Sterke pedagogische basisvoorzieningen

Het versterken van de pedagogische kwaliteit van de professionals in de basisvoorzieningen werkt in hoge mate door op een positieve ontwikkeling van de jeugd. Daarnaast kunnen zo opvoed- en opgroeiproblemen verminderen of snel worden gesignaleerd en opgelost. Het betekent ook dat kinderen met speciale behoeften zoveel mogelijk mee kunnen doen aan reguliere activiteiten. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het versterken van het pedagogisch klimaat in de basisvoorzieningen.

Samen opvoeden in de wijk: laat je inspireren

Hoe versterk je als gemeente de pedagogische kracht in de wijk, zodat kinderen en ouders eerder ondersteund worden en het risico op problemen of duurdere zorg op latere leeftijd vermindert? Marlieke de Groot (gemeente Rotterdam) en Dienke van Dijk (gemeente Bunschoten) delen hun ervaringen. Tom van Yperen (expert jeugdbeleid NJi) legt uit hoe je het kwaliteitsmodel kunt gebruiken om samen opvoeden in de wijk te bevorderen.

De kwaliteit van pedagogische basisvoorzieningen hangt samen met de toerusting van professionals. Een belangrijke vraag die een gemeente zich zodoende moet stellen is: hoe kunnen we vanuit financiering en aansturing een bijdrage leveren aan de versterking van de kwaliteit van de beroepspraktijk in kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs, kinder- en jongerenwerk en de vrijetijdssector?

Versterken opvoedkundig klimaat

Gemeenten kunnen allerlei vormen van bijscholing faciliteren voor medewerkers in de basisvoorzieningen, zodat zij samen met de mensen waarom het gaat en hun sociale omgeving het opvoedkundig klimaat in het gezin, op school en in de wijk versterken. De mogelijkheden zijn legio. Van trainingen voor professionals en vrijwilligers tot het organiseren van een expertisenetwerk. In Deventer faciliteert de gemeente bijvoorbeeld Triple P-cursussen: een methode die een positieve opvoedstijl aanleert. Voor onder meer docenten en kinderwerkers.

Specialistische expertise naar de voorkant

In de gespecialiseerde zorg is veel expertise aanwezig over de aanpak van de top tien van vragen en problemen van jeugdigen en hun ouders. Het gebruikmaken van specialistische kennis versterkt het oplossend vermogen van de professionals in de basisvoorzieningen. Zij weten wat normale opvoedproblemen zijn. Door deze kennis beschikbaar te maken in de basisvoorzieningen krijgen kinderen en jongeren die extra hulp nodig hebben voldoende ondersteuning om mee te blijven doen. Gewoon in hun eigen omgeving. Bovendien vermindert de toeleiding naar duurdere gespecialiseerde jeugdhulp. De gemeente Almere zet bijvoorbeeld programma's in als Sterk in de Klas en Oké-op-school om het pedagogisch klimaat op basisscholen te versterken.

Kindcentra 2020

Bestuurders uit de kinderopvang, het primair onderwijs en wethouders geloven dat kinderen het recht hebben zich optimaal te ontwikkelen. Zij hebben daarom - samen met Het Kinderopvangfonds - een nieuwe visie op kindontwikkeling geformuleerd. Hun doel: komen tot kindcentra waarin kinderen maximaal in staat worden gesteld hun talenten te benutten.