‘Herdefinieer wat jeugdhulp is’

Om de complexe jeugdzorg duurzaam te verbeteren is er een herdefinitie van het begrip jeugdhulp nodig. Ook moet er een kwaliteitskader en een nieuw bekostigingsmodel komen. Dat advies staat in de vervolgrapportage van de coalitie Samen Verder.

De coalitie is opgericht om kinderen met complexe problemen beter te helpen. De coalitie bestaat uit de Kinderombudsman, de Nationale Ombudsman, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Eerder kwam de coalitie met drie speerpunten voor het kabinet. Deze gingen over de toegankelijkheid van de jeugdhulp, de voortzetting van jeugdhulp aan jongeren vanaf 18 jaar en een integrale benadering. In haar vervolgrapportage geeft de coalitie drie oplossingsrichtingen voor de aanpak van complexe jeugdzorg. Deze moeten het fundament vormen onder de initiatieven die nu al worden genomen, waaronder de Hervormingsagenda Jeugd.

Herdefinitie jeugdhulp

Allereerst moet er één beeld komen van welke hulp jeugdhulp is en wat goede kwaliteit is. Hiervoor is een herdefinitie van het begrip jeugdhulp nodig met een daaraan gekoppeld kwaliteitskader. Zo'n kader kan helderheid scheppen in de taken van professionals en ervoor zorgen dat ze voldoende tijd en ruimte hebben om die taken uit te voeren.

De coalitie wil ook een nieuw bekostigingsmodel. Het is volgens de coalitie belangrijk dat de jeugdhulp betaalbaar blijft en dat geld geen belemmering vormt om kinderen goed te helpen. Een andere wijze van bekostiging moet zorgen voor reële tarieven en een simpeler systeem.

Om de toestroom in jeugdhulp te verminderen, is het belangrijk om problemen in andere leefdomeinen te voorkomen, vindt de coalitie. Ook moet er meer gepraat worden over wat we zien als normale opgroei- en opvoedproblemen en goed genoeg ouderschap en wat niet.

Anders denken en doen

Anita Kraak van het NJi is het eens met de analyse van de coalitie. 'Het gaat in de kern over anders gaan denken en doen. Dat begint met de leefwereld van kinderen en gezinnen centraal zetten en beseffen dat geen van ons de complexe maatschappelijke problemen in het jeugddomein alleen kan oplossen. We moeten echt samenwerken aan deze opgaven. Dat betekent dat we de eigen opdracht, sector, domein en autonomie soms ondergeschikt moeten maken aan die gezamenlijke opgave. Als we dat werkelijk doen, leidt dat tot de drie oplossingen van de coalitie: een ander kwaliteitskader, een andere manier van bekostiging en domeinoverstijgend werken.'

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

Bericht ministerie van VWS Vervolgrapportage Samen verder

Lees ook