Jeugdwet en onderwijs-zorgarrangementen

Met de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg voor jeugd. Op grond van de Jeugdwet voert zij een samenhangend beleid dat eens in de vier jaar wordt vastgelegd in een plan.

Het gemeentelijk plan

Het gemeentelijk jeugdplan beschrijft onder meer de:

  • visie van de gemeente
  • uitvoering van het beleid
  • wijze van beoordeling en de afweging van een toekenning
  • beoogde uitkomsten
  • kwaliteitseisen
  • medezeggenschap van kinderen en opvoeders bij de uitvoering

Het gemeentelijk jeugdplan (zie Jeugdwet artikel 2.1) moet zich richten op onder andere:

  • preventie en vroege signalering
  • versterking van opvoedkundig klimaat in gezinnen, buurten en scholen

Afstemming met het onderwijs

Hiervoor is afstemming met het onderwijs noodzakelijk. De gemeenten zijn daarom verplicht hun jeugdplan af te stemmen met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo in de betreffende gemeente. Voor meer informatie, zie Jeugdwet, artikel 2.2

Als professionals het nodig vinden, moet de gemeente afstemmen met jeugdhulp en onderwijs over individuele behandeling en ondersteuning. Dit geldt voor primair, voortgezet én middelbaar beroepsonderwijs. Voor meer informatie, zie Jeugdwet artikel 2.7

Bekostiging

Vanaf 2016 geeft het Rijk elke gemeente een basisbedrag per jeugdige voor de financiering van alle ondersteuning, hulp en zorg. Volgens een objectief verdeelmodel krijgen sommige gemeenten extra budget op basis van bepaalde risico- en beschermende factoren, zoals armoede of psychische problematiek bij ouders.

Lees meer over de bekostiging in de factsheet Wegwijs in de wetten van het jeugdstelsel

Dyslexiezorg onder de Jeugdwet

De zorg voor kinderen tot 13 jaar met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED), dyslexiezorg, valt ook onder de Jeugdwet. Gemeenten hebben daarmee de taak om deze dyslexiezorg te organiseren en te financieren. EED betekent dat het kind naast dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornis heeft die belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of -behandeling. Voor de behandeling is samenwerking en samenhang nodig tussen de ondersteuning op school en de zorg door de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Lees meer in de handreiking Dyslexiezorg onder de Jeugdwet

Volledige tekst van de Jeugdwet

Vincent Fafieanie