Leven en werken met het coronavirus

Onderzoek naar gevolgen van de coronatijd op kinderen, jongeren en gezinnen

Laatste actualisatie: 15 oktober 2020

Afgelopen maanden zijn veel onderzoeken uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronatijd voor kinderen, jongeren en gezinnen. Hieronder lees je per onderwerp korte samenvattingen van deze onderzoeken. Alleen op zoek naar cijfers over de gevolgen? Bekijk dan Coronavirus: opvoeden en opgroeien.

Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld. Is er een onderzoek nog niet opgenomen? Mail deze naar t.tuenter@nji.nl en wij bekijken of deze geschikt is voor vermelding in dit overzicht.

Algemene ervaringen van kinderen en jongeren

#Blijfthuis - Universiteit Utrecht

Lopend onderzoek

De Universiteit Utrecht voert het #Blijfthuis-onderzoek uit. Doel is een beeld krijgen van hoe jongeren van 11-18 jaar omgaan met de coronamaatregelen. Hierbij kijken zij naar de ervaringen van jongeren en ouders. Beide doelgroepen vullen wekelijks een vragenlijst in, zodat zichtbaar wordt of er over de tijd veranderingen ontstaan in de attitudes en gevoelens van jongeren en ouders.

Gevolgen op de fysieke, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen – Dokters voor Kinderen

Publicatiedatum: 26 september 2020

Vier kinderartsen analyseerden de resultaten van binnen- en buitenlands onderzoek naar de gevolgen van coronamaatregelen voor kinderen en jongeren. Er zijn enkele positieve effecten, maar kinderen en jongeren hebben ook schade opgelopen op lichamelijk, cognitief en sociaal-emotioneel vlak. Tijdens de lockdown waren ze minder in beweging en snoepten ze meer. Niet-acute lichamelijke zorg is uitgesteld. Leerlingen liepen leerachterstanden op. Dagbestedingsactiviteiten vielen weg en bezoekregelingen in de zorg werden opgeschort. Kinderen zijn voor hun welzijn, groei en ontwikkeling afhankelijk van onderling contact en interactie met volwassenen die belangrijk voor hen zijn, aldus de kinderartsen. De maatregelen van de lockdown, gekenmerkt door thuisblijven en afstand houden, belemmerden dat contact. Bovendien konden kinderen buiten beeld raken. 

Volwassen worden in tijden van corona – Universiteit Tilburg

Publicatiedatum: 19 september 2020

 • Methode: app-registratie en periodieke microvragenlijsten
 • Respons: 178 jongeren van 12-25 jaar
 • Resultaat: The new common

De Universiteit Tilburg deed onderzoek naar de invloed van de coronacrisis op het sociale en psychische welbevinden van jongeren. Het onderzoek richt zich op de situatie van de jongeren tijdens de eerste coronagolf. De jongeren nemen deel aan het ADAPT-project, een langer lopend onderzoek gericht op de relatie tussen jongeren en hun ouders. Hierin wordt gebruik gemaakt van speciale apps en micro-vragenlijsten om de gedragingen en ervaringen van de jongeren te meten. Uit het onderzoek komt naar voren dat het aantal fysieke contacturen met vrienden flink is afgenomen sinds de coronacrisis, terwijl online contact toenam. Daarnaast lijken er meer conflicten en spanningen te zijn ontstaan tussen de jongeren en hun ouders.

De heropening van de samenleving – Kenniswerkplaats Leefbare Wijken

Publicatiedatum: 2 september 2020

 • Methode: Vragenlijst
 • Respons: 20.462 personen van 18 jaar en ouder
 • Over de representativiteit:gecontroleerd op geslacht, leeftijdscategorie, Nielsen-regio, opleidingsniveau, migratieachtergrond en stemgedrag
 • Resultaat: De heropening van de samenleving

Vanuit de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken is een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de coronacrisis voor verschillende thema’s, zoals werk en inkomen, mentaal welbevinden en onderlinge solidariteit. In het onderzoek is per thema onderscheid gemaakt tussen verschillende leeftijdsgroep en is daarmee specifiek gekeken naar de situatie voor jongeren tussen de 18 en de 34 jaar. Daarnaast zijn metingen in april en juli met elkaar vergeleken, waardoor men een beeld heeft van de ontwikkelingen in de afgelopen maanden. Met name op psychosociaal gebied hebben jongeren het moeilijk.

Naleven gedragsmaatregelen - RIVM en GGD GHOR

Publicatiedatum: 24 juli 2020

Sind half april 2020 brengt het RIVM samen met de GGD GHOR in kaart brengt in hoeverre mensen van 16 jaar en ouder de coronamaatregelen naleven en hoe zij tegen de maatregelen aankijken. Ook monitoren zij het welbevinden en de leefstijl van deze mensen door midel van vragenlijsten die periodiek worden herhaald. Het RIVM publiceerde de eerste resultaten van de eerste vijf metingen. Zo blijkt dat er weer meer sociaal contact is bij de respondenten en het welbevinden beter wordt. Tegelijkertijd lijken de zorgen over het virus niet af te nemen. Wat betreft de maatregelen geven minder mensen aan deze volledig na te leven, terwijl de meerderheid de maatregelen nog wel steunt. De mbo-raad roept jongeren op om deel te nemen aan het onderzoek, zodat bij de volgende metingen specifiek kan worden gekeken naar hun meningen en ervaringen.

Vragen kinderen Kindertelefoon – De Kindertelefoon

Publicatiedatum: 16 juli 2020

De Kindertelefoon bekeek 210 geanonimiseerde gesprekken in chats of via de telefoon die met kinderen zijn gevoerd en vergeleek deze met gesprekken uit 2019. Hiermee wil men achterhalen welke thema’s spelen bij kinderen in tijden van corona. Het aantal gesprekken bij de Kindertelefoon is ten opzichte van voorjaar 2019 toegenomen, van gemiddeld 4 per dag naar gemiddeld 6,5 per dag. Eenzaamheid bleek een belangrijk thema. Van de kinderen die gesprekken voerden over eenzaamheid zei 26 procent dat zij zich specifiek door corona eenzaam voelen. 23 procent was daarvoor al eenzaam, maar corona heeft de eenzaamheid verergerd.

#Praatmee - Nederlands Jeugdinstituut

Publicatiedatum: 15 juli 2020

Het Nederlands Jeugdinstituut wil kinderen en jongeren betrekken in het gesprek over de gevolgen van de coronatijd. Via een korte online vragenlijst hebben kinderen en jongeren hun stem laten horen. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren graag meer betrokken worden bij het inrichten van de maatregelen en dat ze graag serieuzer genomen willen worden. Veel jongeren maken zich zorgen. In de leeftijd van 13 tot 18 jaar zijn er vooral zorgen over het sociale leven. 18 tot 27-jarigen maken zich zorgen over de gevolgen voor werk en inkomen. Aan kinderen van 12 jaar of jonger werd gevraagd of zij dingen leuk en minder leuk vonden aan de coronacrisis. 76 procent van de kinderen tot en met 12 jaar vond de afgelopen tijd soms ook positief. Het was bijvoorbeeld rustiger in de klas en ze hadden meer tijd met hun ouders. 94 procent benoemde dingen die niet leuk waren aan de coronacrisis. Bijvoorbeeld dat ze opa en oma niet konden zien, het niet leuk vonden om afstand te houden of bang waren voor corona.

