Wat is CAP-J?

Let op: Deze inhoud wordt niet meer onderhouden en zal met ingang van 2025 niet meer beschikbaar zijn.

CAP-J is het Classificatiesysteem voor de Aard van Problematiek van Jeugd. In CAP-J staan definities en heldere beschrijvingen van verschillende soorten problemen waarmee kinderen, jongeren en gezinnen kunnen kampen.

CAP-J beschrijft problemen in verschillende domeinen, zoals psychosociaal functioneren, gezinsproblematiek en de omgeving van kinderen en jongeren. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van het kind, de jongere of het gezin. Op basis van dat beeld kan worden vastgesteld welke steun of hulp het kind, de jongere en of het gezin nodig hebben, of kan inzicht worden verkregen in de doelgroep van een jeugdhulporganisatie.

CAP-J is een aanvulling op classificatiesystemen die gericht zijn op stoornissen, zoals de DSM-5. CAP-J richt zich in plaats van stoornissen op problemen en is specifiek gericht op kinderen, jongeren en gezins- en omgevingsproblematiek.

Doel

CAP-J geeft heldere beschrijvingen van problemen van kinderen, jongeren en hun ouders en kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden.

Zorgen voor eenheid van taal

Alle jeugdprofessionals gebruiken dezelfde probleembeschrijvingen en hanteren dezelfde definities voor problemen. Dit maakt overdracht en gegevensuitwisseling tussen professionals makkelijker.

Toeleiding naar de best passende ondersteuning of hulp

CAP-J is in de eerste plaats een instrument voor jeugdprofessionals, onderzoekers en beleidsmedewerkers. Indirect heeft het als doel kinderen, jongeren en ouders beter en sneller te helpen, door betere overdracht tussen professionals en door CAP-J te gebruiken als hulpmiddel om de problemen in kaart te brengen.

Inzicht verkrijgen in de doelgroepen

Het jeugdveld kan nauwelijks aangeven welke problemen van kinderen, jongeren en ouders zijn behandeld en of die problemen na afloop van de ondersteuning of hulp ook verholpen zijn. Met behulp van CAP-J kunnen organisaties onderzoeken of hun huidige aanbod voldoende aansluit bij de problematiek van kinderen, jongeren en ouders. Organisaties kunnen de gegevens ook gebruiken om verantwoording af te leggen over de besteding van gemeenschapsgeld.

Aansluiting bij andere instrumenten

CAP-J sluit goed aan bij andere instrumenten die veel gebruikt worden in de jeugdhulp, zoals diverse versies van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) en risicotaxatie-instrumenten. Deze instrumenten kijken vaak breder naar bijvoorbeeld bepaalde levensdomeinen waarop problemen zich voordoen, of naar mogelijke risico's die voor problemen kunnen zorgen. CAP-J classificeert de problemen die op dat moment aanwezig zijn en beschrijft deze nauwkeurig.

Foto Ike van der Schoor

Ike van der Schoor

senior medewerker inhoud