Ambitie

Met het vaststellen van de Hervormingsagenda Jeugd is ook het advies 'Kwaliteit en blijvend leren. Van praten naar doen.' omarmd. De ambitie van het netwerk Kwaliteit en Blijvend Leren richt zich op de jeugdhulp. Kwaliteit en Blijvend Leren zet een fundament neer waarop het werkveld kan steunen bij het duurzaam verhogen van de kwaliteit van hulp aan jongeren, kinderen en hun opvoeders. Het netwerk maakt een cultuur waar binnen het werkveld waarin voortdurend leren en verbeteren vanzelfsprekend zijn. 

Leercyclus

Onze ambitie is om in de jeugdhulp een cultuur waar te maken waarin voortdurend leren en verbeteren vanzelfsprekend is. De leercyclus maakt dit zichtbaar. Het doorlopen van deze cyclus leidt tot leren en tot het stapsgewijs verbeteren van de kwaliteit. 

De leercyclus bestaat uit 4 stappen. Deze 4 stappen noemen we de 'leidende principes'. De principes zijn:

  1. Verbinding aangaan. Het werkelijk samen verbinden aan de opgave.
  2. Samen beslissen. Het maken van een gezamenlijke analyse, doelbepaling en aanpak.
  3. Doen wat werkt. Gebruik maken van de kennis over wat wel en wat niet werkt.
  4. Samen reflecteren. Meten en onderzoeken in het kader van de opgave.

De leercyclus vanuit deze principes is in de jeugdhulp nog geen staand gebruik. Een leercyclus aangaan en afmaken - écht verbinding aangaan, écht samen beslissen, écht doen wat werkt en écht samen reflecteren - is op alle niveaus nog moeilijk. Het kan beter. Daarom is het van belang dat we in de jeugdhulp met elkaar kiezen voor het hanteren van deze principes.

De KBL leercyclus bestaat uit: verbinding aangaan, samen beslissen, doen wat werkt, samen reflecteren

Meer informatie

Advies Kwaliteit en blijvend leren. Van praten naar doen.
Adviezen werkgroepen Kwaliteit & Effectiviteit en Leren, Ontwikkelen en Kennisinfrastructuur. Deze adviezen zijn de basis geweest voor het advies 'Kwaliteit en blijvend leren. Van praten naar doen'.

​​​Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028. De Hervormingsagenda jeugdhulp is en blijft bepalende context voor het werken aan kwaliteit en blijvend leren. De werkorganisatie verhoudt zich dus tot de inspanningen die verricht worden om de Hervormingsagenda uit te voeren.