Impact coronamaatregelen op kinderen en jongeren – JOGG en iResearch

Publicatiedatum: 1 juli 2020

iResearch voerde in opdracht van JOGG onderzoek uit naar de gevolgen van het coronavirus voor de gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren. Hiervoor analyseerden zij bestaande onderzoeken en voerden zij gesprekken met verschillende professionals uit het jeugdveld. Zij concluderen dat als gevolg van de crisis het gewicht bij veel kinderen en jongeren is toegenomen door een ongezondere leefstijl. Daarnaast spreekt men over een toenemende ongelijkheid en dat vooral kwetsbare kinderen en jongeren het moeilijk hebben.

Impact van corona op jongeren - RIVM en Universiteit van Amsterdam

Publicatiedatum: 25 juni 2020

 • Methode: Vragenlijst en verdiepende interviews
 • Respons: 1519 jongeren tussen 16 en 24 jaar en 35 interviews
 • Over de representativiteit: 70% vrouwelijke respondenten
 • Resultaten: Jongeren in de coronacrisis

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft samen met het RIVM ervaringen van jongeren opgehaald over de gevolgen van de coronacrisis op hun leven. Het doel was een beeld te krijgen van wat zich bij jongeren afspeelt en hoe zij naar de crisis en de huidige maatregelen kijken. Een derde van de jongeren geeft aan psychologische klachten te hebben door de coronacrisis. Er zijn ook jongeren die er juist positief instaan en aangeven meer ruimte te ervaren om creatief bezig te zijn. De meeste jongeren zegt zich na de versoepelingen nog steeds aan de maatregelen te houden, maar dat anderhalve meter afstand houden soms lastig is. Ook spreken de jongeren duidelijk het advies uit om jongeren positief te benaderen en begrip te tonen voor de complexiteit, kijkend naar het naleven van de maatregelen. Daarnaast wordt er gesproken over de behoefte aan een mentorfiguur, wat een positieve invloed zou hebben op het naleven van de maatregelen.

Jonge mensen en de coronacrisis - EenVandaag

Publicatiedatum: 6 juni 2020

 • Methode: Vragenlijst
 • Respons: 2.337 personen van 16-35 jaar
 • Over de representativiteit: Gewogen op leeftijd, geslacht, opleiding, stemgedrag en spreiding over het land
 • Resultaten: Jongeren en de coronacrisis

EenVandaag voerde in de laatste week van mei en de eerste week van juni een onderzoek uit. Daaruit blijkt dat een groot deel van de jonge mensen vindt dat er in Nederland onvoldoende wordt geluisterd naar hun generatie in de aanpak van de coronacrisis.
De mentale gezondheid van de meeste jonge mensen was goed (44 procent) of niet goed/niet slecht (41 procent) ten tijde van het invullen. Met 14 procent ging het slecht. Een derde heeft last gehad van chagrijnig zijn, piekeren, stress en/of eenzaamheid. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de jongerenorganisaties 3FM, CJP, NJR, LSVb en JOB.

Kinderrechtenperspectief in de coronacrisis (België) – Kinderrechtencommissariaat, Kenniscentrum Kinderrechten en de Kinderrechtcoalitie 

Publicatiedatum: 27 mei 2020

Ook in België is uitgebreid onderzoek gedaan naar de ervaringen van kinderen en jongeren. Het Kinderrechtencommissariaat, Kenniscentrum Kinderrechten en de Kinderrechtcoalitie voerden in mei een grootschalig onderzoek uit. Daaruit blijkt dat een groot deel van de ondervraagden tijdens de lockdown door een moeilijke periode ging. Zo blijkt onder andere dat de eenzaamheid en verveling onder de jeugd is toegenomen tijdens de lockdown. Daarnaast misten ze het sociale contact met vrienden erg. 1 op de 2 respondenten zegt thuis meer ruzies te ervaren.

Ervaringen van kinderen en jongeren - Kinderombudsman

Publicatiedatum: 25 mei 2020

De Kinderombudsman zet tweejaarlijks een vragenlijst uit onder kinderen (8-12 jaar) en jongeren (13-18 jaar). Deze keer was er speciaal aandacht voor de rol die corona speelt in het leven van de kinderen. De Kinderombudsman publiceerde eind mei een quickscan van de eerste 556 ingevulde reacties. Volgens Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer zijn kinderen ondanks corona nog steeds positief over hun kwaliteit van leven en zien zij juist ook voordelen in de huidige situatie. Wel zien kinderen de spanningen thuis soms oplopen. De andere kant komt ook voor: in sommige gezinnen met meerdere problemen neemt de spanning af doordat jeugdzorg minder vaak voor de deur staat. Eind 2020 of begin 2021 volgt een rapport die specifiek gaat over de kinderen die in tijden van corona hun leven een onvoldoende gaven.

Coronapeiling jeugd - GGD Noord- en Oost-Gelderland

Publicatiedatum: 25 mei 2020

GGD Noord- en Oost-Gelderland peilde in de tweede helft van mei onder kinderen op het voortgezet onderwijs. Het geeft een gemengd beeld weer. Ongeveer de helft van de kinderen vindt de sfeer thuis niet veranderd is. Een kwart zegt dat de sfeer soms beter is en soms slechter, 10 procent dat de sfeer verbeterd is en 8 procent dat de sfeer verslechterd is. Aanzienlijk minder kinderen vinden school (hartstikke) leuk dan voor de crisis (23 procent tegenover 56 procent in 2015).

Impact coronacrisis in lidstaten EU - Eurofound

Publicatiedatum: 11 mei 2020

 • Methode: Vragenlijst (herhaalde metingen)
 • Respons: 86.457 personen van 18 jaar en ouder
 • Over de representativiteit: Gewogen leeftijd, geslacht, regio en opleidingsniveau voor alle lidstaten
 • Resultaten: Quality of life and COVID-19

De Europese organisatie Eurofound voert een grootschalig onderzoek uit naar de economische en sociale impact van de coronacrisis op de verschillende maatschappijen in de EU. In april zijn hiervoor vragenlijsten uitgezet in alle 26 lidstaten. In het onderzoek wordt ook onderscheid gemaakt tussen verschillende leeftijdsgroepen. Over de hele steekproef komt naar voren dat respondenten onder de 35 jaar vaker aangeven zich regelmatig eenzaam te voelen (20 procent) dan respondenten uit andere leeftijdsgroepen (35-49 jaar: 14 procent; 50+ jaar: 15 procent). Helaas is het niet mogelijk om de Nederlandse situatie te vergelijken met die van andere lidstaten, omdat er voor Nederland sprake is van ongeschikte data. Momenteel vindt een tweede meting plaats, waarvan de resultaten in september worden gepubliceerd.

