Wat speelt er rond huiselijk geweld en kindermishandeling?

Het voorkomen en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling is een zaak voor iedereen. Er zijn verschillende organisaties, professionals en betrokken volwassenen mee bezig. Samen proberen zij het leven van kinderen te versterken en kindermishandeling te signaleren, hulp te bieden en het onderwerp onder de aandacht te houden. Welke ontwikkelingen zijn er op dit moment?

Jaarlijks

Week tegen kindermishandeling

Elk jaar wordt in november aandacht gevraagd voor kindermishandeling. De verhalen van professionals, ouders en kinderen die te maken kregen met kindermishandeling staan centraal. Wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen deze inzichten ons handelen verbeteren? Zodat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien? Wat er bij jou in de buurt wordt georganiseerd, vind je in de aanloop naar de Week op Week tegen Kindermishandeling 2023. Leer, deel en laat je inspireren.

Impactmonitor CBS

Inzicht in gegevens over huiselijk geweld en kindermishandeling is belangrijk voor regio's, gemeenten en het rijk om de aanpak te verbeteren. Twee keer per jaar actualiseert het CBS het dashboard van de Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. De monitor biedt inzicht in relevante data voor het beleid omtrent de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Januari 2023 heeft het CBS de rapportage van de cijfers van 2022 uitgebracht. In deze rapportage wordt informatie uit diverse bronnen en onderzoeken gecombineerd om een totaalbeeld te geven van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

September 2023

Voortgang aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

In september is de Kamer geïnformeerd over de voortgang van de aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Belangrijke speerpunten in de aanpak zijn het eerder en beter in beeld krijgen van geweld, het vroegtijdig ingrijpen en het werken aan duurzame oplossingen en goede samenwerking. In de kamerbrief wordt ook gesproken over de aanpak voor specifieke groepen en vormen van geweld, zoals gendergerelateerd geweld en seksueel geweld.

Derde cohortstudie naar huiselijk geweld en kindermishandeling

Het Verweij-Jonker instituut heeft de derde cohortstudie naar huiselijk geweld en kindermishandeling uitgebracht. Ten opzichte van de voorgaande cohortstudie lukt het vaker om geweld in gezinnen te stoppen. En het ernstige en veelvuldige geweld te verminderen. Meer kinderen en volwassenen ontvangen hulp. En de hulp voor volwassenen lijkt gerichter te worden ingezet op de problemen die er zijn, zoals hulp gericht op trauma's.

De onderzoekers geven aan dat docenten en het schoolmaatschappelijk werk zowel door kinderen als ouders genoemd worden als belangrijke bron van hulp en ondersteuning.

Het onderzoek toont aan dat er aandacht moet zijn voor het effect van opgroeien in onveiligheid op het gedrag van kinderen. Zo blijkt er een relatie tussen ervaren kindermishandeling en gerapporteerd geweld van kinderen richting hun ouders.

Het nieuwsbericht en het rapport vind je bij het nieuwsbericht Kijk naar effect huiselijk geweld op kind.

Maart 2023

De meldcode en nieuwkomersgezinnen

In nieuwkomersgezinnen is er een verhoogde kans op kindermishandeling. Dat kan komen door bijvoorbeeld stress, trauma's, onzekerheid over een eventuele verblijfsstatus, werkloosheid, discriminatie of een gebrek aan een ondersteunend netwerk.

Uit een verkenning van Pharos blijkt dat 70 procent van de aandachtfunctionarissen die werken met de meldcode kindermishandeling het lastig vindt om daarover in gesprek te gaan met ouders in nieuwkomersgezinnen. 56 procent van de aandachtfunctionarissen vindt dat het signaleren van kindermishandeling bij nieuwkomersgezinnen moeilijker is dan bij andere gezinnen.   

In het rapport Eindrapportage_kindermishandeling lees je waarom het werken met nieuwkomersgezinnen uitdagend is en hoe professionals beter toegerust kunnen worden deze gezinnen goed te ondersteunen.

Februari 2023

Wijzer met de meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin staat wat professionals moeten doen als ze kindermishandeling of huiselijk geweld vermoeden. Regelmatig ervaren professionals, aandachtsfunctionarissen of organisaties belemmeringen bij het werken met de meldcode. Hoe pakken anderen dat aan? Welke oplossingen zijn er? Wat werkt en hoe dan?

Op Wijzer met de meldcode heeft Augeo twaalf vraagstukken met handige tips en aanbevelingen op een rij gezet die zijn gebaseerd op ervaringen van professionals uit verschillende sectoren.

Januari 2023

Nationaal actieplan tegen seksueel geweld

Het nationaal actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld is van start gegaan. Doel van het actieplan is het tegengaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Dit gebeurt bijvoorbeeld door kennis te verspreiden over hoe je het kunt signaleren en welke aanpakken werken om het te helpen stoppen. Ook is er binnen het actieprogramma aandacht voor de rol van de omstanders, zodat zij seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld herkennen en weten wat ze kunnen doen wanneer zij hiermee in aanraking komen.

Zie voor praktische informatie de pagina's over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

September 2022

Voortgang aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Jaarlijks wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze kamerbrief staat onder meer informatie over de raakvlakken van deze aanpak met andere landelijke programma's zoals het Nationaal actieplan tegen seksueel geweld, het programma Samen tegen mensenhandel en het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Juni 2022

Publicatie onderzoeksprojecten ZonMw

Het onderzoeksprogramma Veilig Opgroeien van ZonMw is in 2022 formeel afgerond en de tot nu toe gerapporteerde resultaten zijn gebundeld in een projectenbundel. Het meerjarig onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis is nog in volle gang en de laatste projecten lopen door tot in 2024.

December 2021

Eindrapportage programma Geweld hoort nergens Thuis

Het programma Geweld hoort nergens thuis had een looptijd van april 2018 tot en met december 2021. Het doel van het programma was huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade van geweld te beperken en de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, duurzaam te doorbreken.

In de eindrapportage is terug te lezen welke activiteiten daartoe hebben bijgedragen. Voorbeelden daarvan zijn de totstandkoming van de Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling, de implementatie van de verbeterde meldcode en het breed gedragen werken volgens de visie Gefaseerd samenwerken aan veiligheid.

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.

Agnes Derksen

Agnes Derksen

senior medewerker inhoud