OCW verscherpt aanpak schoolverzuim

De registratie van schoolverzuim vereenvoudigen, de samenwerking van scholen met zorg of jeugdhulp verbeteren en online onderwijs vaker inzetten. Met die maatregelen wil minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs het toenemend schoolverzuim en het noodgedwongen thuiszitten van leerlingen aanpakken.

Meer dan tienduizend leerplichtige kinderen en jongeren volgden het afgelopen schooljaar kortere of langere tijd geen onderwijs, om verschillende lichamelijke, psychische of sociale redenen. De huidige aanpak van schoolverzuim werkt onvoldoende, concludeert Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer. Hij vindt dat alle kinderen zich op school welkom, veilig en goed moeten kunnen voelen. Ook als ze lichamelijke of psychische klachten hebben, in een moeilijke thuissituatie zitten of hoogbegaafd zijn.

Registratie

De onderwijsminister wil de registratie van schoolverzuim vereenvoudigen zodat scholen en zorgverleners eerder zien wat er aan de hand is en kunnen ingrijpen. Het huidige onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim blijkt in de praktijk vaak moeilijk te maken en wordt daarom afgeschaft.

Passende onderwijsplek

Voor kinderen die speciale aanpassingen nodig hebben om onderwijs te volgen, wil de onderwijsminister hoorrecht invoeren voor ouders en kinderen. Ook pleit hij voor het opzetten van regionale steunpunten om ouders en kinderen te helpen bij het vinden van een passende onderwijsplek in hun omgeving. Om de samenwerking tussen onderwijs en zorg te verbeteren komt er een experiment met onderwijs-zorgarrangementen. Daarnaast is er een wetsvoorstel in de maak om het aantal vrijstellingen op lichamelijke of psychische gronden te beperken. Voor hoogbegaafde leerlingen komt er een landelijk Kenniscentrum Hoogbegaafdheid.

Afstandsonderwijs

Verder wil Wiersma meer online onderwijs mogelijk maken voor leerlingen die tijdelijk echt niet naar school kunnen. Daardoor blijven ze betrokken bij de school en is het risico dat ze afhaken kleiner. De coronacrisis heeft de potentie van het zogenoemde afstandsonderwijs laten zien, maar in de wet- en regelgeving en de bekostiging moeten nog knelpunten worden opgelost.

Preventie

'Uit deze beleidsinitiatieven blijkt dat er meer oog is voor de ondersteuningsvraag van leerlingen en hun kansen op onderwijs', stelt Vincent Fafieanie van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Door het vereenvoudigen van de registratie en het weghalen van het onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim komen meer kinderen eerder in beeld en kan er meer aan preventie worden gedaan.'

Fafieanie verwacht ook positieve effecten op het realiseren van passend onderwijs. 'Een sterkere positie van ouders en leerlingen door de invoering van hoorrecht zal bijdragen aan het vinden van passende ondersteuning. En met het experiment met onderwijs-zorgarrangementen wordt een aantal wettelijke belemmeringen weggenomen in de samenwerking tussen onderwijs en zorg. Daardoor ontstaat meer ruimte om aan te sluiten op de ondersteuningsvraag van leerlingen. Dat geldt ook voor het versterken van afstandsonderwijs voor leerlingen die anders de aansluiting op het onderwijs missen.'

Bron: Ministerie van OCW

Kamerbrief over verzuimaanpak

Lees ook