Naleven coronamaatregelen – Universtiteit van Amsterdam

Publicatiedatum: 15 april 2020

Tijdens de eerste coronagolf deed de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar het naleven van de coronamaatregelen door burgers. In het onderzoek besteedden zij specifiek aan verschillen tussen leeftijdsgroepen. Zo kwam naar voren dat jongeren tussen de 18 en 24 jaar zich, naar eigen zeggen, minder aan de coronamaatregelen houden in vergelijking met oudere respondenten. Daarnaast kwam naar voren dat er een relatie is tussen de mate van burgerzin die de respondent ervaart en de mate waarin de maatregelen worden nageleefd.

Ervaringen jongeren - Team Alert

Publicatiedatum: 31 maart 2020

Eind maart deed TeamAlert onderzoek onder jongeren om te achterhalen hoe zij naar de coronacrisis kijken. Ongeveer 7 op de 10 jongeren maakte zich op dat moment zorgen over de coronacrisis. Daarnaast had de overgrote meerderheid (86 procent) begrip voor de genomen maatregelen, die destijds de lockdown inluidden. 82 procent van de jongeren volgden de maatregelen ook op.

Veiligheid

Onderzoeken door de kinderbescherming - Raad van de Kinderbescherming

Publicatiedatum: 29 juli 2020

De Raad van de Kinderbescherming inventariseerde het aantal onderzoeken dat in de eerste helft van 2020 plaatsvond. Dit is vergeleken met de resultaten uit de eerste helft van 2019. Het aantal beschermingsonderzoeken binnen gezinnen is licht gestegen gestegen, van 8.800 naar 9.000. Het aantal spoedzaken is niet toegenomen. Er zijn minder onderzoeken gedaan op gebied van gezag en omgang, schoolverzuim en straf, wat voor een groot deel te verklaren is door de beperkte mogelijkheden tijdens de lockdown. Ondanks dat er geen sprake is van een grote stijging van het aantal onderzoeken, spreekt de Raad wel zorgen uit over geweldsituaties in kwetsbare gezinnen.

Huiselijk geweld in coronatijd – Universiteit van Amsterdam

Publicatiedatum: 22 juli 2020

 • Methode: Interviews en deelname aan teammeetings Politie en Veilig Thuis
 • Respons: 28 professionals van welzijnsorganisaties en overheidsinstanties
 • Over de representativiteit: Alleen formele organisaties in de zorgketen
 • Resultaten: Huiselijk geweld in coronatijd

Onderzoekers van de UvA deden in de periode 28 april tot en met 19 juni 2020 onderzoek naar huiselijk geweld in tijden van corona. De interviews zijn (twee)wekelijks afgenomen bij professionals uit verschillende betrokken instanties in Amsterdam, zoals Veilig Thuis, de Politie en de gemeente. Uit het onderzoek komt opvallend genoeg naar voren dat het aantal meldingen van huiselijk geweld niet is toegenomen. Daarnaast was een positieve bevinding dat er tijdens de lockdown een goede samenwerking en bereikbaarheid is ervaren tussen de verschillende betrokken partijen.

Huiselijk geweld - Verwey-Jonker Instituut en Augeo

Publicatiedatum: 9 juli 2020

 • Methode: Vragenlijst (herhaalde metingen)
 • Respons: 159 gezinnen voor de lockdown, na de lockdown 87 (mei 2020) en 38 (juni 2020)
 • Over de representativiteit: Vergelijking tussen drie verschillende groepen over tijd, controlevariabelen niet bekend
 • Resultaten: Kwetsbare gezinnen in tijden van Corona

Het Verwey-Jonker Instituut en Augeo doen onderzoek naar huiselijk geweld. Ze bevragen gezinnen een jaar nadat zij in beeld zijn gekomen bij Veilig Thuis vanwege huiselijk geweld. De onderzoekers bekeken of er verschil is in de antwoorden van de gezinnen die voor (in januari/februari), tijdens (maart) en na (juni) de lockdoan vanwege corona bevraagd zijn. Hoewel bij alle drie de groepen nog veel sprake is van geweld, is dit niet significant toegenomen tijdens en na de coronacrisis. Toch is nog steeds bij twee op de drie gezinnen sprake van huiselijk geweld. Overigens blijkt ook dat de tieners in de gezinnen die tijdens de coronacrisis bevraagd zijn, meer emotionele veiligheid ervaren dan de tieners uit de gezinnen die eerder in het jaar bevraagd zijn.

Hulp en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen - Verwey-Jonker Instituut en Augeo

Publicatiedatum: 9 juli 2020

In een tweede onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en Augeo richten zij zich op de vraag hoe de hulp en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen verliep tijdens de lockdown. Het gaat hierbij om gezinnen waarbij sprake is geweest van huiselijk geweld. Drie thema’s zijn in beeld gebracht: de gewelds- en onveiligheidsproblematiek, het contact met de professionals en de hulpbehoefte. Het blijkt dat veel gezinnen meer stress ervaren door de coronacrisis, maar dat dit niet gelijk escaleert in geweldsituaties. De hulp en ondersteuning die de gezinnen krijgen, is deels veranderd, met name voor ambulante gezinshulp en lopende psychische. Afspraken blijven wel doorgaan, maar vinden vooral online plaats en duren over het algemeen korter. Zowel ouders, kinderen als professionals zijn vrij positief over de geleverde hulp en ondersteuning in coronatijd. De aanpassingen verlopen over het algemeen goed.

Gesprekken Kindertelefoon – De Kindertelefoon

Publicatiedatum: 24 april 2020

In april maakte De Kindertelefoon een analyse van de eigen data. Hierbij wordt gekeken naar de gesprekken die hebben plaatsgevonden via de telefoon, de chat of het forum. Wat opvalt is dat het aantal gesprekken flink is gestegen, van 1.000 naar 1.500 gesprekken per dag. Het aantal chatgesprekken steeg met 29 procent. Vermoedelijk hebben kinderen thuis minder ruimte om privé te bellen met De Kindertelefoon, omdat er vaker anderen thuis zijn. Kijkend naar de onderwerpen waar de kinderen contact over zoeken, blijken vooral de thema’s 'thuis en familie' en 'geweld' vaak aan de orde te komen.

Vragen en meldingen Veilig Thuis - GGD GHOR

Publicatiedatum: 15 april 2020

GGD GHOR inventariseerd in april 2020 onder Veilig Thuis-organisaties of het aantal adviesvragen en meldingen bij Veilig Thuis is veranderd ten tijden van de coronacrisis. Landelijk gezien is er geen significante toename te zien van deze aantallen. Wel kwamen er bij Veilig Thuis-organisaties meer vragen binnen over de coronamaatregelen, zoals spanningen die oplopen door het vele thuiszitten of de beperkingen on de zorg.

(Mentale) gezondheid

CoKids-studie – Universitair Medisch Centrum Utrecht

Publicatiedatum: nog niet bekend

 • Methode: Medisch testen en monitoren en contactonderzoek
 • Respons: 300 gezinnen met kinderen op de kinderopvang, basis- en middelbare school
 • Meer informatie: CoKids studie

De CoKids-studie, gesubsidieerd door ZonMw, onderzoekt welke rol kinderen spelen in de verspreiding van het coronavirus. Hierbij kijken de onderzoekers naar drie verschillende leeftijdsgroepen van kinderen, namelijk kinderen op de kinderopvang, in het basisonderwijs en op de middelbare school. Daarnaast brengen zij de factoren in kaart die een rol kunnen spelen in de verspreiding van het virus. Het onderzoek richt zich op de kinderen en de gezinsleden. Deze worden regelmatig getest op corona en bij een positieve test voor 3 tot 6 weken intensief gemonitord.

