E302: Financiële problemen jeugdige

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

 • As E: Jeugdige en omgeving
 • E300: Problemen in omstandigheden jeugdige

Kenmerken

Bij deze problematiek heeft de jeugdige problemen met financiën. Dat uit zich in het (subjectieve) gevoel een tekort aan geld te hebben.

Subtypes en/of specificaties

Problemen met betrekking tot inkomsten

Met betrekking tot zakgeld kunnen zich onder meer de volgende situaties voordoen:

 • te weinig zakgeld: reëel (door onwil of onvermogen van de ouders) of subjectief
 • te veel zakgeld: jeugdige kan zich veel meer veroorloven dan leeftijdsgenoten of raakt verzeild in niet door hem te beheersen situaties
 • onenigheid met de verstrekkers over de besteding van het zakgeld.

Met betrekking tot inkomsten uit bijverdiensten kunnen zich onder meer de volgende situaties voordoen:

 • het werk vergt te veel tijd en energie
 • onenigheid over afstaan (van een deel) aan de ouders
 • onacceptabele vormen van bijverdiensten (gokken, afpersen, dealen).

Problemen met betrekking tot kostgeld

Hierbij kunnen zich onder meer de volgende situaties voordoen:

 • onenigheid met de ouders/familie over het al dan niet betalen van kostgeld
 • ruzies over de hoogte van de bijdrage.

Problemen met betrekking tot besteding

Hierbij kunnen zich onder meer de volgende situaties voordoen:

 • jeugdige maakt schulden / kan niet met geld omgaan
 • jeugdige geeft geld uit aan verkeerde dingen
 • jeugdige geeft geen geld uit en leert de maatschappij niet kennen.

Problemen met betrekking tot budgettering

Hierbij kunnen zich onder meer de volgende situaties voordoen:

 • het lukt jeugdige niet om de schulden te saneren
 • jeugdige kan geen prioriteiten aanbrengen in de besteding van het geld.

Problemen met betrekking tot verwerving inkomen (bijvoorbeeld uit loondienst, eigen bedrijf, uitkering en/of financiële regeling)

Met betrekking tot verwerving van inkomen uit eigen bedrijf kunnen zich problemen voordoen wanneer het bedrijf niet van de grond komt (niet voldoende competentie, te zware concurrentie, gebrek aan vraag voor het product).

Met betrekking tot uitkeringen kunnen zich onder meer de volgende situaties voordoen:

 • geen of te weinig uitkering door gebrek aan kennis van de mogelijkheden
 • fraude met claims/ontvangsten uit uitkeringsregelingen.

Culturele, leeftijds- en seksespecifieke kenmerken en verloop

Financiële problemen komen vaker voor bij mensen met een migratieachtergrond dan bij gezinnen met een Nederlands afkomst. Gebrek aan financiële middelen heeft meestal te maken met de zwakke financiële draagkracht van de ouders en de geringere kans die mensen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt hebben (Snel, Van der Hoek & Chessa, 2001).

Een chronisch tekort aan inkomsten kan crimineel gedrag bevorderen (Sampson & Wilson, 1995).