Kamer stemt in met vereenvoudiging inkoop

Het aanbesteden van jeugdzorg wordt eenvoudiger. De Tweede Kamer heeft op 19 april ingestemd met wijzigingen van de Jeugdwet en de Wmo die dat regelen.

Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning vallen onder de Europese aanbestedingsrichtlijn. Daardoor is het afsluiten van contracten tussen gemeenten en zorgaanbieders ingewikkeld en kosten de procedures veel tijd en dus geld. Het liefst willen de ministers van VWS en voor Rechtsbescherming jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning uitsluiten van de aanbestedingsrichtlijn, maar het is niet zeker of en wanneer dat kan. Daarom bevat het wetsvoorstel bepalingen die de bestaande procedures versimpelen.

Emvi-criterium geschrapt

De wetswijziging schrapt de verplichting van gemeenten om bij aanbestedingen opdrachten te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving, het zogenaamde emvi-criterium. Gemeenten kunnen op dit moment bijvoorbeeld zorg inkopen op grond van de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. In de praktijk zijn gemeenten en aanbieders daardoor veel tijd kwijt aan het opstellen en beoordelen van offertes. Na het schrappen van het emvi-criterium mag een gemeente bij een aanbesteding vooraf beslissen welke kwaliteitseisen zij stelt en welke prijs ze bereid is te betalen. Aanbieders beslissen of zij daarop willen inschrijven; de gemeente kiest uit de inschrijvers de aanbieders met het aantrekkelijkste aanbod.

Reële prijzen afspreken

De wetswijziging geeft de ministers ook de bevoegdheid om via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) gemeenten te verplichten om reële prijzen af te spreken. Ze kunnen bijvoorbeeld gemeenten verplichten om de prijs van de zorg elk jaar aan te passen aan de inflatie. Ook biedt de wetswijziging hun de bevoegdheid om per AMvB eisen te stellen die de continuïteit van zorg bevorderen. Ze kunnen bijvoorbeeld eisen dat gemeenten contracten afsluiten van minimaal drie jaar.

De Eerste Kamer moet zich nog buigen over de wetswijziging. Het is nog niet duidelijk wanneer de veranderingen ingaan.

Bron: Tweede Kamer

WetsvoorstelMemorie van toelichting

Lees ook