De Corona Barometer - Lifelines, UMCG, RUG, Aletta Jacobs School of Public Health en CLEVER°FRANKE

 • Publicatiedatum: 30 maart 2020, wekelijkse updates
 • Methode: Periodieke vragenlijst
 • Respons: 54.102 respondenten van 18 jaar en ouder
 • Over de representativiteit: Voornamelijk respondenten uit de Noordelijke regio’s
 • Resultaat: De Corona Barometer

Verschillende organisaties in Noord-Nederland startten in april de Corona Barometer om het verloop van het coronavirus in de regio te monitoren en in beeld te brengen hoe de crisis in de regio wordt ervaren. De negende meting vond plaats tussen 29 juni en 12 juli. Hieruit kwam onder andere naar voren dat in deze periode vooral alleenwonende jongeren tussen 18 en 30 jaar zich eenzaam voelden, namelijk zo’n 14 procent van de ondervraagden. Onder samenwonende respondenten in dezelfde leeftijdscategorie gaf slechts 3,7 procent aan zich eenzaam te voelen.

Gezondheid en leefstijl kinderen - MUMC

Publicatiedatum: 14 september 2020

Het Maastrichtse medisch centrum MUMC voert een onderzoek uit onder kinderen tussen 4 en 18 jaar naar de invloed van de coronacrisis op de gezondheid en leefstijl van kinderen. Ze gebruiken verschillende vragenlijsten die periodiek worden afgenomen. Kinderen kunnen deze vragenlijsten samen met hun ouder(s) of verzorger(s) invullen. De uitkomsten van het onderzoek moeten meer inzicht geven in hoe beleid en zorg omtrent kinderen beter bestand kan worden tegen dergelijke crisissituaties. Uit de eerste resultaten komt naar voren dat een deel van de ondervraagde kinderen minder is gaan bewegen, ongezonder is gaan eten en is aangekomen tijdens de lockdown.

Onderzoek mentale gesteldheid – EenVandaag

Publicatiedatum: 8 september 2020

 • Methode: Vragenlijst
 • Respons: 25582 respondenten van 18 jaar en ouder
 • Over de representativiteit: Gewogen op leeftijd, geslacht, opleiding, burgelijke stand, spreiding over het land en politieke voorkeur
 • Resultaat: Hoe gaat het met ons in de coronacrisis 

In Nederland lijden vooral jongeren onder de coronaperiode. Zo'n 74 procent heeft last van psychische klachten. Dat blijkt uit onderzoek dat EenVandaag begin september hield onder leden van het Opiniepanel. Jongeren hebben het meest last van stress (40 procent), eenzaamheid (38 procent) en aanhoudende vermoeidheid (36 procent). In april lag dit percentage lager; toen had 31 procent last van stress, had 19 procent vermoeidheidsklachten en voelde 26 procent zich eenzaam.

Gevolgen mentale gezondheid – SCP

Publicatiedatum: 7 juli 2020

Het SCP bracht begin juli 2020 een rapport uit over de psychische gevolgen van de coronacrisis voor de Nederlands bevolking. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar het SCP spreekt wel zorgen uit over de gevolgen van de crisis op het welbevinden van mensen. Onder jongeren lijken er vooral problemen te ontstaan op gebied van eenzaamheid en stress. Het SCP geeft daarbij aan dat ons zorgstelsel nu al lange wachtlijsten kent en dat toename van psychische problemen onder jongeren zeer kritische gevolgen kan hebben.

Mentaal welbevinden jongeren – Unicef, Trimbos Instituut, Universiteit Utrecht en Stichting Alexander

Publicatiedatum: 21 juni 2020

 • Methode: Interviews, panelgesprekken, participatief actie-onderzoek en data-analyses
 • Resultaten: Geluk onder druk?

Unicef bracht in juni 2020 een rapport uit over het mentaal welbevinden van Nederlandse jongeren en welke factoren hierop van invloed zijn. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van data die voor de corona-uitbraak is verzameld. Wel wordt in het onderzoek de link gelegd met de coronacrisis en wat de resultaten betekenen voor de huidige situatie. Dit is ook besproken met een stuurgroep van jongeren. Ondanks dat de onderzoekers voorzichtig zijn met conclusies, uiten ze wel de verwachting dat de crisissituatie een negatieve impact heeft op het welbevinden en dat het meer gevoelens van stress en depressie kan oproepen bij jongeren.

Deelname aan sport door kinderen – NOC*NSF

Publicatiedatum: 4 juni 2020

Het NOC*NSF bekeek de gegevens over sportdeelname, afkomstig van verschillende sportbonden, van de afgelopen jaren en zag daarin het gevolg van de coronacrisis duidelijk terugkomen. Waar in april 2019 nog 85 procent van de kinderen van 5 tot 12 jaar wekelijks sportte, is dit in april 2020 nog maar 35 procent. Dit heeft vanzelfsprekend te maken met het sluiten van de sportverenigingen.

Beweeggedrag kinderen tijdens corona - Mulier Instituut

Publicatiedatum: 11 mei 2020

Het Mulier Instituut voerde eind april 2020 onderzoek uit naar het beweeggedrag van kinderen tijdens de coronamaatregelen. Een belangrijke vraag is hoeveel kinderen bewegen in vergelijking met in het voorjaar, voor de coronacrisis. Op het moment van het onderzoek waren de scholen nog dicht en waren er geen georganiseerde activiteiten. Ruim 40 procent van de ouders zegt dat hun kind minder beweegt dan voorheen, terwijl een kwart zegt dat hun kind juist meer beweegt. Volgens het merendeel van de ouders zit hun kind nu vaker achter het scherm. De uitkomsten zijn representatief, doordat er wordt gewogen op leeftijd en geslacht van het kind en opleidingsniveau van de ouder.

Gezin en opvoeding

Onderzoek invloed corona op gezinsleven - Hogeschool Utrecht

Publicatiedatum: verwacht december 2020

De Hogeschool Utrecht is een onderzoek begonnen naar de impact van de coronacrisis op het gezinsleven en hoe ouders en grootouders dit ervaren. Voor het onderzoek wordt een een vragenlijst uitgezet onder ouders en grootouders in Nederland en België. Dit onderzoek moet inzicht geven in de uitdagingen die ontstaan op thema’s binnen een gezin, zoals gezinsfunctioneren, combinatie werk-gezin en de relatie tussen grootouders en kleinkinderen. Aan de hand van dit onderzoek wordt naast een wetenschappelijk artikel een adviesrapport geschreven met aanbevelingen voor gemeenten en jeugdprofessionals.

Corona en gezinsleven in veertig landen - Tilburg University

Publicatiedatum: nog niet bekend

Tilburg University onderzoekt de gevolgen van de coronacrisis op het gezinsleven en maakt daarbij een vergelijking tussen veertig westerse en niet-westerse landen. De onderzoekers kijken welke positieve en negatieve factoren invloed hebben op hoe het gezin omgaat met de crisissituatie. Ouders met minimaal één thuiswonend kind kunnen meedoen aan het onderzoek door het invullen van een vragenlijst.

Ouderschap in coronatijd in Nederland, Italië en China - Tilburg University

Publicatiedatum: nog niet bekend

Tilburg University onderzoekt het ouderschap in tijden van corona. Waarom zijn sommige ouders in staat hun gezin wel goed te laten functioneren en andere ouders niet? Welke factoren hebben daar invloed op? Het onderzoek vindt plaats in Nederland, Italië en China. Ouders met minimaal één thuiswonend kind kunnen meedoen aan het onderzoek door het invullen van een vragenlijst.

Baby 2020 - NSDSK, Universiteit Tilburg en Tranzo

Publicatiedatum: nog niet bekend

Het NSDSK is een onderzoek gestart naar de invloed van de coronacrisis op het opvoeden van baby’s die tussen half maart en begin mei 2020 geboren zijn. De ouders van de pasgeboren kinderen worden bevraagd. De onderzoekers proberen hiermee te achterhalen wat de gevolgen zijn van de coronamaatregelen op het ouderschap. Denk bijvoorbeeld aan minder kraambezoek en uitgestelde gehoorscreening.

Gevolgen bij jonge families - Universiteit van Amsterdam

Publicatiedatum: 22 juli 2020

 • Methode: Interviews en focusgroep
 • Respons: 17 ouders uit kwetsbare gezinnen
 • Over de representativiteit: hoog opgeleide ouders zijn oververtegenwoordigd
 • Resultaten: Gezinnen met kleine kinderen

De Universiteit van Amsterdam voerde een longitudinaal onderzoek uit naar de gevolgen van de coronacrisis voor kwetsbare gezinnen. De studie maakt gebruik van de Sarphati Cohort, die kinderen omvat die in beeld zijn bij de jeugdgezondheidszorg van GGD Amsterdam en de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra. De deelnemende ouders werden vanaf de geboorte van hun eerste kind al telefonisch ondervraagd. Zo kon er nu specifiek worden gekeken naar de veranderende omstandigheden tijdens de coronacrisis. Daarnaast vindt er een online focusgroep plaats, waarin de ouders ervaringen kunnen delen en beleidsacties kunnen voorstellen. Het onderzoek laat verschillende fases zien waar ouders tijdens de crisis in terecht komen. Waar de beginperiode vooral getypeerd wordt door een gevoel van angst en beklemming, verschuift dit vervolgens meer naar een gevoel van berusting. Het verschil in opvattingen en gedrag van de ouders ten aanzien van de maatregelen wordt groter.

Vaderschap tijdens corona - Verwey-Jonker Instituut

Publicatiedatum: nog niet bekend

Het Verwey-Jonker Instituut is een onderzoek gestart naar de invloed van de coronamaatregelen op vaders en stiefvaders met één of meer minderjarige kinderen. Doel is te achterhalen of de coronasituatie effect heeft op de rol die vaders hebben in de opvoeding en zorg van het kind. Daarnaast kijken de onderzoekers hoe vaders het thuiswerken ervaren en wat dit doet met de arbeidsproductiviteit.

Draagkracht ouders in coronatijd - Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Publicatiedatum: 23 juni 2020

In juni 2020 vulden ruim 1000 ouders de balansmeter van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) in. Deze balansmeter geeft inzicht in de balans tussen draagkracht en draaglast die ouders ervaren op gebied van de opvoeding van hun kind of kinderen. De resultaten laten zien dat een groot deel van de ouders de opvoeding als moeilijk ervaren. Voor de coronacrisis zei één op de tien ouders uit balans te zijn, in juni was dat de helft van de ouders. Een derde van de ouders geeft de balans een onvoldoende.

Opvoeden en onderwijs in coronatijd - Landelijk Ouderpanel

Publicatiedatum: 4 mei 2020

Eind maart 2020 brachten Opvoedinformatie Nederland en Ouders & Onderwijs door middel van het Landelijk Ouderpanel de ervaringen, vragen en behoeften van ouders in kaart met betrekking tot opvoeden en onderwijs in coronatijd. De ouders zeggen dat het coronavirus een grote impact op hun leven heeft. Zij en hun kinderen hebben minder sociale contacten. Kinderen zijn prikkelbaarder, verveelder en drukker en ouders worstelen met de combinatie van thuiswerken, opvoeden en schoolwerk. Wel zijn de meeste ouders tevreden over hoe school omgaat met thuisonderwijs. De belangrijkste tips die ouders elkaar geven, gaan over ritme, rust en plezier.

Onderwijs

Tekorten stages en leerbanen - Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Publicatiedatum: 17 september 2020

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) brengt de tekorten aan stages en leerbanen in kaart. De SBB ontwikkelde een monitor waarmee de tekorten op regionaal niveau en per sector te zien zijn. De cijfers zijn ontwikkeld aan de hand van opgevraagde informatie van scholen, branches en landelijke en regionale partners. Volgens het SBB is er een tekort van bijna 19 duizend stages en leerbanen.

Hybride onderwijs - PO-raad en Kennisnet

Publicatiedatum: 15 september 2020 (primair onderwijs) en 1 oktober 2020 (voortgezet onderwijs)

Op initiatief van de PO-Raad en Kennisnet heeft Onderzoeksbureau KBA Nijmegen de Monitor Hybride Onderwijs ontwikkeld, waar scholen in het primair en voortgezet onderwijs gebruik van kunnen maken. De monitor brengt door middel van vragenlijsten de ervaringen van betrokkenen met afstandonderwijs in kaart. Schoolleiders, leraren, ICT-coördinatoren, ouders en leerlingen worden bevraagd. Scholen kunnen zich tot november 2020 aanmelden voor deelname aan het onderzoek. Iedere deelnemende school ontvangt een deelrapportage die betrekking heeft op de school en een totaalrapportage met de uitkomsten over alle deelnemende scholen.

Ervaringen kinderen afstandonderwijs – Fontys Hogeschool, Universiteit Utrecht, Tilburg University, Radboud Universiteit, het lectoraat Goed leraarschap, goed leiderschap en het Nederlands jeugdinstituut

Publicatiedatum: 8 september 2020

 • Methode: Vragenlijst
 • Respons: 428 ouders met een kind in het basisonderwijs en 367 ouders met een kind in het voortgezet onderwijs
 • Over de representativiteit: Bij basisonderwijs met name hoog opgeleide ouders met relatief veel kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, bij voortgezet onderwijs werving van ouders via twee middelbare scholen in Noord-Brabant.
 • Resultaten: Rapportage basisonderwijs, Rapportage voortgezet onderwijs, Samenvatting onderzoek

Een consortium van wetenschappelijke instellingen heeft onderzoek gedaan naar het leren van kinderen in tijden van corona. Het gaat om twee parallelle onderzoeken: de een gericht op het basisonderwijs en de ander op het voortgezet onderwijs. De resultaten geven inzicht geven in de rol die afstandsonderwijs kan spelen in de toekomst en op welke manier verschillende leerlingen en ouders hierbij ondersteund moeten worden. Uit de onderzoeken komt naar voren dat de ervaringen van ouders en leerlingen bij het afstandsonderwijs erg verschillen per persoon. Wel geeft bijna de helft van de ouders met kinderen in het basisonderwijs aan meer stress te ervaren door het afstandsonderwijs van het kind. Opvallend genoeg komen uit beide onderzoeken ook signalen dat het afstandsonderwijs nivellerend werkt op de onderwijsbehoeften van leerlingen: de verschillen tussen leerlingen op gebied van motivatie en welbevinden lijken minder groot dan vóór het afstandsonderwijs. Dat zou betekenen dat kinderen met specifieke onderwijsbehoeften het niet per se moeilijker hebben in tijden van afstandsonderwijs.

