Wat als mijn kind thuis komt te zitten?

Je kind dreigt thuis te komen zitten. Het lukt niet om op de huidige school mee te doen. Toch wil dit niet altijd zeggen dat je kind geen onderwijs kan volgen. Er zijn mogelijkheden om aan de ontwikkeling van jouw kind te werken. Welke dit zijn, kun je hier lezen.

Overbrugging

De onderstaande alternatieven zijn vaak bedoeld als overbrugging naar een reguliere vorm van (speciaal) onderwijs. Voor sommige kinderen gaat het om een blijvende voorziening. Vanwege het grote aanbod kunnen we niet volledig zijn. We raden ouders aan om samen met school op zoek te gaan naar het aanbod dat past bij jouw kind.

Afstandsonderwijs

Bij afstandsonderwijs krijgt een kind of jongere buiten school les van een bevoegde leerkracht. Zij blijven dan ingeschreven op de huidige school. Dit kan uitkomst bieden als je kind niet in staat is om op school te zijn. Tijdens corona is er veel afstandsonderwijs gegeven en zijn de mogelijkheden hiertoe gegroeid. Afstandsonderwijs vindt vaak online plaats. Er zijn ook voorbeelden waarbij de leraar de leerling tijdelijk thuis ondersteunt bij het onderwijs of de onderwijsmotivatie.

Onderwijs-zorgarrangement

Soms geeft een onderwijs-zorgarrangement jouw kind de benodigde ondersteuning. Hiermee krijgt ze extra hulp op haar huidige school. Samen met jou, jouw kind, school en jeugdhulp wordt er tijdens een multidisciplinair overleg gekeken naar de behoeften van het kind. In het arrangement maak je met elkaar afspraken over de ontwikkeling van jouw kind, de financiering van de ondersteuning, verantwoordelijkheden van verschillende partijen, enzovoort. Op de pagina Wat betekent een onderwijs-zorgarrangement voor mijn kind? lees je meer over wat een onderwijs-zorgarrangement is en wat dit kan betekenen voor jouw kind. 

Speciaal onderwijs

Misschien kan de school van je kind niet de benodigde, extra ondersteuning geven. Dan kan de school een toelaatbaarheidsverklaring voor het gespecialiseerd onderwijs aanvragen. Dit is mogelijk bij een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking, psychische problemen en/of gedragsproblemen. Het samenwerkingsverband waar de school van jouw kind bij hoort, bespreekt samen met jou en school de overwegingen. Het speciaal onderwijs heeft kleinere klassen en veel expertise rondom onderwijsontwikkeling. Meestal is er een goede samenwerking met deskundigen vanuit zorg en hulp.

Bovenschoolse voorziening

In een bovenschoolse voorziening krijgen jongeren tijdelijk onderwijs buiten de eigen school. Dit is bedoeld voor leerlingen die vastlopen op school. Meestal is er nog geen duidelijkheid waarom een jongere vastloopt. Op deze voorziening wordt daarom vaak een diagnose gesteld. De klassen zijn er kleiner en leerlingen krijgen extra ondersteuning van leraren en jeugdhulpverleners. Het samenwerkingsverband organiseert deze bovenschoolse voorziening binnen een bepaalde regio. Doorverwijzing hiernaar gebeurt via school en eventueel de consulent passend onderwijs.

Tussenvoorziening

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het voortgezet onderwijs bieden sommige samenwerkingsverbanden zogenaamde tussenvoorzieningen aan. Dit is een reguliere school met extra ondersteuningsmogelijkheden. Zo zijn de klassen kleiner en is er veel individuele aandacht.

Medewerkers op de tussenvoorziening hebben vaak specialistische kennis van bepaalde problematiek. Het is daarom belangrijk om goed te kijken naar de ondersteuningsbehoeften van de jongere en het aanbod van de tussenvoorziening: is er een match? Jongeren zitten hier bijvoorbeeld om de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs te ondersteunen, of soms tot het behalen van hun diploma.

Onderwijs bij een zorginstelling 

Het kan zijn dat de zorg of hulp die nodig is, zo intensief is dat een reguliere schoolgang voor korte o f langere tijd niet meer of alleen gedeeltelijk kan. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijke of deeltijdopname bij een ggz-instelling, een zorgboerderij of een intensief ambulant begeleidingstraject vanuit jeugdhulp. In zo'n situatie kan het mogelijk zijn dat, rekening houdend met de belastbaarheid, onderwijs, eventueel op afstand, wordt aangeboden. De school en/of het samenwerkingsverband is aan zet om daarover de voorwaarden te scheppen. Een beroep op een regeling voor maatwerk is één van de mogelijkheden. Let wel: onderwijs kan alleen geboden worden door een bevoegde leerkracht in dienst van een schoolbestuur.

Jeugdhulp als ondersteuning 

Bij veel van bovengenoemde trajecten is vaak jeugdhulp of zorg betrokken. In die situaties is het belangrijk om samen te beoordelen welke belasting mogelijk is. Onderwijs geeft jongeren houvast, normaliseert en spreekt hen aan op wat zij kunnen. Ook als dat dagelijks maar beperkt kan, kan dat bijdragen aan een gevoel van autonomie en eigenwaarde en zo bijdragen aan herstel. 

Uitleg over het verschil tussen speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en passend onderwijsBovenschoolse voorzieningenSteunpunt Passend OnderwijsOuders&OnderwijsRoutekaart afstandsonderwijsWat betekent een onderwijs-zorgarrangement voor mijn kind?

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders