Residentieel onderwijs wordt herzien

Het kabinet maakt structureel extra geld beschikbaar voor onderwijs aan jongeren in de residentiële jeugdzorg. Zij worden straks steeds vaker geplaatst in kleinschalige woonvoorzieningen in de eigen regio. Het extra geld maakt het mogelijk dat ze onderwijs kunnen blijven volgen op hun eigen school. Dat schrijft minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs aan de Tweede Kamer.

Wanneer jongeren nu in de residentiële jeugdzorg terechtkomen, worden zij uitgeschreven op hun school en is de overheid verantwoordelijk voor hun onderwijs. Daardoor zijn zij vaak verplicht naar een school te gaan die verbonden is aan de instelling waar ze verblijven. Met als gevolg dat ze vaak te maken krijgen met onderbrekingen en niet altijd het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben.

Volgens het plan van de minister komt de verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan deze jongeren straks bij de samenwerkingsverbanden te liggen. Daardoor kan elke jongere bij een plaatsing in een voorziening ingeschreven blijven op de eigen school. De school is en blijft betrokken tijdens en na de opname zodat de onderwijsontwikkeling zoveel mogelijk doorloopt. Dit kan bijvoorbeeld via een onderwijs-zorgarrangement of extra begeleiding op de eigen school.

Geen wisseling van school meer

'Het is positief dat steeds meer jongeren in de residentiële jeugdhulp onderwijs kunnen blijven volgen op hun eigen school', zegt Vincent Fafieanie van het NJi. 'Het is voor hen belangrijk dat ze niet van school hoeven wisselen. Want elke wisseling betekent stagnatie in hun onderwijsontwikkeling. Voor samenwerkingsverbanden en scholen betekent dit dat zij meer moeten gaan samenwerken met jeugdhulpvoorzieningen in hun eigen regio. Het voordeel daarvan is dat er in veel regio's al afspraken zijn tussen onderwijs- en jeugdzorgpartners en dat daarop voortgeborduurd kan worden.'

Bron: Tweede Kamer

Meer informatie

Kamerbrief Uitkomst herbezinning residentieel onderwijs