Bevindingen schoolleiders - Algemene Vereniging voor Schoolleiders

Publicatiedatum: 31 augustus 2020

Uit een peiling van de Algemene Vereniging voor Schoolleiders blijkt dat veel scholen kampen met een lerarentekort vanwege corona. 83 procent van de schoolleiders maakt zich zorgen over voldoende personeel. Het extra tekort ontstaat doordat een deel van de leraren in quarantaine zit of in afwachting zijn van testresultaten. Naast het lerarentekort zijn er zorgen over een mogelijke verspreiding van het virus binnen de scholen, bijvoorbeeld doordat de ventilatie niet voldoende is.

Limburgse middelbare scholieren in tijden van corona – Universiteit Maastricht

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht onderzochten de gesteldheid en ervaringen tijdens de coronacrisis van Limburgse middelbare schoolleerlingen. Hiervoor maakten zij gebruik van de vragenlijsten in de OnderwijsMonitor Limburg die tweejaarlijks worden uitgezet. De resultaten van dit jaar zijn vergeleken met die van eerdere metingen om de invloed van de coronacrisis te kunnen bepalen. De afname van de vragenlijsten vond plaats tussen maart en juli 2020, maar het gros van de respondenten vulde de vragenlijst na heropening van de scholen in juni. Het onderzoeksrapport geeft resultaten voor verschillende thema’s: sociale contacten, faciliteiten thuisonderwijs, ondersteuning en motivatie thuisonderwijs, zorgen over school en verwachtingen diploma.

Toekomstperspectieven beroepsonderwijs - CINOP

Publicatiedatum: 19 juni 2020

 • Methode: Vragenlijst
 • Respons: 144 docenten, bestuurders en onderwijsondersteuners in het beroepsonderwijs
 • Resultaten: Waar liggen we van wakker?

Stichting CINOP deed onderzoek naar de verwachtingen die docenten, bestuurders en onderwijsondersteuners hebben over het beroepsonderwijs na de coronacrisis. In het onderzoek worden verschillende toekomstperspectieven gepresenteerd. Er is onder andere gekeken naar de rol van online lesgeven en examineren en naar de stap van onderwijs naar arbeidsmarkt. Zo blijkt dat een groot deel van de respondenten zich zorgen maakt over de relatie tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. Zij zijn bang dat de afstand met de arbeidsmarkt groter wordt en dat het aantal plekken voor stage en beroepspraktijkvorming (BPV) afneemt.

Studievertraging studenten - Interstedelijk Studenten Overleg en ResearchNed

Publicatiedatum: 16 juni 2020

 • Methode: Vragenlijst, naast jaarlijkse Studentenmonitor gelegd
 • Respons: 10.832 studenten in het hoger onderwijs
 • Over de representativiteit: Gewogen sector, soort hoger onderwijs (hbo/wo) en type hoger onderwijs aan de hand van inschrijfdata DUO
 • Resultaten: 54.000 studenten studieachterstand door corona

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) deed samen met ResearchNed onderzoek onder studenten in het hoger onderwijs naar de invloed van de coronacrisis op de studievoortgang. Uit het onderzoek blijkt dat circa 54.000 meer studenten studievertraging hebben opgelopen, in vergelijking met voorgaande jaren. Dat blijkt uit een vergelijking met resultaten uit de jaarlijkse Studentenmonitor waarin dezelfde vragen werden gesteld. Oorzaken van de vertraging zijn onder andere het wegvallen van lessen, faciliteiten, laboratoria en practicumruimtes en stages. De studenten werden gevraagd naar hun ervaringen met de aangeboden alternatieven. 60 procent geeft aan tevreden te zijn op de manier waarop het onderwijs alsnog is aangeboden.

Bevindingen schoolleiders - Algemene Vereniging Schoolleiders

Publicatiedatum: 11 juni 2020

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) peilde onder schooldirecteuren de ervaringen na heropening van de scholen. Bijna 92 procent van de schoolleiders in het voortgezet onderwijs vindt dat de eerste dagen van de heropening van hun scholen zeer goed of uitstekend zijn verlopen. Ook waren de meeste leerlingen snel weer in beeld. 1,4 procent van de scholen mistte in de eerste week nog leerlingen. De meeste scholen (77 procent) hebben zicht op de vorderingen van de leerlingen na de periode van thuisonderwijs. Het niveau van de meeste leerlingen (60 procent) is gelijk gebleven. Bij 18 procent is er een kleine achterstand, 9 procent heeft een grote achterstand opgelopen en 13 procent van de leerlingen is erop vooruitgegaan. Een deel van de scholen kampt wel met een lerarentekort, mede door coronagerelateerde afwezigheid. Volgens vrijwel alle schoolleiders zijn er investeringen nodig om het personeelstekort aan te pakken.

Mbo-jongeren tijdens coronacrisis - Save the Children

Publicatiedatum: 3 juni 2020

Stichting Save the Children voerde in juni 2020 onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor jongeren in het middelbar beroepsonderwijs (mbo). De knelpunten waar jongeren tegenaan lopen tijdens de coronacrisis zijn vergeleken met de behoefte die zij hebben ten aanzien van de (her)start van hun opleiding in september. In het onderzoek is een belangrijke rol weggelegd voor de jongeren zelf. Een aantal jongeren uit het mbo heeft meegedacht met het opstellen van de vragenlijst van het onderzoek. Naar aanleiding van de resultaten hebben jongerenambassadeurs van het project Speaking Minds praktische adviezen opgesteld voor gemeenten, scholen en andere organisaties. Uit het onderzoek komt naar voren dat veel jongeren uit het mbo vinden dat zij niet goed genoeg betrokken worden in de beleidsvorming rondom de maatregelen. Daarnaast blijkt een groot deel van de jongeren (85 procent) moeite te heeft met de maatregelen.

Analyses afstandsonderwijs - Inspectie van het Onderwijs

Publicatiedatum: 13 mei 2020

 • Methode: Interviews
 • Respons: Gesprekken met 865 verschillende scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden
 • Over de representativiteit: Gekozen voor een representatieve steekproef van scholen en andere onderwijsinstellingen
 • Resultaten: Inspectie volgt onderwijs tijdens COVID-19

De Inspectie van het Onderwijs deed april 2020 onderzoek naar de inrichting van het afstandsonderwijs, opvang en onderwijs op school en naar leerlingen in kwetsbare posities in verschillende onderwijssectoren. De onderzoeken zijn uitgewerkt in een analyse per onderwijssector: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, orthopedagogisch didactische centra, justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorginstellingen, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en bovensectoraal. Een belangrijke uitkomst is dat, ondanks dat het overgrote deel van de leerlingen bereikt wordt met afstandsonderwijs, het slechts beperkt mogelijk was voor scholen om aan de maatschappelijke opgaven te voldoen.

