D403: Problemen met acceptatie van kinderbeschermingsmaatregel

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As D: Gezin en opvoeding
  • D400: Instabiele opvoedingssituatie

Kenmerken

De ouders, of een van beide ouders, zijn/is niet in staat het ouderlijk gezag op adequate wijze uit te voeren. De kinderrechter kan dan een van de volgende kinderbeschermingsmaatregelen uitspreken: een ondertoezichtstelling (OTS), waarbij het gezag van ouders wordt beperkt, of een gezagsbeëindigende maatregel waarbij ouders het gezag verliezen. Als de ouders, of een van beide ouders, de kinderbeschermingsmaatregel niet accepteren/accepteert, kan dat problemen opleveren voor de jeugdige of zijn omgeving.

Subtypes en/of specificaties

Problemen met eenoudergezag (slechts één ouder oefent wettelijk het gezag uit)

  • De ouder zonder gezag accepteert niet dat hij geen gezag meer heeft.
  • De ouder zonder gezag krijgt geen mogelijkheden tot omgang, informatie en consultatie (waar hij wel recht op heeft).
  • De jeugdige accepteert niet dat een van beide ouders geen gezag meer heeft.

Problemen met kinderbeschermingsmaatregel en de uitvoering daarvan

De ouder(s) en/of de jeugdige accepteren het gezag van de gezinsvoogd (bij OTS) of de voogd (bij gezagsbeëindiging) niet, waardoor er communicatieproblemen optreden. Het kan ook zijn dat het gezin zich onttrekt aan het zicht van de (gezins)voogd.

Culturele, leeftijds- en seksespecifieke kenmerken en verloop

Een OTS kan leiden tot een verderstrekkende maatregel, namelijk beëindiging van het ouderlijk gezag, wanneer ouders tijdens de duur van de OTS niet goed meewerken met de gezinsvoogd. Daarnaast kan het zijn dat de OTS, ondanks de medewerking van de ouders, onvoldoende is gebleken om de schadelijke ontwikkeling voor de jeugdige te stoppen of te verminderen (Van der Linden, Ten Siethoff & Zeijlstra-Rijpstra, 2005).