Aantal minderjarige verdachten

Het aantal geregistreerde minderjarige verdachten is in 2020 gedaald. Per 1.000 12- tot 18-jarigen staan er in 2020 12,8 minderjarigen geregistreerd als verdachte van een misdrijf. Een jaar eerder ging het om 14,8 per 1.000 minderjarigen. Deze jongeren zijn minstens één keer verdacht geweest van een misdrijf. Tien jaar eerder ging het om bijna 36 per 1.000 minderjarigen. De afgelopen tien jaar is de jeugdcriminaliteit met ruim de helft afgenomen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021).

Dit zijn gegevens gebaseerd op registraties door de politie. Daarnaast zijn er gegevens uit onderzoek waarbij jongeren bevraagd zijn over hun eigen gedrag. Dat onderzoek dateert echter uit 2015. Het gaat dan om zelfgerapporteerde criminaliteit. Deze cijfers liggen een stuk hoger. In 2015 zegt ruim een derde (35 procent) van de 12- tot en met 17-jarigen dat ze zich in de voorafgaande twaalf maanden schuldig hebben gemaakt aan één of meerdere van de 27 gevraagde delicten. Online delicten vallen daar niet onder. Ten opzichte van 2010 is er sprake van een daling. Toen zei 38 procent van de minderjarigen zich schuldig gemaakt te hebben aan het overtreden van regels (Van der Laan & Goudriaan, 2016).

Laatst bewerkt: 5 maart 2021


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (2021). Geregistreerde verdachten.
  • Kalidien, S. (2016). 'Criminaliteit en Rechtshandhaving 2015. Ontwikkelingen en samenhang'. Den Haag: CBS, WODC, Raad voor de Rechtsspraak.
  • Laan, A. van der & Beerthuizen, M.G. (2018). Monitor Jeugdcriminaliteit 2017. Ontwikkelingen in de geregistreerde jeugdcriminaliteit in de jaren 2000-2017. Den Haag: WODC.
  • Laan, A. van der, & Goudriaan, H. (2016). Monitor Jeugdcriminaliteit. Ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit 2007-2015. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Geregistreerde verdachten naar herkomst

De afgelopen tien jaar is er bij alle herkomstgroepen een aanzienlijke daling te zien in het aantal geregistreerde minderjarige verdachten van een misdrijf.  Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond staan echter, vergeleken met jongeren met een Nederlandse achtergrond, nog steeds veel vaker geregistreerd als verdachte van een misdrijf.

De daling in de afgelopen tien jaar is het grootst onder jongeren met een Marokkaanse migratieachtergrond. In 2010 stonden 107,5 Marokkaanse jongeren per 1.000 geregistreerd als verdachte van een misdrijf. Dt aantal is in 2020 gedaald naar 33,4 per 1.000 jongeren met een Marokkaanse migratieachtergrond.

In 2020 staan 9,5 per 1.000 jongeren met een Nederlandse achtergrond geregistreerd als verdachte. Onder jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond gaat het om ruim 25 jongeren. Jongeren met een niet-westerse achtergrond zijn, vergeleken met die met een westerse achtergrond, bijna twee keer zo vaak verdacht van een misdrijf.

Onder de grootste groepen jongeren met een migrantieachtergrond in Nederland is in 2020 het aantal verdachten het hoogst onder jongeren met een Antilliaanse of Arubaanse afkomst (41,4 per 1.000 jongeren) en het laagst onder jongeren met een Turkse afkomst (17,7 per 1.000 jongeren).

Laatst bewerkt: 20 maart 2020


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Zelfgerapporteerd daderschap

Cijfers verkregen uit onderzoek waarbij jongeren bevraagd zijn over hun eigen gedrag liggen een stuk hoger dan de cijfers over geregistreerd daderschap. Het gaat dan om zelfgerapporteerde criminaliteit. In 2015 zegt ruim een derde (35 procent) van de 12- tot en met 17-jarigen dat ze zich in de voorafgaande twaalf maanden schuldig hebben gemaakt aan één of meerdere van de 27 gevraagde delicten. Online delicten vallen daar niet onder. Ten opzichte van 2010 is er sprake van een daling. Toen zei 38 procent van de minderjarigen zich schuldig gemaakt te hebben aan regelovertredend gedrag.

