Flexibel onderwijs in aanpak schoolverzuim

Om schoolverzuim aan te pakken en het aantal thuiszittende leerlingen terug te dringen, komt er meer ruimte voor flexibiliteit, maatwerk en preventie in het onderwijs. Dat schrijft minister Mariëlle Paul van Onderwijs aan de Tweede Kamer in haar brief over de verbeteraanpak passend onderwijs.

Een van de onderdelen van de aanpak is dat scholen en samenwerkingsverbanden via het Experiment Onderwijszorgarrangementen kunnen afwijken van de wettelijke regels, om meer maatwerk te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Daardoor mogen leerlingen bijvoorbeeld minder les volgen, waardoor ze tijd hebben om te rusten of therapie te volgen. En jongeren die een vrijstelling van onderwijs hebben kunnen zich alsnog inschrijven voor een school zonder hun vrijstelling kwijt te raken. Ook maakt de regeling het mogelijk voor leerkrachten om les te geven aan leerlingen op een zorglocatie.

Voor de komende drie jaar komt er ruim 160 miljoen euro beschikbaar voor de zogenoemde brugfunctionaris. Dat is een schakel tussen de school, het gezin, de wijk en de zorg, die gezinnen ondersteunt en scholen en onderwijspersoneel ontlast.

En om de druk op ouders, de zorg en het gespecialiseerd onderwijs te verminderen, zet het ministerie in op het collectief bekostigen van de zorg in onderwijstijd. Dit betekent dat geld vanuit verschillende zorgwetten in een centrale pot komt om daarmee de zorg te organiseren.

Maatschappelijke problemen

'Met de verbeteraanpak zijn allerlei maatregelen in gang gezet die helpen', zegt Vincent Fafieanie van het NJi. 'Bijvoorbeeld binnen de bestaande schoolcontext flexibiliteit bieden zodat thuiszittende jongeren weer een stap richting school kunnen zetten. Maar we zijn er nog lang niet. Als je inclusief onderwijs goed vorm wil geven, moet er ook rekening gehouden worden met maatschappelijke problemen. Want ook het onderwijs heeft te maken met prestatiedruk, individualisering, verminderd mentaal welbevinden, wachtlijsten in de jeugdzorg en het lerarentekort.'

Leerkrachten kunnen het niet alleen

'Leerkrachten kunnen dat niet in hun eentje oplossen', aldus Fafieanie. 'Multidisciplinaire schoolteams met verschillende professionals die ondersteuningsvragen oppakken, zoals de minister in haar brief als toekomstschets geeft, bieden daarbij een belangrijk perspectief. Ook met het oog op preventie. Belangrijk daarbij is wel dat zij niet de leerling problematiseren, maar vooral kijken hoe de leeromgeving afgestemd kan worden op de behoeften van de leerling.'

Grote maar langzame beweging

'Met de verbeteraanpak is een grote maar langzame beweging ingezet. We lossen er het probleem van thuiszitters niet meteen mee op, maar er kan preventief al wel meer gedaan worden. Hopelijk gaan we de komende tijd door op de ingeslagen weg.'

Meer informatie

Tweede Kamerbrief over verbeteraanpak passend onderwijs

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.