Verantwoorde caseload voor het wijkteam bepalen

Hoeveel gezinnen kan een wijkteam tegelijkertijd ondersteunen? Die vraag leeft zowel bij wijkteams en hun managers als bij gemeenten. Een kant-en-klaar antwoord is er niet. Wel zijn er manieren om tot een passend aantal casussen te komen.

Belang verantwoorde caseload

Met een verantwoorde caseload bewaak je de tijd die wijkteams hebben per kind of gezin. Er is namelijk een grens aan hoeveel kinderen en gezinnen een wijkteam tegelijk kan helpen. Een te hoge caseload schaadt de kwaliteit van de ondersteuning. Wanneer de caseload passend is, ontstaan er geen onnodige wachtlijsten én hebben de wijkteamprofessionals voldoende tijd voor ieder kind en gezin.

Caseload vaststellen is lastig

Eén formule om een passende caseload vast te stellen, bestaat niet. Meerdere zaken beïnvloeden het aantal gezinnen dat wijkteamprofessionals kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld gezinsfactoren, zoals de gezinssamenstelling van cliënten en welke problemen er spelen. Of stelselfactoren, zoals hoe de samenwerking verloopt met andere partners en of er wachtlijsten zijn voor bepaalde hulp. Denk ook aan hoe het wijkteam is ingedeeld, zoals de samenwerking onderling en hoeveel werkervaring teamleden hebben.

Samen de caseload bepalen

Neem in het bepalen van een passende caseload de missie en visie van het wijkteam mee. Wat is de opdracht vanuit de gemeente? En in hoeverre bieden de wijkteamprofessionals zelf hulp? Ga hierover in gesprek met het wijkteam. Gebruik hiervoor de handreiking Caseload voor lokale (wijk)teams. Samen volgen jullie drie stappen om te komen tot een onderbouwde grens van het aantal casussen.

Stap 1: Schets de situatie van jouw gemeente

Ga na wie belang hebben bij het bepalen van een verantwoorde caseload. Verzamel ook gegevens over de zorgvraag in de wijk, de werkwijze van het wijkteam en het gemeentebudget. Gebruik die informatie in het eerste gesprek met wijkteammedewerkers en andere betrokkenen. Stel daarin vragen als:

  • Herkennen we het beeld?
  • Hoe verklaren we het?
  • Wat vinden we ervan: is dit veel of niet?
  • Wat betekent dit voor onze situatie en ons werk?
  • Welke informatie geven deze gegevens voor een verantwoorde caseload? Kan de caseload van alle teams hetzelfde zijn?

Stap 2: Bandbreedte voor verantwoorde caseload

Het is niet mogelijk om een concreet getal te noemen voor een verantwoorde caseload. Daarom wordt het begrip bandbreedte gebruikt: de grenzen van een caseload. Hoe stel je deze vast? Vraag hiervoor welke werkwijze past bij de opdracht van het wijkteam. Bekijk vervolgens wat bekend is over een caseload die daarbij past. Bedenk welke andere factoren invloed hebben op het aantal casussen dat een professional op zich kan nemen: gezins-, stelsel- en teamfactoren. En stel op basis van die resultaten een bandbreedte vast voor de caseload.

Stap 3: Implementeer en evalueer

Hebben jullie de bandbreedte vastgesteld? Maak samen afspraken over hoe jullie naar de gewenste situatie toewerken. Een wijkteamprofessional kan dat niet alleen. Bepaal ook wanneer jullie de gewenste situatie willen bereiken. Het kost tijd om anders te werken. Verander afspraken daarom niet te snel en monitor ze voortdurend. Zo weet je wanneer de bandbreedte past of knelt. Dat kan ook tijdelijke oorzaken hebben, zoals ziekte of wisselingen van medewerkers. Kijk op een moment dat jullie samen hebben afgesproken hoe het gaat en of het maximum aantal casussen aangepast moet worden.

Tips

  • Stel geen caseloadnorm. Een norm houdt geen rekening met de diversiteit aan casussen. Geef daarom een duidelijke opdracht vanuit de gemeente aan het wijkteam en een formatie die daar volgens het wijkteam bij past. Met hieraan gekoppeld een 'waarom', de onderbouwing.
  • Ga met de wijkteamprofessionals in gesprek over hoe zij werkdruk ervaren. Accepteer dat hierin verschillen zijn en ondersteun het onderling leren van professionals.

Caseload voor lokale (wijk)teams

Efat Armaghan

Armaghan Efat

medewerker inhoud