D104: Onenigheid tussen ouders over opvoedingsaanpak

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As D: Gezin en opvoeding
  • D100: Ontoereikende kwaliteiten van de opvoeding

Kenmerken

Wanneer er tussen ouders onvoldoende eenheid in en eensgezindheid over de aanpak van de opvoeding is, kan er tussen ouders een conflict ontstaan of kunnen ouders los van elkaar een andere aanpak hanteren. Dit kan een storende verwarring opleveren voor de jeugdige en er kan zelfs (deels) een opvoedingsvacuüm ontstaan.

Subtypes en/of specificaties

Voorbeelden van problemen die te maken hebben met onenigheid over de opvoedingsaanpak:

  • Ouders zijn onvoldoende eensgezind over de manier waarop zij met elkaar communiceren, op de jeugdige reageren en/of de jeugdige verzorgen.
  • Ouders hebben een verschillende visie op de opvoeding en op regels en afspraken en het hanteren hiervan.
  • Er bestaat rivaliteit tussen ouders om wie de beste opvoeder is, wie het liefst gevonden wordt en/of zij zijn verwikkeld in een machtsstrijd over wie het voor het zeggen heeft of wie de baas mag zijn.
  • Er is onvoldoende onderlinge steun en/of de ouders nemen een ongelijkwaardige positie in.
  • Een van de ouders ondermijnt het gezag van de ander, of ouders ondermijnen elkaars gezag.
  • Een van de ouders spreekt respectloos tegen of over de ander, of beide ouders spreken respectloos tegen of over elkaar.

Culturele, leeftijds- en seksespecifieke kenmerken en verloop

In pleegzorgsituaties komt vaak onenigheid voor tussen biologische ouders en pleegouders. Ook dan wordt gesproken over onenigheid tussen ouders over de opvoedingsaanpak.