De wettelijke kaders van de jeugdbescherming

Inventariserende studie naar de heersende opvattingen over aanscherping van de rechtsgronden voor kinderbeschermingsmaatregelen

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid inventariseerde het Nederlands Jeugdinstituut welke opvattingen er leven over drie aspecten van jeugdbeschermingsmaatregelen. Het gaat daarbij om een mogelijke aanscherping van de rechtsgrond 'ernstig bedreigde ontwikkeling', die geldt voor het opleggen van een ondertoezichtstelling of gezagsbeëindigende maatregel. Verder gaat het om het feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen: moeten er normen komen voor het uitvoeren van dat feitenonderzoek en een toetsingskader voor kinderrechters? En ten slotte was de vraag op welke onderdelen de rechtsbescherming van ouders en kinderen in de jeugdbeschermingsketen kan verbeteren.

Om deze vragen te beantwoorden deden de onderzoekers een literatuurstudie en spraken ze met zestien experts, vertegenwoordigers uit de jeugdbeschermingsketen en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties. De antwoorden leest u in dit rapport.

omslag De wettelijke kaders van de jeugdbescherming
Titel: 
De wettelijke kaders van de jeugdbescherming. Inventariserende studie naar de heersende opvattingen over aanscherping van de rechtsgronden voor kinderbeschermingsmaatregelen
Auteur: 
Bosch, H. van den; B. Rijbroek
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
80 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie