E305: Problemen jeugdige met justitiële instanties

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

 • As E: Jeugdige en omgeving
 • E300: Problemen in omstandigheden jeugdige

Kenmerken

Deze problematiek komt voort uit bemoeienis van justitiële instanties met de jeugdige. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van:

 • een veroordeling
 • een vrijheidsbeperking
 • een taakstraf
 • een straat- of stadionverbod
 • discriminatie of vooroordelen.

Subtypes en/of specificaties

Problemen met het strafrecht

Problemen met de toepassing van strafrecht zijn onder meer:

 • onbegrip of onvrede over de hoogte van de straf door de jeugdige zelf, het gezin, de familie of leden daarvan
 • onvoldoende kennis van het rechtssysteem door problemen met taalgebruik bij de verordeningen (besluiten), vragen en toelichtingen of een te geringe algemene ontwikkeling om de verordening/veroordeling te begrijpen.

Problemen met de gerechtelijke procedures

Voorbeelden hiervan zijn:

 • onwil of weigering van de jeugdige en/of zijn directe omgeving (gezin, familie, vriendenkring) om medewerking aan onderzoek te verlenen
 • gebrek aan kennis of intelligentie om het proces of het belang van de gebeurtenis te begrijpen.

Problemen met optreden politie/justitie

Voorbeelden hiervan zijn:

 • onterechte of onjuiste handelingen (bijvoorbeeld te lang of zonder wettelijke basis opsluiten of vastzetten)
 • overbodig gebruik van geweld
 • intimidatie
 • onjuiste verhoorprocedures en/of -technieken (bijvoorbeeld verhoor door niet voldoende gekwalificeerd personeel, verhoor in afwezigheid van gezinslid of advocaat, gebruik van niet-wettelijke sanctiemethoden)
 • vormfouten.

Problemen met de vreemdelingenwet

Voorbeelden hiervan zijn:

 • culturele 'doofheid' (bijvoorbeeld door gebrek aan kennis over of interesse in de situatie ter plekke, onbegrip voor de problematiek)
 • taal- en/of communicatieproblemen (bijvoorbeeld een taalachterstand; spraakverwarring als de betekenis of impact van begrippen afhangt van de culturele achtergrond van de deelnemers; gebruik van ambtelijke taal; niet voorhanden zijn van de juiste tolk)
 • langdurige procedures
 • onbegrijpelijke beslissingen
 • opsplitsingen van gezinnen/families.