie over het kind.

De gecertificeerde instelling schakelt een van haar jeugdbeschermers in zodra de rechter de machtiging uithuisplaatsing heeft afgegeven. De verantwoordelijkheid van de gecertificeerde instelling voor het kind is afhankelijk van de voogdijmaatregel: de verantwoordelijkheid kan gedeeld zijn met ouders of volledig bij de gecertificeerde instelling liggen.

Jeugdbeschermer

De jeugdbeschermer wordt ingeschakeld zodra de rechter de machtiging uithuisplaatsing heeft afgegeven. Allereerst wordt onderzocht of er binnen het netwerk van het kind een geschikt netwerkpleeggezin is. In dat geval wordt er met het netwerkpleeggezin een pleegzorgtraject opgestart, samen met een pleegzorgaanbieder die de begeleiding van het netwerkpleeggezin op zich neemt. Indien er geen netwerkpleeggezin beschikbaar is, schakelt de jeugdbeschermer een pleegzorgaanbieder in die op zoek gaat naar pleegouders die bij het kind passen.

In het pleegzorgtraject is de jeugdbeschermer verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van het kind in relatie tot zijn ouders. De jeugdbeschermer houdt de veiligheid en ontwikkeling van het kind in de gaten. Ook schakelt hij, indien nodig, ondersteuning in voor het kind of zijn ouders.

De jeugdbeschermer onderzoekt of het kind terug kan naar huis en zet de hulp in die daarvoor nodig is. De jeugdbeschermer geeft vervolgens een advies aan de rechter, in samenspraak met de pleegzorgaanbieder: kan het kind weer terug naar huis of is de inzet van langdurige pleegzorg noodzakelijk? De kinderrechter neemt hierover een besluit.

Pleegzorgaanbieder

Pleegzorgaanbieders hebben een bestand van pleegouders die kunnen worden ingezet voor het opvangen van kinderen. De aanbieder werft en screent pleegouders en bereidt ze voor op pleegzorgplaatsingen, matcht kinderen aan pleegouders en begeleidt pleegouders.

Pleegzorgbegeleider

De pleegzorgbegeleider komt in beeld zodra een match is gevonden tussen kind en pleegouders. De pleegzorgbegeleider begeleidt de pleegouders en het pleegkind en heeft hierin een coördinerende rol. De pleegzorgbegeleider kan extra ondersteuning inzetten voor pleegouders en kinderen indien dit nodig is.

  • Jeugdzorg Nederland (2014), Pleegzorg: een gezamenlijke zorg. Landelijke handreiking samenwerkingsafspraken tussen Bureau Jeugdzorg/landelijk werkende instelling en de pleegzorgaanbieder. Versie 1.0 25 juni 2014. Utrecht, Jeugdzorg Nederland.
  • Rijksoverheid.nl: Pleegzorg.
Foto Hoda Yamani

Hoda Yamani

medewerker inhoud