Samenwerking Aveleijn en 't Iemenschoer

SO 't Iemenschoer heeft twee onderwijs-zorggroepen voor leerlingen die voor het volgen van onderwijs afhankelijk zijn van de inzet van zorg. Hiervoor werkt de school nauw samen met zorgorganisatie Aveleijn.

Doel

Alle kinderen de kans geven zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Doelgroep

Leerlingen die voor het volgen van onderwijs afhankelijk zijn van de inzet van zorg.

Aanpak

Aanleiding

Sinds 2009 is er een nauwe samenwerking tussen zorgorganisatie Aveleijn (kinderdagcentrum de Toermalijn) en SO 't Iemenschoer in Hengelo. Vanuit het gezamenlijke uitgangspunt dat ieder kind recht heeft op onderwijs zijn ze samen gaan pionieren. Hiermee willen ze alle kinderen de kans geven zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Opzet en samenwerking

Op de onderwijs-zorggroepen worden, naast leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel, zorgmedewerkers ingezet die zijn gedetacheerd vanuit kinderdagcentrum de Toermalijn. Zij brengen vanuit de zorg specifieke deskundigheid mee die van belang is voor de begeleiding van deze leerlingen.

Toen de eerste kinderen in de onderwijs-zorggroep zouden overgaan naar het vso, is ook op VSO 't Korhoen een onderwijs-zorggroep ingericht. De inschatting was namelijk dat deze kinderen het zonder intensieve inzet van zorg niet zouden redden op het vso en zouden terugstromen naar het kinderdagcentrum.

In het eerste jaar is de leerkracht van de onderwijs-zorggroep op 't Iemenschoer meegegaan naar het vso, om de groep daar te helpen inrichten en te zorgen voor continuïteit voor de kinderen. Inmiddels is de onderwijs-zorggroep ingebed in VSO 't Korhoen, waarbij het onderwijzend personeel samenwerkt met een zorgmedewerker van de Toermalijn.

De samenwerking krijgt niet alleen vorm binnen het onderwijs, maar ook binnen de zorg. Vanuit SO 't Iemenschoer zijn een leerkracht en intern begeleider (samen 1 fte) gedetacheerd bij kinderdagcentrum de Toermalijn. Zij worden op alle groepen ingezet; door de nauwe samenwerking en door het delen van hun kennis en ervaring met het zorgpersoneel bieden zij samen de kinderen de mogelijkheid om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Binnen het onderwijs en de zorg wordt zoveel mogelijk op dezelfde manier gewerkt met de kinderen. Medewerkers worden (gezamenlijk) geschoold in de LACCS-methode en de methode 'Ervaar het maar.'

Resultaten

SO 't Iemenschoer heeft twee onderwijs-zorggroepen; dit worden er volgend schooljaar waarschijnlijk drie. VSO 't Korhoen heeft één onderwijs-zorggroep, en volgend jaar wordt waarschijnlijk een tweede groep geopend. Zonder de samenwerking met Aveleijn zouden de kinderen in deze groepen niet naar school kunnen.

Tegelijkertijd leidt de inzet van medewerkers op kinderdagcentrum de Toermalijn ertoe dat ook kinderen die niet naar school kunnen toch de mogelijkheid krijgen om onderwijs te volgen en zich nog beter te ontwikkelen.

Werkzame elementen

In dit praktijkvoorbeeld zien we verschillende elementen en mechanismen op verschillende plekken terugkomen. Deze blijken in de praktijk goed te werken bij het opzetten en operationaliseren van onderwijs-zorgarrangementen. Ook al is iedere context anders, deze elementen lijken in verschillende situaties bevorderend en soms zelfs cruciaal te zijn. Lees meer op de pagina Werkzame elementen van oza's

Contactgegevens

Elleke Peterkamp
Directeur 't Iemenschoer
Email: e.peterkamp@iemenschoer.nl

Lucia Middelhuis
Manager kinderdagcentra Aveleijn
Email: l.middelhuis@aveleijn.nl