De Parkschool in Limbricht: doelgroeparrangement

In de regio Zuid-Limburg, die bestaat uit zestien gemeenten, bestaan collectieve doelgroeparrangementen onderwijs-jeugdhulp voor scholen in het speciaal onderwijs. Een daarvan is de Parkschool in Limbricht in de gemeente Sittard-Geleen, een school voor so en vso.

Doel

De leerlingen voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk bestaan met een voor hen passende (werk)plek in de samenleving. Hierbij wordt rekening gehouden met de interesses, talenten en mogelijkheden van elke leerling afzonderlijk. Dit alles gebeurt in overleg met leerling, ouders/verzorgers en samen met ketenpartners.

Doelgroep

Kinderen die zeer moeilijk leren, al dan niet met een meervoudige handicap.

Aanpak

Aanleiding

Op de Parkschool werd de zorgvraag van leerlingen steeds complexer. Dit leidde tot handelingsverlegenheid bij docenten en het besef dat aanvullende expertise vanuit de zorg nodig was om alle kinderen onderwijs te kunnen blijven geven. Er waren veel losse arrangementen voor individuele kinderen, wat lastig te organiseren was voor de school en waardoor veel verschillende zorgmedewerkers in de school kwamen.

Opzet

Samen met het samenwerkingsverband en de gemeenten in de regio zocht de school naar een andere organisatievorm vanuit het uitgangspunt: wat hebben deze kinderen nodig om op school optimaal te kunnen functioneren?

In 2019 werd een regionaal subsidiekader opgezet voor collectieve doelgroeparrangementen onderwijs en jeugdhulp. In plaats van individuele beschikkingen voor de inzet van jeugdhulp ontvangen scholen in het (v)so subsidie om zelf de zorg aan hun leerlingen vorm te geven, samen met een jeugdhulpaanbieder. Dit subsidiekader is voor vier jaar vastgesteld (2019-2022), waarbij de subsidie steeds voor één jaar wordt verstrekt.

In de aanvraag brengen de scholen uitgebreid in kaart wat de gewenste ondersteuning en zorg is en voor welke leerlingen. Met de toegekende subsidie koopt de school vervolgens zelf de zorg in, bij verschillende zorgaanbieders of gecombineerd bij één of twee aanbieders.

Samenwerking

De Parkschool had een goede ervaring met de samenwerking in individuele arrangementen met zorgorganisatie Daelzicht. Die samenwerking heeft de school voortgezet in een collectief arrangement, waarbij de benodigde ondersteuning en zorg geclusterd wordt ingekocht.

De samenwerking en de aanvullende expertise die de hulpverleners vanuit de zorg meenemen zijn inmiddels ingebed in de infrastructuur van de school, bijvoorbeeld in periodieke overleggen. Ook vindt er gezamenlijke scholing plaats, waardoor medewerkers vanuit onderwijs en zorg meer dezelfde taal gaan spreken.

Resultaten

Volgens de docenten komen ze door de ondersteuning van de collega's uit de zorg weer toe aan hun core business: onderwijs geven aan alle leerlingen in de klas. Jongeren leren en ontwikkelen zich daardoor beter, op verschillende vlakken. Er is meer rust in de klas en op de gang, en er zijn minder escalaties en incidenten. Ook is de doelgroep van de school verbreed: er zijn nu kinderen op school die er alleen kunnen zijn doordat de ondersteuning op deze manier is georganiseerd.

Werkzame elementen

In dit praktijkvoorbeeld zien we verschillende elementen en mechanismen op verschillende plekken terugkomen. Deze blijken in de praktijk goed te werken bij het opzetten en operationaliseren van onderwijs-zorgarrangementen. Ook al is iedere context anders, deze elementen lijken in verschillende situaties bevorderend en soms zelfs cruciaal te zijn. Lees meer op de pagina Werkzame elementen van oza's

Contactgegevens

Mery Ruber
Adjunct-directeur Parkschool
Email: m.ruber@kindante.nl

Moniek de Haas
Verbinder onderwijs-zorg Samenwerkingsverbanden Zuid-Limburg
Email: m.dehaas@swvzl.nl