Drankgebruik onder jongeren

Het aantal 12- tot 16-jarigen die zeggen nooit te drinken, is in 2019 afgenomen. In 2019 zegt bijna 70 procent nooit te drinken. Een jaar eerder ging het om bijna 76 procent van deze jongeren. Onder de 16- tot 20-jarigen is het percentage niet-drinkers wel iets gestegen, van 21,9 procent in 2018 naar 22,11 procent in 2019.

Zwaar en overmatig drankgebruik is afgenomen onder 12- tot 20-jarigen. Onder 20- tot 30-jarigen is echter opnieuw een stijging te zien in zwaar drankgebruik.

Bij jongens is sprake van zwaar drankgebruik als zij minstens één keer per week zes of meer glazen alcohol drinken op een dag. Bij meisjes geldt vier glazen alcohol drinken op een dag als zwaar drankgebruik. Zwaar drankgebruik komt in 2019 voor bij circa 11 procent van de 16- tot 20-jarigen. Dat is een daling ten opzichte van 2017 en 2018, toen het respectievelijk 16 procent en 13 procent was. Onder 20- tot 30-jarigen is echter het aantal zware drinkers opnieuw gestegen van ruim 14 procent in 2017 naar 16,4 procent in 2018 en 16,8 procent in 2019.

Overmatig drankgebruik, waarbij jongens meer dan 21 glazen en meisjes meer dan 14 glazen drinken per week, is in alle leeftijdscategorieën ten opzichte van 2018 gestegen. Onder 16- tot 20-jarigen is het percentage jongeren met overmatig drankgebruik gestegen van ruim 5 procent in 2018 naar bijna 8 procent in 2019. Ook onder 20- tot 30-jarigen is er een toename: in 2018 ging het om 10,6 procent en in 2019 om 13 procent van deze leeftijdsgroep (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020).

Alcoholgebruik onder scholieren

In het Peilstationonderzoek en het HBSC-onderzoek (Rombouts, 2020; Stevens e.a. 2018) onder scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs worden leerlingen bevraagd over hun alcoholgebruik. Van de basisschoolleerlingen zegt in 2019 ruim 13 procent ooit alcohol te hebben gedronken. 1,9 procent zegt dit nog in de afgelopen maand te hebben gedaan en bijna 1 procent zegt ooit dronken geweest te zijn. In het voortgezet onderwijs komt drankgebruik aanzienlijk vaker voor. Daar zegt bijna 47 procent van de 12- tot en met 16-jarigen ooit gedronken te hebben en heeft 25 procent in de afgelopen maand gedronken. Bijna 14 procent is ooit dronken geweest.
Drankgebruik stijgt met de leeftijd. Zo zegt ruim 21 procent van de 12-jarigen ooit gedronken te hebben. Dit stijgt tot bijna 72 procent onder de 16-jarigen.

Van de jongeren in het voortgezet onderwijs die de laatste maand hebben gedronken, zegt 18,5 procent in de laatste maand één keer of vaker vijf glazen of meer op een dag te hebben gedronken, het zogenaamde bingedrinken. Het meest komt dit met 42 procent onder de 16-jarigen voor.

De afgelopen 20 jaar is het percentage 12- tot en met 16-jarige drinkers drastisch omlaag gegaan. In 1999 ging het om bijna 72 procent van de scholieren die ooit gedronken had. In 2019 gaat het om bijna 47 procent. Sinds 2015 lijkt het aantal drinkers onder scholieren te zijn gestabiliseerd (Rombouts e.a., 2020; Stevens e.a., 2018).

Laatst bewerkt: 2 juli 2020


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (2020). Alcoholgebruik.
  • Rombouts, M., van Dorsselaer, S., Scheffers-van Schayk, T., Tuithof, M., Kleinjan, M. & Monshouwer, K. (2020). Jeugd en riskant gedrag. Kerngegevens uit het peilstationonderzoek scholieren scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut.
  • Stevens, G., van Dorsselaer, S., Boer, M. e.a. (2018). HBSC 2017. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Definitie

Onder alcoholgebruik wordt verstaan het drinken van alcoholhoudende drank, bijvoorbeeld in de vorm van bier, wijn of mixdranken. De term 'alcoholgebruik' zegt niets over de mate van alcoholconsumptie. Meestal wordt onderscheid gemaakt tussen drinkers en niet-drinkers. Bij onderzoek onder jongeren gebeurt dit meestal door te vragen of 'ooit' alcohol is gebruikt. Om jongeren die ooit wel eens hebben gedronken te onderscheiden van jongeren die het regelmatig doen, wordt meestal gevraagd naar alcoholgebruik in de afgelopen maand.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies