Hoe versterk je als gemeente de pedagogische basis?

Steeds meer kinderen en jongeren zeggen zich gestrest, angstig, somber of eenzaam voelen. Een duidelijk signaal dat aandacht vraagt van gemeenten. De reactie is nu om steeds meer hulp in te schakelen. Maar dat lijkt niet te werken, want de zorgen van kinderen en jongeren worden niet kleiner. Een oplossing zit in het verbeteren van de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien. Wat kan de gemeente daarin doen?

8 bouwstenen om te investeren in een fijne omgeving voor kinderen en jongeren

Ben jij beleidsmaker bij een gemeente? Wil je werk maken van een fijne leefomgeving voor kinderen en jongeren om in op te groeien?

In de Wegwijzer gemeenten: Bouwen aan de pedagogische basis deelt het NJi acht bouwstenen met praktische tips om de pedagogische basis in jouw gemeente, wijk, buurt of dorpskern te versterken. Deze acht bouwstenen helpen je om te bouwen aan een fijne omgeving voor kinderen en jongeren om in op te groeien. Met deze handreiking vertaal je de opgave stapsgewijs naar een concreet uitvoeringsplan, samen met partners. Per bouwsteen vind je handvatten om deze bouwsteen succesvol in te zetten en inspirerende praktijkvoorbeelden van andere gemeenten.

Waarom is de pedagogische basis belangrijk en wat levert het op?

In de publicatie Opgroeien doe je samen staat de beschikbare kennis over het belang van een stevige pedagogische basis gebundeld. Een stevige pedagogische basis stimuleert de ontwikkeling van kinderen en ondersteunt ouders bij het opvoeden. Een stevige basis draagt bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en helpt bij het omgaan met alledaagse problemen.

Een belangrijk ingrediënt van een goed functionerend jeugdstelsel is een stevige pedagogische basis. Maar hoe aantrekkelijk is het om daarin te investeren met het oog op de tekorten in het budget voor de jeugdhulp? Verdienen investeringen in de pedagogische basis zichzelf wel terug?

Het NJi heeft beschikbare studies naar de kosteneffectiviteit van investeringen in de pedagogische basis op een rij gezet. Het onderzoek De waarde van de pedagogische basis laat zien dat er voldoende aanwijzingen zijn dat investeren in de pedagogische basis op de lange termijn loont. Dat betekent dat we er vandaag mee aan de slag kunnen gaan.

Overzicht landelijke programma's en financiële regelingen

Het kabinet ziet het belang van kansrijk, gezond en veilig opgroeien. Er zijn veel landelijke programma's en financiële regelingen gestart die bij kunnen dragen aan de pedagogische basis. De pagina Programma's en financiële regelingen in de pedagogische basis geeft een overzicht van programma's en financiële middelen, die een relatie hebben met het investeren in een fijnere leefomgeving voor kinderen, jongeren en hun ouders.

Een gezamenlijke visie op normaliseren formuleren 

De begrippen 'normaliseren' en 'pedagogische basis' lopen vaak door elkaar. Deze begrippen zijn niet hetzelfde, maar raken elkaar wel. Normaliseren wordt vaak ingezet in de context van groeiend gebruik van jeugdhulp: Hoe kunnen we gedrag minder problematiseren en medicaliseren? Wat is 'normaal' en wat is niet 'normaal' in het opgroeien? Het gaat ook om oplossingen in het alledaagse leven. Dit laatste raakt aan de pedagogische basis, wat gaat over het versterken van de sociale relaties van kinderen, jongeren en ouders, de fysieke en online leefomgeving. De pedagogische basis is op zichzelf van belang voor een fijne omgeving om in op te groeien.  

De term normaliseren is een containerbegrip. Om hier gezamenlijk invulling aan te geven heeft het NJi vragen opgesteld die helpen om tot één gezamenlijke visie op normaliseren te komen: Een gezamenlijke visie op normaliseren

 • De waarde van de pedagogische basis

  De waarde van de pedagogische basis

  Beleidsmakers

  In deze studie biedt het NJi een overzicht van de potentiële effecten van een sterke pedagogische basis op de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

 • Wegwijzer gemeenten: bouwen aan een pedagogische basis

  Wegwijzer gemeenten: bouwen aan een pedagogische basis

  Beleidsmakers

  In deze wegwijzer deelt het NJi acht bouwstenen met praktische tips om de pedagogische basis te versterken.

 • Opgroeien doe je samen

  Opgroeien doe je samen

  Professionals
  Beleidsmakers

  Deze publicatie beschrijft wat we verstaan onder 'de pedagogische basis': alles wat bijdraagt aan het opgroeien van kinderen.

Foto Maartje van Dijken

Maartje van Dijken

senior medewerker inhoud