D801: Problemen met huisvesting

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

 • As D: Gezin en opvoeding
 • D800: Problemen in omstandigheden gezin

Kenmerken

Bij deze problematiek ondervindt een ouder (of ondervinden beide ouders) op enige manier problemen met de huisvesting zelf, of met zaken die daarmee verband houden.

Subtypes en/of specificaties

Problemen met betrekking tot regelingen

Hierbij raken ouders verdwaald in het woud der wettelijke en/of financiële regelingen die het wonen ondersteunen, of beschikken zij over een gebrek aan kennis of informatie.

De volgende situaties kunnen zich onder meer voordoen:

 • De huisvesting wordt beperkt of ontzegd.
 • Ouders zijn niet in staat om een verhuurder die zijn plichten niet nakomt te (laten) dwingen dit wel te doen.
 • Ouders zijn onvoldoende verzekerd bij het optreden van een calamiteit (brand/inbraak, wettelijke aansprakelijkheidsstelling).
 • Ouders beschikken niet over de noodzakelijke vergunningen (woonvergunning, huurcontract).
 • Ouders hebben achterstallige betalingen van gemeentelijke en/of provinciale lasten.

Problemen met verhuurder

Hierbij kunnen zich onder meer de volgende situaties voordoen:

 • onduidelijkheid over afspraken met de verhuurder (betaling, bezoek, meubilering, onderhoud)
 • verhuurder komt beloften niet na
 • illegale bewoning/onderverhuur
 • slechte woonomstandigheden of voorzieningen
 • onvoldoende zorg voor de woning en/of het meubilair
 • klachten van de buren
 • onredelijke of onzedelijke verlangens van de verhuurder.

Slechte woonomgeving/woonsituatie

Hierbij kunnen zich onder meer de volgende situaties voordoen:

 • slechte en/of gevaarlijke buurt
 • geluids- en/of stankoverlast
 • te kleine of grote ruimte (verminderde bewegingsruimte en mogelijkheden voor jeugdigen, te veel mensen in één huis, gebrek aan privacy, verminderde mogelijkheden om huiswerk te maken)
 • onvoldoende of ondeugdelijke voorzieningen (ondeugdelijk elektriciteitsnet, onvoldoende was-/toiletvoorzieningen, slechte of ontbrekende verwarming)
 • onhygiënische omstandigheden (hoge vochtigheidsgraad, onvoldoende beluchting, vies)
 • afsluiting gas en licht.

Problemen met het vinden van onderdak/woonruimte

Hierbij kunnen zich de volgende situaties voordoen:

 • gebrek aan betaalbare of passende woonruimte
 • discriminatie.

(Dreigende) uitzetting uit huis

Dit kan onder meer het gevolg zijn van:

 • financiële beperkingen
 • het veroorzaken van overlast
 • het niet nakomen van afspraken.

Dakloosheid/thuisloosheid

De volgende situaties kunnen zich onder meer voordoen:

 • geen eigen woon- of verblijfplaats hebben (voortdurend verplaatsen van het ene adres naar het andere, verblijf op straat of in sociale pensions)
 • nagenoeg alle betekenisvolle relaties met anderen verliezen
 • onvermogen om weer zelfstandig een leven op te bouwen
 • passiviteit, onvermogen om problemen effectief op te lossen of een afwachtende houding.

Culturele, leeftijds- en seksespecifieke kenmerken en verloop

Jeugdigen uit achterstandsbuurten hebben een grotere kans om (met name gedragsmatige) psychosociale problemen te ontwikkelen (Reijneveld, Brugman, Verhulst & Verloove-Vanhorick, 2005). Daarnaast hebben jeugdigen uit achterstandsbuurten eerder problemen met schoolprestaties en verlaten zij vaker voortijdig school (Leventhal & Brooks-Gunn, 2000).

Gezinnen met een migratieachtergrond bezitten minder vaak een eigen woning en wonen vaker in achterstandswijken. Zij zijn vaker krapper gehuisvest. Als gevolg van de kwaliteit van de woning en door bewonersgedrag hebben gezinnen met een migratieachtergrond een verhoogde kans bloot te staan aan een ongunstig binnenmilieu (zoals vochtproblemen), wat invloed kan hebben op de gezondheid. Illegaal in Nederland verblijvende gezinnen leven vaak onder slechte omstandigheden door het ontbreken van een vaste verblijfplaats. Zij leven in kleine ruimten (met het hele gezin) die in slechte staat verkeren en waar vaak geen sanitaire voorzieningen aanwezig zijn (Kijlstra, Prinsen & Schulpen, 2001).

Tot slot kan uithuiszetting leiden tot dakloosheid. Hierdoor kan de kans op schulden, verslaving en psychische klachten toenemen (Van Laere & De Wit, 2005).