Positieve elementen thuisonderwijs - CED Groep

Publicatiedatum: 12 mei 2020

Een groot deel van de kinderen die de begrijpend lezen-lessen volgen van Nieuwsbegrip is positief over het volgen van online lessen. Dit blijkt uit de antwoorden op een vragenlijst van de CED-groep onder kinderen en jongeren die deze lessen hebben gevolgd. Ruim 85 procent van de scholen maakt gebruik van dit online lesprogramma. 5 op de 6 leerlingen geeft aan graag verder te willen met de online lessen. Belangrijke elementen die de leerlingen hierbij als positief ervaren zijn dat ze nu meer zelfstandig kunnen werken (78 procent), flexibeler zijn in de planning (97 procent) en dat zij zelf in een eigen tempo kunnen werken (93 procent).

Ervaringen thuisonderwijs ouders - Motivaction

Publicatiedatum: 1 mei 2020

Onderzoeksbureau Motivaction onderzocht in april de ervaringen van ouders met afstandonderwijs tijdens de coronamaatregelen. Ruim de helft van de ouders is positief verrast door de aanpak van de school. Toch maakt een derde van de ouders zich zorgen over de ontwikkeling van het kind.

Kansenongelijkheid onderwijs door corona - Universitei van Amsterdam

Publicatiedatum: 30 april 2020

De Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzocht in de eerste maand van de coronalockdown de ervaringen ouders met het onderwijs van hun kind. Het onderzoek brengt in kaart welke hulp de kinderen hebben ontvangen van hun ouders en van de school tijdens het thuisonderwijs. Een belangrijke conclusie is dat er grote verschillen zijn in de hulp die kinderen thuis ontvangen en dat dit leidt tot een grotere kansenongelijkheid in het onderwijs. Zo geven ouders met een hoog opleidingsniveau vaker aan dat zij hun kind kunnen helpen met hun schoolwerk en voelen zij zich hier beter toe in staat, dan ouders met een laag opleidingsniveau. Daarnaast blijkt uit de reacties van de ouders dat de betrokkenheid van de school groter is onder vwo-leerlingen dan onder vmbo-leerlingen. Bijvoorbeeld bij het aanbieden van digitale lessen, het volgen van een gestructureerd programma en het nakijken van huiswerk. Leerlingen op het vmbo met laagopgeleide ouders lijken beduidend minder hulp vanuit de school en de ouders te krijgen dan leerlingen op het vwo met hoogopgeleide ouders.

Jeugdzorg

Impact coronavirus op arbeidsmarkt Zorg & Welzijn – AZW en Newcom

Publicatiedatum: 14 september 2020

 • Methode: analyse (sociale) mediaberichten, documentenanalyse, data-analyse én interviews
 • Respons: 60 professionals, namelijk HR-managers, bestuurders en vertegenwoordigers van ondernemingsraden
 • Resultaten: Werken tijdens de coronatijd 

Onderzoeksbureau Newcom onderzocht in opdracht van AZW naar de impact van corona op de werksituatie binnen de sector Zorg en Welzijn. In het onderzoek is een onderverdeling gemaakt tussen acht verschillende subsectoren, waaronder jeugdzorg en kinderopvang. Daarnaast is specifiek gekeken naar tien verschillende thema’s: instroom, uitstroom, imago, innovatie & technologie, organiseren van zorg, werkomgeving, psychische druk, opleiden en ontwikkelen, regelgeving en regeldruk, en financiering van zorg. In de jeugdzorg zijn er zowel negatieve als positieve signalen. Zo is vooral de ambulante zorg getroffen en gingen veel activiteiten niet door tijdens de lockdown. Sommige jongeren raakten uit beeld. Tegelijkertijd lieten de jeugdzorgmedewerkers zien inventief te kunnen zijn en wordt hun aanpassingsvermogen geprezen. Ook ervaarden sommige jongeren minder druk. In de kinderopvang zorgde de coronacrisis voor onzekere en wisselvallige situaties. In eerste instantie liep het aantal kinderen op de opvang ver terug tijdens de lockdown. Na de eerste versoepelingen ontstond er juist onderbezetting van het personeel. Afstand houden blijkt lastig en dit zorgt, zeker richting ouders, soms voor ongemakkelijke situaties voor de professional.

Jeugdhulp tijdens de coronacrisis - Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Publicatiedatum: 1 september 2020

In de tussenrapportage besteedt Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aandacht aan de ontwikkeling van de jeugdhulp tijdens de coronacrisis. Het rapport geeft een beeld van de gevolgen van de lockdown voor de jeugdhulp en zorg in het algemeen. De professionals spreken van verschillende zorgen met betrekking tot de huidige jeugdhulp. Zo zouden kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen uit beeld zijn geraakt en ontstonden er onveilige thuissituaties. Daarnaast zijn er zorgen over personeelstekorten en financiële problemen binnen jeugdhulpinstanties. Deze problemen zouden tijdens de tweede golf wel eens groter kunnen worden dan ze al zijn. Wel wordt aangegeven dat de sector op verschillende manieren anticipeert op een tweede golf. Aan de hand van het onderzoek is een sectorrapportage geschreven met de belangrijkste lessen en uitdagingen voor de tweede coronagolf.

Analyse financiële impact corona op jeugdzorg - EY

Publicatiedatum: 1 september 2020

Uit de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg die is ontwikkeld door EY, blijkt dat de Nederlandse jeugdzorginstellingen een flinke financiële klap hebben gehad door de coronacrisis. Er zijn met name zorgen omtrent de grotere instellingen. Juist de grote instellingen hebben een breed scala aan expertise en bieden ruimte voor crisishulp. Het omvallen van grote jeugdzorgorganisaties zou de sector dan ook erg kwetsbaar maken.

Kwetsbare kinderen tijdens de coronacrisis – Verwey Jonker Instituut en Crisisfonds voor kwetsbare kinderen

Publicatiedatum: 2 juli 2020

 • Methode: vragenlijst
 • Respons: 1781 professionals uit de jeugdzorg, maatschappelijke organisaties of overige zorginstellingen
 • Over de representativiteit: gebaseerd op interpretaties van professionals over kinderen die in hun ogen de hulp het hardst nodig hebben
 • Resultaten: Wat helpt kwetsbare kinderen die tijdens de coronacrisis thuis zijn?

Het Verwey-Jonker Instituut deed namens het Crisisfonds onderzoek naar de thuissituatie van kwetsbare kinderen in tijden van het coronavirus. Via de ondervraagde professionals werd de situatie van 29.026 kinderen in de leeftijd 0-21 jaar in kaart gebracht. De uitvraag vond plaats tussen 30 april en 13 mei. Het onderzoek laat zien dat veel van de bestaande problematiek bij de kinderen tijdens de coronacrisis is verergerd, met name gedrags- en psychische problematiek en stress in het gezin. Ook blijkt dat een deel van de hulpverlening en ondersteuning, vooral binnen dagbesteding en de school- en kinderopvang, is weggevallen.

Ervaringen jongeren in de jeugdhulp - JeugdWelzijnsBeraad

Publicatiedatum: 17 juni 2020

 • Methode: Vragenlijst
 • Respons: 100 jongeren van 11 jaar tot 21 jaar met jeugdhulp
 • Over de representativiteit: Grootste deel ontvangt residentiële jeugdhulp
 • Resultaten: Corona onderzoek

Het JeugdWelzijnsBeraad onderzocht de ervaringen van jongeren in de jeugdhulp tijdens de coronacrisis. Van de deelnemende jongeren heeft de helft te maken met residentiele jeugdhulp. De coronamaatregelen blijken veel invloed te hebben op het welzijn van deze jongeren en de hulp die zij ontvangen. De jongeren zeggen minder sociaal contact te hebben met hun vrienden, familie en hun begeleiders. Daarnaast uiten ze zorgen over het onderwijs en de doorstroommogelijkheden in de jeugdhulp. Ook klinken er positieve geluiden. Zo ervaren jongeren minder druk vanuit de maatschappij en meer vrije tijd.

Financiële status jeugdhulpinstellingen - Jeugdautoriteit

Publicatiedatum: 2 april en 2 juni 2020

De verminderde mogelijkheden in de jeugdhulp hebben gevolgen voor jeugdhulpinstellingen. De Jeugdautoriteit onderzocht begin april 2020 bij, vooral grote, jeugdhulpaanbieders in het hele land, de impact van corona op deze organisaties. In mei en september 2020 werd dit onderzoek herhaald. Bij de laatste meting gaven meer jeugdhulpaanbieders aan dat het goed gaat binnen de organisatie en dat zij goed aan de hulpvraag kunnen voldoen. Wel wordt er minder ambulante en residentiële hulp geleverd dan voor de coronacrisis, vanwege de beperkingen die de maatregelen met zich meebrengen. Binnen de sector zijn er zorgen over de tweede coronagolf. Men vreest vooral voor financiële problemen en personeelstekorten.

Ervaringen jeugdhulp - Garage 2020 en Nederlands Jeugdinstituut

Publicatiedatum: 20 mei 2020

Garage 2020 en het Nederlands Jeugdinstituut voerden in maart en april 2020 een onderzoek uit onder verschillende partijen, zoals jongeren, ouders, hulpverleners, bestuurders en beleidsmakers. Doel was te achterhalen hoe zij de gevolgen van het coronavirus binnen de jeugdhulp ervaren en welke zorgen zij hebben. De onderzoekers spreken enerzijds over positieve signalen van gezinnen die plotseling veerkracht tonen. Maar ze wijzen ook op een mogelijke toename in kansenongelijkheid binnen de jeugdhulp als een tweede golf van het virus zich voordoet.

Kwetsbare jongeren in coronatijd - MEE NL

Publicatiedatum: 21 april 2020

 • Methode: Vragenlijst
 • Respons: 972 professionals die zich bezighouden met jongeren met een beperking
 • Over de representativiteit: Alleen professionals die aanwezig waren bij het symposium ‘Kwetsbare jongeren in coronatijd’
 • Resultaten: Kwetsbare jongeren in coronatijd

Jaarlijks publiceert MEE NL een signaleringsrapport over de knelpunten die mensen met een beperking ervaren. Deze keer is in dit rapport aandacht besteed aan de situatie van kwetsbare jongeren in tijden van corona. Deze professionals gaven zelf aan zorgen te hebben over het wegvallen van structuur en ritme voor de jongeren, jongeren die uit beeld raken en onveilige thuissituaties. Daarnaast is een belangrijke conclusie dat fysiek contact nodig blijft om goede begeleiding te geven.

Gevolgen coronacrisis voor zorgsectoren - Gupta-Strategists

Publicatiedatum: 24 maart 2020

Onderzoeksbureau Gupta-Strategists onderzocht de eerste gevolgen van de coronacrisis in verschillende zorgsectoren, waaronder de jeugdzorg. Het blijkt dat voor een groot deel van de jongeren in de jeugdzorg de zorg stopte of werd aangepast vanwege de coronamaatregelen. Ongeveer 30.000 jeugdigen kregen daardoor tijdelijk geen zorg en voor nog eens 130.000 jeugdigen werd de zorg verminderd of aangepast. Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de gevolgen voor de zorgsectoren als deze crisis langer aanhoudt. Het onderzoek geeft hiervoor verschillende scenario’s.

Werk, inkomen en armoede

Werkloosheidcijfers per maand – CBS Statline

Maandelijkse actualisatie

Het CBS publiceert maandelijks de nieuwste arbeidsmarkt cijfers over verschillende leeftijdsgroepen. Deze cijfers zijn zelf op te vragen via een maatwerktabel. Sinds de uitbraak van het coronacrisis in Nederland is het aantal werklozen per maand flink gestegen. Onder jongeren van de leeftijd 15 tot 25 jaar is er sprake van een recordstijging. Tussen februari en juni 2020 is het aantal werkloze jongeren met 62.000 gestegen.

Wereldwijde armoede - Verenigde Naties

Publicatiedatum: 11 mei 2020

De United Nations Sustainable Development Group maakte in april een inschatting van de toenemende armoede onder kinderen die de coronacrisis teweeg zal brengen. Hiervoor gebruikten ze het IFPRI-model om armoede te berekenen. De onderzoekers schatten dat wereldwijd tussen 42 tot 66 miljoen extra kinderen door de coronacrisis in armoede terecht kunnen raken. Met name kinderen uit arme gezinnen lopen een groot risico. Het VN-rapport geeft aanbevelingen voor landelijke beleidsmakers om kinderen te beschermen tegen de crisis.

Financiële gevolgen coronacrisis - Nibud

Publicatiedatum: april 2020

 • Methode: Vragenlijst
 • Respons: 1050 personen van 18 jaar of ouder
 • Over de representativiteit: Representatief op geslacht, leeftijd en inkomen
 • Resultaten: Factsheet coronacrisis en geldzaken

Het Nibud onderzocht in maart 2020 welke financiële gevolgen mensen ervaren door de coronacrisis.Uit de vragenlijst kwam naar voren dat vooral jongeren financiële onzekerheid ervaren. 33 procent van de 18 tot 25 jarigen ervaart een terugval van de inkomsten. 26 procent van de jongeren is bang helemaal geen inkomen meer te krijgen. Dit percentage ligt significant hoger dan de percentages voor andere leeftijdsgroepen.

Rechten van kinderen en jongeren

Rechten en belangen kinderen - Unicef

Publicatiedatum: 28 mei 2020

UNICEF Nederland bracht de gevolgen van de coronacrisis in beeld voor armoede, geweld tegen kinderen, onderwijs, mentaal welzijn, migratie en jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugdstrafrecht: wat was de situatie in Nederland vóór de coronacrisis en welke ontwikkelen zijn er nu zichtbaar zijn of worden verwacht? De analyse is gemaakt op basis van inzichten uit onderzoeken van eerdere crises wereldwijd, lopende onderzoeken en de mening van experts die zich met deze thema’s bezighouden. Unicef concludeert dat er te weinig rekening wordt gehouden met de gevolgen van de coronamaatregelen voor kinderen en jongeren. Daardoor kan de situatie van kinderen verslechteren en kunnen er nog meer kwetsbare kinderen bij komen.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies