Landelijke monitor Sociale Veiligheid in en rond scholen

Deze monitor levert een actueel beeld van de veiligheidssituatie in en rond de school, zoals leerlingen en personeel die ervaren. De monitor Sociale Veiligheid is in 2005/2006 door het ITS ontwikkeld en sindsdien vier keer in opdracht van het Ministerie van OCW landelijk uitgevoerd in het voortgezet onderwijs en twee keer in het primair onderwijs. De monitor Sociale Veiligheid 2012 is in samenwerking tussen Regioplan en het ITS uitgevoerd. In 2014 en 2016 voert het ITS de monitor wederom uit in het voortgezet en primair onderwijs. De dataverzameling verloopt primair via het internet. Door de digitale dataverzameling is het, zonder veel inspanning, mogelijk om een zeer groot aantal scholen, leerlingen, personeelsleden en leidinggevenden deel te laten nemen aan het onderzoek.

Het ITS biedt scholen de mogelijkheid de sociale veiligheid door het ITS per school te laten onderzoeken. De landelijke monitor is zo opgezet dat de resultaten van individuele deelname toegevoegd kunnen worden aan de gegevens van de verschillende landelijke monitoren. Deze individuele deelname staat bekend als de ITS Veiligheidsmonitor. Een belangrijk onderdeel in de systematiek van zowel de landelijke als de niet-landelijke afname is de terugkoppeling op schoolniveau door middel van een locatierapportage. Op deze wijze krijgt een school goed inzicht in de eigen veiligheid en daarmee vergeleken de veiligheid van de meest recente landelijke resultaten.

Instelling

ITS - Radboud Universiteit Nijmegen (tot 2016)
Regioplan Beleidsonderzoek

Praktikon (vanaf 2016)

Methode

Jaar dataverzameling

Vanaf 2005/2006 iedere twee jaar.

Instrumenten

Internet-vragenlijst

Afname

De dataverzameling verloopt primair via het internet. Door de digitale dataverzameling is het, zonder veel inspanning, mogelijk om een zeer groot aantal scholen, leerlingen, personeelsleden en leidinggevenden deel te laten nemen aan het onderzoek.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Leerlingen en personeel van po- en vo-scholen.

Steekproefgrootte

In 2016 hebben 284 unieke locaties van het primair onderwijs deelgenomen en 91 van het voortgezet onderwijs. In het primair onderwijs hebben 12.717 leerlingen, 3.164 personeelsleden, 370 leidinggevenden en 938 ouders deelgenomen aan het onderzoek. In het voortgezet onderwijs 22.309 leerlingen, 2.831 personeelsleden en 228 leidinggevenden.

Publicatiegegevens

Scholte, R., Nelen, W., Wit, W. de & Kroes, G. (2016). Sociale veiligheid in en rond scholen. Nijmegen: Praktikon