Vormen van kinderopvang

Onder kinderopvang vallen alle voorzieningen die tegen vergoeding overdag kinderen opvangen. De kinderopvang wordt vooral gebruikt door werkende en studerende ouders of ouders in een herintredingstraject.

Formele kinderopvang

Kinderopvang is te verdelen in drie vormen:

  • Kinderdagopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar. Hieronder valt ook de kortdurende opvang en de voorschoolse educatie, ook wel bekend als peuterspeelzaal, peutergroep of voorschool.
  • Buitenschoolse opvang voor 4 – 12 jarigen.
  • Gastouderopvang voor kinderen van 0 – 12: een kleinschalige, huiselijke, vaak flexibele vorm van kinderopvang.

Deze vormen behoren tot de formele kinderopvang in de zin van de Wet Kinderopvang en de kwaliteitseisen van peuterspeelzalen.

Andere vormen van kinderopvang

  • Ouderparticipatiecrèches hebben een aparte status in de Wet kinderopvang.
  • Peuterspeelzalen moeten aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als de kinderopvang. In 2018 wordt hiervoor ook de financiële wet- en regelgeving gelijk getrokken met die van de kinderopvang (Wet harmonisatie).
  • Een oppas behoort niet tot de formele kinderopvang.
  • Er zijn ook kinderdagverblijven die eigenlijk vallen onder zorg. Deze worden soms wel kinderdagverblijf genoemd, maar zijn het niet volgens de Wet Kinderopvang. 

Cijfers

Aantal kindcentra en gastouders

Het aantal kindercentra en gastouders die onder de Wet Kinderopvang vallen, wordt jaarlijks bijgehouden. Informele kinderopvang door familie of vrienden en tieneropvang vallen hier niet onder.

Bekijk de cijfers

Aantal kinderen

Hoeveel kinderen maken gebruik van kinderopvang? De Rijksoverheid publiceert kwartaalrapportages, samengesteld aan de hand van uitgekeerde kinderopvangtoeslag.  De kwartaalrapportage geeft het gemiddelde gebruik van kinderopvang weer, uitgesplitst naar dagopvang, bso en gastouderopvang. Ook is er informatie te vinden over de tarieven van kinderopvang, ingeschreven locaties en de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie.

Kinderopvang in historisch perspectief 

De kinderopvang heeft de afgelopen decennia grote ontwikkelingen doorgemaakt. Lag de nadruk na de invoering van de Wet Kinderopvang (2005) vooral op de betaalbaarheid van de kinderopvang, de laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de pedagogische kwaliteit en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

Lees meer over de geschiedenis van kinderopvang in Nederland. 

Lees ook

Els Geeris

senior adviseur