Kind minder tevreden over hulp dan ouders

Kinderen zijn minder tevreden over de ggz- en jeugdhulp die zij krijgen dan ouders. Dat blijkt uit de Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022.

Zo'n 55 procent van de ouders is tevreden over de geboden hulp aan hun kind, bij kinderen geldt dit maar voor 34 procent. 20 procent van de ondervraagde kinderen is zelfs heel ontevreden over de ontvangen hulp, tegenover 4,8 procent van ouders.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de tevredenheid over informele hulp bij ouders hoger is dan die over formele hulp.

Veilig Thuis

De gegevens van de impactmonitor zijn gebaseerd op onderzoek naar het effect van de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld onder gezinnen die te maken kregen met Veilig Thuis. Anderhalf jaar lang zijn gezinnen gevolgd waar partnergeweld en kindermishandeling speelde of waar sprake was van kindermishandeling en een kinderbeschermingsmaatregel.

Afname van geweldsincidenten

Het onderzoek had drie meetmomenten. Eén kort na de melding bij Veilig Thuis, de tweede meting een jaar later en de derde meting weer een half jaar later. De metingen lieten een afname van geweldsincidenten zien. Bij de eerste meting waren er in beide onderzoeken gemiddeld ruim zeventig incidenten van kindermishandeling of partnergeweld per gezin in de twaalf maanden voorafgaand aan de meting. Bij de tweede meting halveerde het gemiddelde aantal incidenten ten opzichte van de eerste meting. In de derde meting daalde het gemiddelde aantal incidenten nog verder.

Zowel het aantal incidenten van partnergeweld als het aantal incidenten van directe kindermishandeling nam af. Bij directe kindermishandeling blijft kindermishandeling in de vorm van getuige zijn van partnergeweld buiten beschouwing.

Bron: CBS

Meer informatie

Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022

Lees ook