Vijf ingrediënten voor verminderen zorgvraag

Wat kan de gemeente doen om de zorgvraag te verminderen? Op deze pagina lichten we vijf verschillende ingrediënten toe die bruikbaar zijn voor de gemeente.

Sterke basis

Daar waar kinderen leven moet een sterke pedagogische basis aanwezig zijn. Een basis waarin zij waardevolle sociale relaties kunnen opbouwen met hun ouders, buurt, school en vrijetijdsverenigingen.

Sterke pedagogische basisvoorzieningenWat werkt bij het bevorderen van een positieve ontwikkeling van jeugdigen?Wegwijzer gemeenten: bouwen aan een pedagogische basis

Sterke preventie

Het is belangrijk dat er voorlichting is over hoe je normale opvoed- en opgroeivragen in goede banen kunt leiden. Denk aan cursussen voor ouders, maar ook aan bijscholing voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Samenwerken aan preventief jeugdbeleidEffectiviteit van preventief aanbod

Sterke wijkteams

Zorg ervoor dat wijkteams voor veelvoorkomende problemen een licht, effectief hulpaanbod hebben, zodat intensievere hulp vaak niet nodig is.

Integraal werken in de wijk

Intensieve hulp met duurzame effecten

Als gezinnen intensievere hulp nodig hebben, is het vierde ingrediënt dat die hulp gericht is op duurzame effecten. Denk daarbij aan een sluitend systeem met een sociaal netwerk of een sterk wijkteam dat kan inspringen als er meer hulp nodig is.

Effectieve jeugdhulpIntegrale gezinshulp

Aanpak top tien veelvoorkomende problemen

Begin met het in kaart brengen van de top tien van meest voorkomende opgroei- en opvoedproblemen waarmee wijkteams, huisartsen en onderwijs te maken krijgen. Ga met deze partners en aanbieders het gesprek aan over deze top tien.

Lokale rekenkamers doen onder andere de volgende aanbevelingen:  

  • Stel samen met partners in het jeugdveld doelen op en stel prioriteiten met betrekking tot die doelen.
  • Concretiseer wat je wilt bereiken en hoe dit gedaan zal worden. 
  • Stel concrete doelen en subdoelen vast om te laten zien wat je wilt bereiken. En ook om houvast te bieden bij het signaleren van afwijkingen en mogelijkheden voor bijsturing.
  • Zorg voor een eenduidige gemeentelijke praktijk door nieuwe activiteiten van de gemeente te koppelen aan de beleidsprioriteiten.

Lees meer in Lokale rekenkamers over beleid gericht op de Jeugdwet.

Afke Donker

Dr. Afke Donker

senior medewerker monitoring en sturingsinformatie