Wet- en regelgeving over monitoring

In de Jeugdwet staat dat gemeenten moeten vastleggen welke resultaten zij willen bereiken met preventie en jeugdhulp, hoe zij dat gaan meten, en welke outcomecriteria zij gebruiken (artikel 2.2.2). Ook moeten ze jaarlijks onderzoeken hoe cliënten de hulp ervaren (artikel 2.10 en de Regeling Jeugdwet).

Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen moeten systematisch gegevens verzamelen en registreren over de kwaliteit van de hulp en toetsen of de hulp verantwoord is (artikel 4.1.4). Ook moeten zij jaarlijks rapporteren hoe vaak en op welke manier de kwaliteit is beoordeeld en wat de resultaten zijn (artikel 4.3.1). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd controleert of de afspraken over monitoring van de kwaliteit worden nagekomen (artikel 9.1).

Privacy van cliënten

De enige juiste manier om informatie over cliënten te delen, is met hun toestemming. Jeugdhulpaanbieders moeten bij de intake duidelijk maken dat zowel de instelling als de gemeente, die zorgt dat de hulp beschikbaar is, graag willen weten of de kwaliteit van de geboden hulp goed is. Hierbij benadrukken zij dat de informatie die zij met de gemeente bespreken niet gaat over individuele cliënten, maar altijd over groepen cliënten en altijd in geanonimiseerde vorm.

Een uitzondering vormen de gegevens die aanbieders voor de wettelijk verplichte Beleidsinformatie met het CBS moeten delen. Omdat instellingen hiertoe via de Jeugdwet wettelijk verplicht zijn, hoeven aanbieders geen toestemming te vragen aan de cliënt. Het NJi adviseert om ook in dit geval met cliënten te bespreken welke informatie over hen gedeeld wordt.

Afke Donker

Dr. Afke Donker

senior medewerker monitoring en sturingsinformatie