Verantwoorde caseload voor het wijkteam bepalen

Hoeveel gezinnen kan een wijkteam tegelijkertijd ondersteunen? Die vraag leeft zowel bij wijkteams en hun managers als bij gemeenten. Een kant-en-klaar antwoord is er niet. Wel zijn er manieren om tot een passend aantal casussen te komen.

Belang verantwoorde caseload

Als gemeente ben je verantwoordelijk voor de hulp aan kinderen en gezinnen. Je wilt dan ook jeugdhulp bieden die van goede kwaliteit is. Hiervoor is het wijkteam een belangrijk middel. Maar wijkteamprofessionals kunnen alleen goede hulp geven als zij hier genoeg tijd voor hebben. Er is een grens aan hoeveel gezinnen ze tegelijkertijd kunnen helpen. Zij kunnen dat alleen op een goede en passende manier doen wanneer ze niet te veel casussen hebben. Wanneer een caseload passend is, ontstaan er geen onnodige wachtlijsten voor kinderen en gezinnen en blijft de werkdruk voor wijkteamprofessionals te overzien.

Caseload vaststellen is lastig

Eén formule om een passende caseload vast te stellen, bestaat niet. Meerdere zaken beïnvloeden het aantal gezinnen dat wijkteamprofessionals kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld gezinsfactoren zoals de gezinssamenstelling van cliënten en welke problemen er spelen. Of stelselfactoren zoals hoe de samenwerking verloopt met andere partners en of er wachtlijsten zijn voor bepaalde hulp. Denk ook aan hoe het wijkteam is ingedeeld, zoals de samenwerking onderling en hoeveel werkervaring teamleden hebben.

Samen de caseload bepalen

Neem in het bepalen van een passende caseload de missie en visie van het wijkteam mee. Wat is de opdracht vanuit de gemeente? En in hoeverre zijn professionals betrokken bij de hulp? Ga hierover in gesprek met het wijkteam. Gebruik hiervoor de handreiking Caseload voor lokale (wijk)teams. Samen volgen jullie drie stappen om tot een onderbouwde grens van het aantal casussen te komen.

Stap 1: Schets de situatie van jouw gemeente

Ga na wie belang hebben bij het bepalen van een verantwoorde caseload. Verzamel ook gegevens over de zorgvraag in de wijk, de werkwijze van het wijkteam en het gemeentebudget. Gebruik die informatie in het eerste gesprek met wijkteammedewerkers en andere betrokkenen. Stel daarin vragen als:

  • Herkennen we het beeld?
  • Hoe verklaren we het?
  • Wat vinden we ervan: is dit veel of niet?
  • Wat betekent dit voor onze situatie en ons werk?
  • Welke informatie geven deze gegevens voor een verantwoorde caseload? Kan de caseload van alle teams hetzelfde zijn?

Stap 2: Bandbreedte voor verantwoorde caseload

Het is niet mogelijk om een concreet getal te noemen voor een verantwoorde caseload. Daarom wordt het begrip bandbreedte gebruikt: de grenzen van een caseload. Hoe stel je deze vast? Vraag hiervoor welke werkwijze past bij de opdracht van het wijkteam. Bekijk vervolgens wat bekend is over een caseload die daarbij past. Bedenk welke andere factoren invloed hebben op het aantal casussen dat een professional op zich kan nemen: gezins-, stelsel- en teamfactoren. En stel op basis van die resultaten een bandbreedte vast voor de caseload.

Stap 3: Implementeer en evalueer

Hebben jullie de bandbreedte vastgesteld? Maak samen afspraken over hoe jullie naar de gewenste situatie toewerken. Een wijkteamprofessional kan dat niet alleen. Bepaal ook wanneer jullie de gewenste situatie willen bereiken. Het kost tijd om anders te werken. Verander afspraken daarom niet te snel en monitor ze voortdurend. Zo weet je wanneer de bandbreedte past en knelt. Dat kan ook tijdelijke oorzaken hebben, zoals ziekte of wisselingen van medewerkers. Kijk op een moment dat jullie samen hebben afgesproken hoe het gaat en of het maximum aantal casussen aangepast moet worden.

Tips

  • Stel geen caseloadnorm. Deze houdt geen rekening met de diversiteit aan casussen. Geef daarom een duidelijke opdracht vanuit de gemeente aan het wijkteam en een formatie die daarbij volgens het wijkteam bij past. Met hieraan gekoppeld een 'waarom', de onderbouwing.
  • Ga met de wijkteamprofessionals in gesprek over hoe zij werkdruk ervaren. Accepteer dat hierin verschillen zijn en ondersteun het onderling leren van professionals.

Caseload voor lokale (wijk)teams

Efat Armaghan

Armaghan Efat

medewerker inhoud