Onderzoek naar voorbereiden en matching in de pleegzorg

Zorgvuldigheid is een belangrijke voorspeller bij het matchen van een pleegkind met een pleeggezin. Hoe beter men alle factoren onderzoekt, zoals de vraagstelling van het kind en het opvoedingsklimaat van de pleegouders, hoe beter de pleegzorguitkomsten.

Resultaten samengevat

Matchingsproces

Matchen in pleegzorg is een vorm van complexe besluitvorming. Naast factoren die te maken hebben met het pleegkind, het gezin en pleeggezin, spelen er andere zaken mee. Zo kan het beleid van invloed zijn, net als persoonlijke standpunten van de personen die de matching uitvoeren. Uit onderzoek blijkt dat zij veelal casusfactoren meenemen in de besluitvorming.

Een betere samenwerking tussen pleegzorgorganisaties op het gebied van matching zou, eventueel  ook financieel, gestimuleerd moeten worden. Een andere aanbeveling is om het proces rondom de beslissing over de matching niet te vergeten: ook al is de match zelf niet perfect, er kan veel gewonnen worden door een goede kennismaking en begeleiding in de eerste weken.

Gescheiden plaatsing van broers en zussen

Het gescheiden plaatsen van broers en zussen komt minder vaak voor dan eerder werd geschat.

Informatie over de redenen voor gescheiden plaatsing is beperkt aanwezig. In de bestaande informatie noemt men praktische belemmeringen ongeveer even vaak als contra-indicaties. Contra-indicaties waren vooral: onderlinge conflicten tussen kinderen, parentificatie en een negatieve dynamiek tussen de kinderen onderling.

Een aanbeveling is dat instellingen gaan registreren of kinderen samen of gescheiden geplaatst zijn en  wat de redenen hiervoor zijn. Ook is een grotere inspanning gewenst om gescheiden plaatsingen terug te dringen. En andere aanbeveling is om in de Richtlijn Uithuisplaatsing een uitgebreidere onderbouwing, informatie, en voorbeelden van de contra-indicaties voor samen plaatsen te geven.

Overzicht onderzoeken

Gescheiden plaatsing van broers en zussen bij gezamenlijke uithuisplaatsing
Het gescheiden plaatsen van broers en zussen komt minder vaak voor dan eerder werd geschat. Informatie over de redenen voor gescheiden plaatsing is beperkt aanwezig. Praktische belemmeringen bleken ongeveer even vaak genoemd te worden als contra-indicaties.

Matching children and families in foster care
Matchen in pleegzorg is een complex proces en diverse factoren zijn van invloed op dit proces. In dit onderzoek zijn de uitkomsten van twaalf onderzoeken over de beslissingen die gemaakt worden bij matching, met elkaar vergeleken.

Bekijk meer resultaten van onderzoek over pleegzorg.

Harmke Bergenhenegouwen