De drie meest gerapporteerde geweldsdelicten in 2015 zijn iemand slaan zonder verwonding, iemand bedreigen en iemand slaan met verwonding, waarbij verwondingen uiteenlopen van een blauw oog of bloedneus tot ernstiger vormen (Van der Laan & Goudriaan, 2016).

Onder 12-minners (10- en 11-jarigen) is het percentage zelfgerapporteerd daderschap in de periode 2010-2015 met 20 procent gelijk gebleven. Het percentage kinderen dat in 2015 zegt een of meerdere geweldsdelicten te hebben gepleegd (13 procent) is hoger dan bij vermogensdelicten (9 procent) en vandalisme (6 procent). Binnen de categorie geweld gaat het voor het grootste deel om kinderen die zeggen 'iemand te hebben geslagen zonder verwonding' (11 procent), gevolgd door 'slaan met verwonding' (5 procent).

Er is zowel bij 12-minners als bij 12- tot en met 17-jarigen nauwelijks verschil in prevalentie tussen jongeren met een migratieachtergrond en jongeren van Nederlandse afkomst (Van der Laan & Goudriaan, 2016).

Laatst bewerkt: 11 april 2019


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

  • Van der Laan, A. & Goudriaan, H. (2016). Monitor Jeugdcriminaliteit. Ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit 2007-2015. Den Haag: WODC.

Online delicten

17 procent van de 12- tot 18-jarigen zegt in het voorgaand jaar wel eens een cyberdelict te hebben gepleegd. Daarbij gaat het meestal om inloggen op een computer of netwerk zonder toestemming (12 procent) of om wachtwoorden van iemand anders veranderen (6,6 procent).

Ruim 20 procent van de 12- tot en met 17-jarigen geeft daarnaast aan zich schuldig te hebben gemaakt aan een gedigitaliseerd delict. Het gaat hierbij om onder andere het zich voordoen als iemand anders op internet (11,7 procent), iemand bedreigen via e-mail, sms of chat (7,7 procent), bedreigen via sociale media (8,4 procent) of verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal van minderjarigen (4,4 procent) (Van der Laan en Goudriaan, 2016).

Laatst bewerkt: 15 maart 2018


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

  • Van der Laan, A. & Goudriaan, H. (2016). Monitor Jeugdcriminaliteit. Ontwikkelingen in jeugdcriminaliteit 2007-2015). Den Haag: WODC.

Definitie

Onder delinquent (of crimineel) gedrag vallen verschillende gedragingen die door de wetgever strafbaar zijn gesteld.

Delinquent of crimineel gedrag is een verzamelterm voor verschillende soorten gedrag die volgens de wet strafbaar zijn en die daarom tot een boete of straf kunnen leiden. Kinderen onder de 12 jaar kunnen in Nederland volgens het strafrecht niet veroordeeld worden. Officieel gaat het bij jeugddelinquentie dus om jongeren in de leeftijdscategorie vanaf 12 jaar.

Strafbare feiten of delicten zijn te verdelen in vier typen: geweldsdelicten, vermogensdelicten, vernieling, en overige delicten. Binnen deze typen kan weer een onderscheid worden gemaakt tussen overtredingen en misdrijven. Overtredingen zijn voornamelijk lichte vormen van regelovertredingen zoals zwartrijden en vuurwerk afsteken buiten de daarvoor bestemde periode. Misdrijven zijn zwaardere strafbare feiten zoals (winkel)diefstal, inbraak, mishandeling, beroving en verkrachting.

Bron

  • Laan, A. van der, Blom, M. (2011). 'Jeugdcriminaliteit in de periode 1996-2010 : ontwikkelingen in zelfgerapporteerde daders, door de politie aangehouden verdachten en strafrechtelijke daders op basis van de Monitor Jeugdcriminaliteit 2010'. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies