• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Vluchtelingenkinderen

Vraag en antwoord

Een vluchteling is iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. Zijn thuisland beschermt hem niet. Redenen voor vervolging zijn: godsdienst, politieke overtuiging, etniciteit, sociale groep, of de seksuele voorkeur van de vluchteling, aldus het Vluchtelingenverdrag uit 1951. Meer dan 150 landen hebben zich verbonden aan het verdrag. Dit verdrag bepaalt ook dat vluchtelingen niet mogen worden teruggestuurd naar een land waar zij worden vervolgd.

Er zijn grofweg twee typen vluchtelingenkinderen:

 • Kinderen die met hun ouder(s) of andere familieleden zijn gevlucht. Of die zich in het kader van gezinshereniging bij hun ouder(s) voegen; 
 • Kinderen die zonder naaste familie gevlucht zijn: alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv’s).

Bron: Vluchtelingenwerk; Pharos.

De laatste jaren komen de meeste vluchtelingen die naar Nederland komen uit Syrië en Irak. Het gaat vooral om mensen die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld. Uit landen als Iran, Afghanistan en Somalië komen er al langere tijd vluchtelingen. Vluchtelingenkinderen zijn kinderen die tegelijk met hun ouders zijn gevlucht, of die zich later bij hun gevluchte ouders voegen. En kinderen die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen.

Er zijn geen openbare cijfers over het aantal vluchtelingenkinderen. Het aantal asielaanvragen en asielverzoeken is wel bekend. Een asielaanvraag is een schriftelijke aanvraag voor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. In 2016 waren dat er 18.171. In 2015, was er een piek in aanvragen vanwege de oorlog in Syrië: 43.093.

Onder een asielverzoek verstaat het ministerie van JenV: elk verzoek van een vreemdeling om internationale bescherming door de Nederlandse autoriteiten. Dit kan dus ook een mondeling verzoek zijn.
In 2016 zijn er 19.370 asielverzoeken ingediend. Daarvan waren er 5.900 (30 procent) van minderjarigen. In het piekjaar 2015 zijn er 43.095 asielverzoeken gedaan, waaronder 10.220 (23,7 procent) voor personen van 0 tot 18 jaar.
Veel kinderen komen pas naar Nederland nadat hun ouder(s) een verblijfsvergunning heeft gekregen: nareizigers. In 2016 zijn er in totaal 11.815 nareizigers naar Nederland gekomen. Van hen was 57,7% minderjarig. In 2015 waren er 13.845 nareizigers. Daarvan was 61 procent jonger dan 18 jaar.

Meer informatie

Een kind dat gevlucht is voor oorlogsgeweld heeft vaker problemen. In de eerste plaats door wat het heeft meegemaakt. Het ontvluchten van het thuisland en de lange weg naar Nederland hebben een grote invloed op het gezinsleven. Het kind verliest de band met het land van herkomst, terwijl het nog geen band heeft opgebouwd met het land van aankomst. Het kind, de ouders, broers en zussen kunnen een post-traumatische stress-stoornis hebben die van directe invloed is op het gezinsleven.

De kans is groot dat het kind een onderwijsachterstand oploopt in Nederland. Dit komt mede omdat het een nieuwe taal moet leren. Verder kan de manier waarop onze samenleving nieuwkomers accepteert spanningen en soms problemen oproepen. Voor een vluchtelingenkind is het opbouwen van sociale relaties op school en in de wijk vaak erg lastig.

Een minderjarige die zonder ouders naar Nederland komt, kan met dezelfde problemen kampen. Bovendien heeft een zogenaamde amv geen veilige plek in de vorm van een eigen gezin. Een gezin dat als buffer en toevluchtsoord kan dienen.

Meer informatie

De volgende landelijke organisaties bieden onder meer via hun website specifieke informatie over vluchtelingenkinderen.

 • Vluchtelingenwerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

 • Pharos helpt gemeenten, zorgverleners, scholen en andere organisaties hun beleid rond statushouders en hun kinderen vorm te geven. Het expertisecentrum, op het gebied van gezondheidsverschillen, heeft veel kennis over vluchtelingen. Pharos heeft ook een gratis leeromgeving ontwikkeld voor zorgprofessionals en vrijwilligers die werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond. 
   
 • ARQ Psychotrauma Expert Groep is een groep van specialistische instellingen die onderzoek doet en kennis deelt over de gevolgen van schokkende gebeurtenissen bij volwassenen en kinderen. ARQ heeft een Psychosociaal Ondersteuningspunt Vluchtelingen (POV) waar hulporganisaties, gemeentes, scholen, GGD-en, zorgverleners en andere professionals terecht kunnen voor consultatie en advies.

 • Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie is een landelijke netwerkorganisatie waarin professionals, onderzoekers, ouders en kinderen samenwerken aan de wetenschappelijke onderbouwing van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het Kenniscentrum heeft een dossier over hulp aan vluchtelingenkinderen.

 • Nidos is een onafhankelijke organisatie voor jeugdbescherming van vluchtelingenkinderen. Nidos neemt de voogdij van alleenstaande minderjarige vluchtelingen op zich. Dit houdt in dat de medewerkers van Nidos de wettelijk vertegenwoordigers zijn en dat zij hun belangen behartigen. Zij begeleiden hen richting integratie of terugkeer en  helpen de kinderen zelfstandig te worden als zij 18 jaar worden.

 • Nederlands Jeugdinstituut (NJi) biedt samenvattende informatie en doorverwijzingen voor professionals en gemeenteambtenaren die met vluchtelingenkinderen te maken hebben.

De ministeries van Binnenlandse Zaken, JenV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben in december 2015 een akkoord gesloten om de verhoogde asielinstroom op te vangen. Lees het akkoord.
Op de website van het ministerie van JenV kunt u meer informatie vinden over het Nederlandse asielbeleid. De Regeling langdurig verblijvende kinderen betreft kinderen zonder verblijfsvergunning die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn.

Gemeenten:

Alle kinderen in Nederland hebben volgens de Jeugdwet recht op zorg, hulp en bescherming. Dat geldt dus ook voor vluchtelingenkinderen. Daarom hebben de Rijksoverheid en de VNG afspraken gemaakt over jeugdhulp voor minderjarige vreemdelingen. Lees voor meer informatie de factsheet.

Vluchtelingenkinderen vallen ook onder de leerplicht. Als zij drie maanden in Nederland zijn, moeten zij vanaf hun 5e verjaardag tot aan hun 16e naar school. Gemeenten moeten zorgen dat zij naar school kunnen. De kwalificatieplicht voor jongeren van 16 en 17 jaar geldt ook voor vluchtelingenkinderen: wanneer zij nog geen diploma op mbo2-niveau hebben, moeten zij een opleiding volgen.

Een gemeente moet zich houden aan de:

Een gemeente moet voor de kinderen van vluchtelingen dezelfde voorzieningen bieden op het gebied van onderwijs, begeleiding en hulp als die zij voor andere kinderen hebben. Dit staat in de:

De VNG heeft een factsheets en handreikingen gemaakt voor gemeenten:

Tot 1 juli 2017 konden gemeenten terecht bij het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV). Dit team hielp gemeenten bij hun beleid voor asielzoekers en vergunninghouders. De factsheets, praktijkvoorbeelden en andere ondersteuningsproducten die het programma heeft opgeleverd, zijn nog beschikbaar op de website van de VNG:

Onderwijs:

Op grond van internationale verdragen hebben vluchtelingen tot 18 jaar, ongeacht hun verblijfsstatus, recht op een passende plek in het primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs.
Ieder asielzoekerscentrum is gekoppeld aan een basisschool. In de praktijk komen vluchtelingenkinderen meestal eerst in een schakelklas terecht. Dat is een speciale klas voor leerlingen die nog geen Nederlands spreken. Zij krijgen daar een jaar lang intensief onderwijs om hun taalachterstand weg te werken.

De Onderwijsraad heeft in 2017 een advies uitgebracht over vluchtelingen en onderwijs. Daarin pleit de raad onder meer voor voorschoolse voorzieningen voor vluchtelingenkinderen die nog niet leerplichtig zijn en voor eerste-opvangscholen voor de leerplichtige vluchtelingenkinderen. De raad vraagt ook aandacht voor de vele verhuizingen tijdens de asielprocedure waardoor deze kinderen niet de kans krijgen ergens te wennen.

Meer informatie:

 • Voor gemeenten en scholen heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) speciaal een informatiedocument opgesteld over onderwijs aan asielzoekerskinderen. Dit gaat in op zaken als leerplicht, bekostiging, huisvestingskosten, leerlingenvervoer en hoger onderwijs.
 • Voor het mbo is een apart servicedocument opgesteld.
 • Pharos heeft een handreiking gemaakt met praktische tips hoe een school vluchtelingenkinderen kan opvangen.
 • Pharos heeft ook lesmethoden ontwikkeld voor onderwijs aan nieuwkomers: ‘FC De Wereld’ voor het primair onderwijs en 'Welkom op school’ voor het voortgezet onderwijs.

Leerkrachten kunnen veel betekenen voor een vluchtelingenkind met een trauma.

 • In de handreiking Vluchtelingenkinderen op school geeft Pharos informatie over de sociaalemotionele ontwikkeling van deze kinderen; de problemen die zich daarin kunnen voordoen en hoe u hen kunt helpen op school.
 • Augeo biedt een e-learning module aan over het steunen van vluchtelingenkinderen.
 • Pharos beschrijft in dit artikel hoe u kunt omgaan met mogelijke psychotrauma’s van vluchtelingenkinderen.
 • Twee scholen in Noord-Holland werken met een speciale methode om deze kinderen te helpen: de Classroom Based Intervention (CBI).

Afgewezen asielzoekers moeten het land verlaten. Maar tot het zover is hebben vluchtelingenkinderen recht op onderwijs. Gezinnen met kinderen waarvan het asiel is afgewezen, worden ondergebracht op een opvanglocatie van het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers).

 • De handreiking van Pharos biedt praktische informatie en tips over de begeleiding van vluchtelingenkinderen op de basisschool en informatie over organisaties die u kunt betrekken.
 • Augeo biedt speciale cursussen aan voor het ondersteunen van vluchtelingenkinderen, een voor het primair onderwijs en een voor het secundair onderwijs.
 •  Op de NJi-site wordt beschreven hoe u vluchtelingenkinderen kunt helpen, binnen de gemeente, op school en in de wijk.
Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.