Maatwerk in Leefhuis Sittard

In een buitenwijk van Sittard staat sinds 2019 de woonvoorziening Leefhuis: twee woonhuizen verbonden door een binnendeur en een tuin. Er wonen zes kinderen, 6 tot 17 jaar oud. Het Leefhuis is een kleinschalig verblijf voor kinderen die extra steun nodig hebben bij het opgroeien.

Thuis

Het uitgangspunt van het Leefhuis is dat kinderen 'zo thuis mogelijk' opgroeien. Dat betekent dat zij zichzelf herkennen in hun dagelijkse omgeving. De kinderen komen uit de directe omgeving. In het Leefhuis spreken ze de taal die ze kennen en waarmee zij zich emotioneel verbonden voelen. Ouders, vrienden en familie zijn relatief dichtbij, net als school, sport en vrijetijdsvoorzieningen. Het tienminutengesprek op school, het overleg met de voetbaltrainer, spelen met buurtkinderen; in alle situaties stemmen ouders, groepsleiding en behandelcoördinator af wie wat doet. De basisomgeving van ieder kind blijft zoveel mogelijk intact, en daarmee ook een pedagogische omgeving die steun kan bieden tijdens en na het verblijf in het Leefhuis.

Doelgroep

Alle kinderen in de regio Sittard, ongeacht hun onderliggende problematiek, die voor korte of langere tijd een thuis zoeken.

Podcasts

Wil je meer weten over hoe het is om bij het Leefhuis te werken? Het NJi sprak met Anne die als groepsleiding in het Leefhuis werkt.

Beluister het interview met Anne

Wil je weten hoe ouders de samenwerking met het Leefhuis ervaren? Het NJi sprak met een moeder van wie de zoon daar nu 3 jaar woont.

Beluister het interview met een moeder

Initiatiefnemers

Grondlegger van het Leefhuis is Talent, een organisatie die praktische steun en begeleiding biedt aan gezinnen en kinderen met uiteenlopende problemen, zoals een lichte verstandelijke beperking, ontwikkelings-, gedrags-, of psychiatrische problemen. In het Leefhuis werkt Talent samen met Care4Kidz. Care4kidz biedt ambulante outreachende behandeling aan kinderen met psychiatrische problemen.

Perspectief

'Het perspectief' van elk kind krijgt veel aandacht bij de intake. In een perspectiefplan worden afspraken vastgelegd over concrete doelen van kind en ouders en hoe het Leefhuisteam daaraan binnen welke tijd denkt te werken. Zo ontstaat een inzichtelijk proces van stap voor stap bouwen aan de toekomst, met gedeelde verantwoordelijkheid. Het perspectiefplan wordt elk half jaar geëvalueerd met het kind en de ouders.

Behandeling gekoppeld aan wonen

De meeste kinderen in het Leefhuis hebben psychologische of psychiatrische problemen. Waar nodig wordt behandeling geboden. Die behandeling is geïntegreerd in het alledaagse leven en in de dagelijkse begeleiding. Dat is mogelijk doordat Care4Kidz ambulant en outreachend werkt en vaak kinderen in hun eigen omgeving ontmoet.

De ambulante behandelaar van Care4Kidz is een aantal uren per week in het Leefhuis aanwezig  en ziet de kinderen in hun sociale context in de huiskamer. Zo heeft de behandelaar zicht op de groepsdynamiek en de relatie tussen kind en begeleiders.

 Ook krijgen begeleiders in de dagelijkse realiteit duiding van het ontstaan en de aanpak van bijvoorbeeld interactiepatronen. Daarnaast ondersteunt de behandelaar het team als sparringpartner, bijvoorbeeld bij moeilijke individuele of groepsprocessen en bij het betrekken van ouders en andere betrokkenen. Zo wordt er op vier niveaus winst behaald:
 

  • Een realistischer blik op competentie en gedrag van het kind.
  • Onderbouwing van en voorbeeldgedrag door behandelaars voor een meer effectieve aanpak door de begeleiders.
  • Versterking van het elkaar aanvullende, interprofessionele werken.
  • De-stigmatisering van het kind, dat niet steeds naar een gespecialiseerde voorziening of professional moet.

Ouders in de hoofdrol

De begeleider bespreekt het welzijn en de ontwikkeling van het kind in het dagelijks contact met de ouders. Er zijn geen vaste contactmomenten; iedere ouder is op elk moment welkom. Ouders bellen, ze komen op bezoek in het Leefhuis, ze halen medicatie op voor hun kind, ze komen hun kind halen voor een verjaardag of sportactiviteit, voor een logeerpartijtje of om te gaan winkelen. De regie en uitvoering blijft zoveel mogelijk bij de ouders liggen. Doordat ze meedenken en meebeslissen, behouden ze hun opvoedkundige rol en blijft de pedagogische relatie met hun kind overeind.

Personele bezetting

Er werken zes mbo- en hbo-geschoolde begeleiders; de bezetting is in totaal 5,7 fte. Zes uur per week is er een gastvrouw aanwezig. Een gedragswetenschapper van Talent en een ambulant behandelaar van Care4kidz zijn voor een aantal uren per week beschikbaar.

Lees meer over dit praktijkvoorbeeld in de uitgebreide beschrijving