Wet- en regelgeving bij preventief jeugdbeleid

In vijf wetten speelt preventie een rol. Dit zijn de Wet publieke gezondheidszorg (Wpg), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Verschillende van deze wetten zijn ook van toepassing op jeugd.

Wpg: jeugdgezondheidszorg

Gemeenten zijn vanuit de Wet publieke gezondheidszorg (Wpg) verantwoordelijk voor onder andere de jeugdgezondheidszorg. Hier valt bijvoorbeeld vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen onder. Ook vallen onder deze wet algemene taken publieke gezondheidszorg, zoals het voorkomen van alcoholmisbruik bij jongeren en het geven van prenatale voorlichting aan ouders. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de lokale invulling en uitvoering.

Wmo 2015: voorkomen zwaardere vormen van ondersteuning

Vanuit de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bevorderen van maatschappelijke participatie. Dit kan bijdragen aan gezondheidswinst en welbevinden. Ook wordt er een actieve inzet verwacht op het gebied van preventie en vroegsignalering. Dit om te voorkomen dat mensen gebruik moeten maken van zwaardere vormen van langdurige, maatschappelijke ondersteuning.

Jeugdwet: benutten eigen kracht

Vanuit de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. Zij moeten de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclasseringsmaatregelen bekostigen. Meer preventie maakt daarnaast deel uit van één van de transformatiedoelen in de Jeugdwet. Het eerste transformatiedoel is namelijk: meer preventie, meer eigen verantwoordelijkheid, meer benutten van 'eigen kracht' en het sociale netwerk van gezinnen.

De Jeugdwet is dan ook gericht op het voorkomen van problemen en vroegtijdige inzet van hulp en zorg om zo zwaardere vormen van jeugdhulp te voorkomen. Preventieve activiteiten die onder de Jeugdwet vallen, zijn onder andere: vroege interventie bij opgroeiproblemen en het faciliteren van informatie en advies in de vorm van folders of een adviesgesprek. Belangrijk is dat preventieve activiteiten voor jeugd en ouders in het kader van jeugdgezondheid onder de Wet publieke gezondheidszorg vallen en niet onder de Jeugdwet. Preventieve activiteiten door welzijnswerk of welzijnsorganisaties, zoals het jongerenwerk, vallen wel onder de Jeugdwet.  

Zorgverzekeringswet: vergoeding kosten

In de zorgverzekeringswet staat vastgelegd dat geïndiceerde en zorggerelateerde preventie deel uitmaken van het basispakket van een verzekerde. De zorgverzekeraar is dan verplicht om een vergoeding van kosten van de zorg te bieden. Om aanspraak te maken op vergoeding, moet er bij een individuele verzekerde sprake zijn van een vastgesteld verhoogd risico op gezondheidsschade om geïndiceerde of zorggerelateerde preventie in te kunnen zetten.

Bron: www.loketgezondleven.nl

  • Potentie van preventie

    Potentie van preventie

    Professionals
    Beleidsmakers

    Preventie is een belangrijk doel van de Jeugdwet. De overheid ziet het als een manier om de zorgvraag van kinderen, jongeren en ouders te verminderen.

Foto Marloes Driedonks